” Een beursgenoteerde vennootschap die elke minimale transparantie weigert en elke vorm van controle uitschakelt, DIE heeft NOOIT eerlijke bedoelingen. “

Het risico wanneer men er meerdere relaties wil op nahouden ..!!

Wanneer zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State een uitzonderlijke afwijking van het gemeen vennootschapsrecht toestaan omtrent de jaarlijkse winstverdeling, maar één van de partners zelfs nooit maar de intentie heeft gehad om zich aan de gestelde voorwaarden en beloftes te houden … Dan komt iedere relatie tot een einde …

De ontstane situatie is werkelijk dramatisch, voor de vennootschap en voor haar 50 % privé eigenaars.

Misbruik van wetgevende macht

De Belgische Staat is de (50 %) meerderheids-aandeelhouder van de NBB, en kan als enige de volledige raad van bestuurder benoemen.
Waar nodig werd telkens aan toch ‘ontstane problemen” verholpen door misbruik te maken van de wetgevende macht, en zelfs door bestaande wetgeving gewoon naast zich te leggen. De gevolgen en het eindresultaat zijn rampzalig …

De onteigeningen van de jaarwinsten ..

De eigendomsrechten van de aandeelhouders van de Nationale Bank van België zijn sedert oprichting statutair bepaald, en zijn voor geen enkele interpretatie vatbaar.
De Belgische Staat heeft ook hier zijn wetgevende macht misbruikt, waardoor de alles behalve onafhankelijke Regentenraad “de vrije hand” kreeg om in totale willekeur en met een drogreden de winsten aan de Belgische Staat weg te schenken…

Misleidende en bedrieglijke financiële communicatie ondergraaft de geloofwaardigheid

De Nationale Bank van België is een aandeelhouder van de ECB, lid van het ESCB, en vooral ook zelf een toezichthouder. De aangeklaagde feiten ondergraven niet alleen haar gezag en noodzakelijke autoriteit, …

Aandeelhouders zijn gegijzeld in hun fors ondergewaardeerde belegging

Misleidende en bedrieglijke financiële communicatie, geen enkel respect voor statutair bepaalde rechten, het ontnemen van elk evident recht verbonden aan de eigendomstitel wat een aandeel NBB is, miljardenonteigeningen, …
Het leidt tot een beurskoers die minder dan 5% van het boekhoudkundig eigen vermogen uitmaakt …

De Belgische Staat miskent de rechten van haar burgers

Het ongestoord genot van zijn eigendom is één van de essentiële rechten van de mens.
Talrijke verzoeken aan het bestuur en diverse gerechtelijke procedures hebben niet het gewenste gevolg gekregen. Het is nu aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens om de Belgische Staat ter orde te roepen …

Fraude is niet altijd fraude ..? De opvallende houding (in dit dossier) van de FSMA, …

De toezichthouder FSMA heeft zijn opdracht naar behoren vervuld bij de beursgenoteerde vennootschap Keyware. Afleiden van vennootschapsvermogen, zonder enige afdoende verantwoording noch toelichting, het verdient altijd een passende tussenkomst die tot volledige transparantie moet leiden. Alleen, bij de Nationale Bank van België lijkt dan niets strafbaar te zijn. In het verleden werd het Gerecht wel ingeschakeld …

Zijn de “officiële externe reserve-activa” van de Belgische Staat?

De Belgische Wetgever lijkt met een simpele pennentrek zo maar de eigendomsrechten over de activa van de centrale bank te kunnen wijzigen, zonder enige compensatie voor de andere 50% eigenaars van de vennootschap? Het herschrijven van de (monetaire) geschiedenis van een land, een voorrecht en kenmerk van bananenrepublieken …

De Regentenraad en de Minister van Financiën leggen de wet naast zich ..?

De Belgische Wetgever wijzigt de regels voor de winstverdeling van de NBB, zou “een oogmerk van algemeen belang nastreven” en mogen afwijken van het gemeen vennootschapsrecht. De ratio legis wordt door het Grondwettelijk Hof goedgekeurd en door de Raad van State bevestigd, doch … de Regentenraad regeert ongecontroleerd en zonder enige transparantie binnen haar eigen sui generis rechtskader! Met toestemming van de Minister van Financiën …


Deze webpagina moet duidelijk maken dat de Belgische Staat diverse belangrijke historische fouten heeft gemaakt, en via herhaald misbruik van wetgevende macht de uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen van onze centrale bank wil verwerven, doch zonder het enige correcte voorbeeld van de ons omringende landen te willen volgen: het aanwenden van belastinggelden om alle aandelen van de vennootschap te verwerven.

verdedig uw (eigendoms)rechten, doe alles wat nodig is om deze rechten te laten herstellen.

Aandeelhouders van de NBB : verenig u !!