EVOLUTIE VAN DE ACTIE

De diverse internationale Wetgevers hebben enerzijds werkelijk uitgebreide wetgeving uitgewerkt ter bescherming van de kleine beleggers.

De Belgische Wetgever anderzijds heeft zich werkelijk uitgesloofd om, in samenwerking met het bestuur van de NBB, de kleine minderheidsaandeelhouder van de NBB nagenoeg al die evidente rechten te ontnemen.

Om dit mogelijk te maken werden structuren opgezet en maatregelen genomen opdat de kleine belegger geen enkel middel van verweer meer heeft: al zijn normale bevoegdheden als eigenaar van de vennootschap werden hem ontnomen (en overgeheveld naar de Regentenraad, in feite het bestuur zelf): het stemrecht, het vraagrecht, het aanduiden en ontslaan van bestuurders, …

Daarnaast wordt hem eveneens het recht op een correcte en waarheidsgetrouwe informatie ontzegd, heeft hij geen enkele mogelijkheid zelfs om hieromtrent de hulp of bescherming in te roepen van een externe revisor en toezichthouder FSMA.

Dit alles heeft maar één echt doel, namelijk de particuliere aandeelhouder zijn laatste werkelijke recht te ontnemen:

zijn grondwettelijk (uiteindelijk) eigendomsrecht over het vermogen van de Nationale Bank van België nv !!

Gebruik makend van het eigen
” sui generis rechtskader “:

Mijn kennis van het latijn is niet zo sterk, maar waarschijnlijk betekent “sui generis” niets anders dan “wees genereus, en bedien je zelf”? Het bestuur van de NBB past deze interpretatie in elk geval zonder enige schaamte toe.


Miskent de benoeming van oud-minister van Financiën Van Ackere tot Directeur van de NBB de verplichte aanwezigheid van beide geslachten in de Raad van Bestuur van effectengenoteerde naamloze vennootschappen ??
(Artikel 518bis W.Venn.)

Naar aanleiding van de benoeming van Directeur Van Ackere was er niet enkel veel verontwaardiging en aandacht in de media. Ook academici maken zich bedenkingen.
Zoals aspirant Tina Coen (VU Brussel):

De problematiek bij NBB: Het geslacht der engelen
En ter info: de algemene wettelijke context

en professor Ingrid De Poorter (UGent):

We gaan de argumentering van deze academici hier niet herhalen, de simpele lectuur spreekt voor zich.

De NBB is een naamloze vennootschap, en is zonder enige twijfel beursgenoteerd.

De stellingname in Het Laatste Nieuws van Laurette Onckelinx zegt de rest:

“Benoeming van Steven Vanackere is strijdig met de Wet. “

” In 2011 hebben we beslist dat er in beursgenoteerde bedrijven en in overheidsbedrijven minstens een derde vrouwen zouden moeten zetelen in de raad van bestuur. De Nationale Bank is een beurgenoteerd bedrijf. Ik heb niet de indruk dat we in 2011 hebben gezegd dat de wet zou gelden voor iedereen behalve voor de Nationale Bank”, aldus Onkelinx.


En dus strijdig met de Wet: het Artikel 518bis W.Venn.

En ja hoor, het refrein van het bedrijfslied:

SUI GENERIS  !!!

Ondanks de duidelijke en ferme houding vanwege de nieuwe Gouverneur van de Nationale Bank van België lijkt de eveneens nieuwe Minister van Financiën één en ander toch willen te bespoedigen:

De oorspronkelijke timing van Minister Van Overtveldt lijkt bepaalde problemen te kunnen stellen, en wordt gewijzigd naar een reorganisatie waarbij men “reeds” in 2020 de zaken wil geregeld hebben.

Het College van Censoren wordt afgeschaft (opsmukking van het verhaal, men wil immers “een reorganisatie waar besparingen aan gekoppeld zijn”) en de Regentenraad wordt uitgebreid met vier (onmiddellijk benoembare) leden!

Knack 15/03/2019: Vrouwen sneller aan de macht in Nationale Bank

De Regentenraad blijkt dus inderdaad als de Raad van Bestuur van de beursgenoteerde naamloze vennootschap Nationale Bank van België te worden beschouwd. Door de uitbreiding van de Regentenraad kan men ook sneller vrouwen toevoegen aan de Raad (waar men anders het verstrijken van de mandaten moest afwachten). En dus ook:

” De gemeenrechtelijke bepalingen betreffende naamloze vennootschappen ” zijn dan waarschijnlijk toch NIET ECHT strijdig met het eigen Sui Generis rechtskader van de NBB ?

Noch worden de aangelegenheden vervat in het artikel 518bis geregeld door dit eigen Sui Generis rechtskader?

Of toch wel, want onze vertegenwoordiger van het volk Luc Van Biesen haalt een oud Wetsvoorstel (van 15 juni 2017) van onder het wetgevende stof, toen ingediend door Veerle Wouters en Hendrik Vuye (54K2533001).

Behalve zijn bedoelingen met dit Wetsontwerp (in 2017 inderdaad ook: de afschaffing van het College van Censoren, nu enigzins gewijzigd door deze te integreren in de Regentenraad) acht hij de vermelding van volgende opmerking noodzakelijk:
” Eén derde van de leden van de Regentenraad moet van het andere geslacht zijn dan de overige leden. Deze regel wordt vastgesteld naar analogie met hetgeen is voorzien voor beursgenoteerde vennootschappen in artikel 518bis van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bepaling IS NIET VAN TOEPASSING op de Nationale Bank gelet op haar specifieke orgaanstructuur die afwijkt van die van een gemeenrechtelijke naamloze vennootschap.

We moeten afwachten wat het allemaal wordt, maar “de Wetgever” heeft toch weer een mooie voorzet gegeven voor bepaalde bereidwillige rechters? Zo iets als “de officiële externe reserves van de Belgische Staat”, in eerdere noodzakelijke ingrepen door de Wetgever? ….

Op de webpagina van Open VLD geeft de Minister van Financiën Alexander De Croo een toelichting bij zijn ” kostenbesparend en vrouwvriendelijk initiatief “:

” Meer vrouwen in bestuur Nationale Bank ” (27 maart 2019)

Werkelijk typerend, maar voor een Minister van Financiën toch opmerkelijk:
” (..) zal er in het kader van de wet van 22 februari 1998 tot (..) worden opgelegd dat, NET ALS VOOR BEURSGENOTEERDE BEDRIJVEN, minstens 1/3 van de leden (..) “.

Onwaarschijnlijk toch? “Net als voor beursgenoteerde bedrijven”?

Voor de duidelijkheid, en voor de zekerheid: de Nationale Bank van België IS ECHT WEL beursgenoteerd !!

Als aandeelhouders moeten wij dus opnieuw de weg van de gerechtelijke procedures bewandelen om het bestuur te dwingen het logische respect te tonen voor de wetten van dit land.

En de in onze officiële ingebrekestelling van 26 december 2018 aangekondigde acties ten uitvoer brengen.

Ook in deze procedure laat ik mij bijstaan door het gereputeerde advocatenkantoor Monard Law.
Om de evidente redenen ook dat elk van deze zaken met elkaar gekoppeld zijn, allen verband houden met de evidente regels van goed bestuur en al even evidente rechten van aandeelhouders.

De dagvaarding van 27 maart 2019

De dagvaarding spreekt voor zich, we kijken ondanks alles nog met veel vertrouwen uit naar het enige juiste oordeel vanwege de Rechtbank.

Enkele onverwachte maar toch opvallende gebeurtenissen, waarvan het bestuur van de NBB noch de media een link leggen met het opstarten van een gerechtelijke procedure.
Immers: de wet is NIET van toepassing op de NBB ?

De Standaard 18 april 2019
De Tijd 19 april 2019
Knack 18 april 2019

In afwachting dat een Rechtbank zal oordelen moeten wij onthouden dat de wetgeving NIET van toepassing is op de Nationale Bank van België, en dat de Regentenraad zonder problemen kan verder functioneren. Met drie Regenten minder, en ondanks de benoemingen na 1 januari 2017 welke wij in vraag stellen.