” Een beursgenoteerde vennootschap die elke minimale transparantie weigert en elke vorm van controle uitschakelt, DIE heeft NOOIT eerlijke bedoelingen. “

De finale stap in het jarenlange proces om de privé eigenaars volledig uit het kapitaal van de NBB te verdrijven ….

Een Regentenraad die sedert 2009 bedrieglijk handelt en communiceert en voor 5,6 miljard euro jaarwinsten mag onteigenen, een toezichthouder FSMA die afhangt van dezelfde Minister die verantwoordelijk moet worden gesteld voor die onteigeningen, dramatische en onvolledige marktcommuniqués toestaan die paniek veroorzaken en die op hun beurt dan leiden tot absurde bodemkoersen die met de werkelijke waarde van het aandeel niets vandoen hebben, waardoor … ook de opportuniteit werd geschapen om een uitkoopbod mogelijk te maken tegen bradeerprijzen.

Goed bestuur, de bescherming van de kleine belegger, de voorbeeldfunctie …

” We krijgen het toch niet meer uitgelegd dat iedereen spelletjes blijft spelen? ”

Minister van Financiën (Standaard 15/10/2022)

De actuele financiële situatie rond de Nationale Centrale Banken van het ESCB en de onweerlegbare elementen in het schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, zoals deze na jaren (vooral juridsche) strijd nog steeds zonder oplossing noch passende tussenkomsten zijn gebleven, maken dat ik, als slechts één van de duizenden zwaar getroffen minderheidsaandeelhouders, elke betrokken partij wil wijzen op de ernst van deze zwaar uit de hand gelopen situatie.
En dus beschuldigen wij wie fout treft …

De onteigeningen van het eigen vermogen en van de jaarwinsten, het afnemen van fundamentele aandeelhoudersrechten ..

De eigendomsrechten van de aandeelhouders van de Nationale Bank van België zijn sedert oprichting statutair bepaald, zijn voor geen enkele interpretatie vatbaar en verschillen in niets met die van de andere Nationale Centrale Banken.
De Belgische Staat heeft ook hier (en bij herhaling) zijn wetgevende macht misbruikt, waardoor de alles behalve onafhankelijke Regentenraad “de vrije hand” kreeg om in totale willekeur en met een drogreden de winsten en meerwaarden op activa uitsluitend aan de Belgische Staat weg te schenken…

De privé aandeelhouders van de Nationale Bank van België moeten zich absoluut en dringend verder gaan organiseren om de belangrijke strijd tot het herstel van hun evidente rechten te laten herstellen.

De Ondernemingsrechtbank van Brussel oordeelt over de onteigening van de jaarwinsten.

Zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State hebben een uitzonderlijke afwijking van het gemeen vennootschapsrecht toegestaan omtrent de jaarlijkse winstverdeling.
De Regentenraad heeft echter nooit de intentie gehad om zich aan de gestelde voorwaarden en beloftes te houden …

De ontstane situatie is werkelijk dramatisch, zowel voor de vennootschap als voor haar 50 % privé eigenaars. De Raad van State bevestigt dat de Ondernemingsrechtbank bevoegd is …

Aandeelhouders zijn gegijzeld in hun fors ondergewaardeerde belegging

Misleidende en bedrieglijke financiële communicatie, geen enkel respect voor statutair bepaalde rechten, het ontnemen van elk evident recht verbonden aan de eigendomstitel wat een aandeel NBB is, miljardenonteigeningen, …
Het leidt tot een beurskoers die minder dan 5% van het boekhoudkundig eigen vermogen uitmaakt …

Het Parlement: de analyse van een grondig foute situatie en … de rechtzetting.

Telkens opnieuw werd misbruik gemaakt van de wetgevende macht, en werd de geldende wetgeving gewoon naast zich gelegd.
Het actuele “sui generis rechtskader van de NBB” is het resultaat … Totaal foute wetgeving, totale miskenning van de eigen Statuten en van de rechten van de privé aandeelhouders, enorme risico’s voor zowel de vennootschap als voor die privé eigenaars …

Burgers hebben rechten, de Kamer heeft procedures uitgewerkt om de burger te betrekken, de Wetgevers hebben kleine en weerloze beleggers een maximale bescherming beloofd …

Misleidende en bedrieglijke financiële communicatie ondergraaft de geloofwaardigheid

De Nationale Bank van België is een aandeelhouder van de ECB, lid van het ESCB, en vooral ook zelf een toezichthouder. De aangeklaagde feiten ondergraven niet alleen haar gezag en noodzakelijke autoriteit, ….

Zijn de “officiële externe reserve-activa” van de Belgische Staat?

De Belgische Wetgever lijkt met een simpele pennentrek zo maar de eigendomsrechten over de activa van de centrale bank te kunnen wijzigen, zonder enige compensatie voor de andere 50% eigenaars van de vennootschap? Het herschrijven van de (monetaire) geschiedenis van een land, een voorrecht en kenmerk van bananenrepublieken …

De Regentenraad en de Minister van Financiën leggen de wet naast zich ..?

De Belgische Wetgever wijzigt de regels voor de winstverdeling van de NBB, zou “een oogmerk van algemeen belang nastreven” en mogen afwijken van het gemeen vennootschapsrecht. De ratio legis wordt door het Grondwettelijk Hof goedgekeurd en door de Raad van State bevestigd, doch … de Regentenraad regeert ongecontroleerd en zonder enige transparantie binnen haar eigen sui generis rechtskader! Met toestemming van de Minister van Financiën …


Deze webpagina moet duidelijk maken dat de Belgische Staat diverse belangrijke historische fouten heeft gemaakt, en via herhaald misbruik van wetgevende macht de uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen van onze centrale bank wil verwerven, doch zonder het enige correcte voorbeeld van de ons omringende landen te willen volgen: het aanwenden van belastinggelden om alle aandelen van de vennootschap te verwerven.

verdedig uw (eigendoms)rechten, doe alles wat nodig is om deze rechten te laten herstellen.

Aandeelhouders van de NBB : verenig u !!