De Nationale Bank van België controleert onze Belgische banken en verzekeraars of zij waarheidsgetrouw en transparant communiceren. De Nationale Bank van België ziet er op toe dat diezelfde instellingen betrouwbaar zijn, indien nodig passende voorzichtigheid tonen en voldoende winsten reserveren. De Nationale Bank van België ziet er op toe dat elke bestuurder van die instellingen betrouwbaar en “fit and proper” is. Banken en verzekeraars moeten alle regels en wetten respecteren, zij beheren immers de vermogens van anderen. Van de Nationale Bank van België zou men allemaal hetzelfde mogen verwachten, dat zij de instellingen die zij controleert en sanctioneert het juiste voorbeeld geeft. Alleen:

Zij heeft het zich zelf onmogelijk gemaakt om een werkelijk voorbeeld te zijn!
Erger: zij is verworden tot het voorbeeld van hoe het NIET moet !!

Tot het moment dat dit probleem niet van de baan is, heeft de Nationale Bank van België geen enkele autoriteit als toezichthouder!
Ofwel, enigzins anders gezegd:

Hoe zou de Nationale Bank van België als toezichthouder krachtdadig en autoritair kunnen optreden in dossiers zoals dat van Jeroen Piqueur,

wanneer zij zich zelf schuldig maakt aan dezelfde feiten?
Alleen, niet voor enkele miljoenen euro’s doch wel voor enkele miljarden?!

Waarom zou de man die straffen en boetes aanvaarden, de toezichthouder zijn levenswerk laten vernietigen,
wanneer die toezichthouder zelf ongestoord dezelfde feiten mag blijven plegen?

De beursnotering van de Nationale Bank van België is een historisch feit en heeft voor deze vennootschap slechts één werkelijke functie: de particuliere aandeelhouders via een liquide markt in staat te stellen om hun beleggingen van de hand te doen en hierbij de werkelijke waarde van hun aandelen te kunnen realiseren.

Het bestuur van de Nationale Bank van België heeft er echter alles aan gedaan om net het tegenovergestelde te bereiken, waardoor de markt reeds jaren elke liquiditeit ontbreekt en de beurskoers op geen enkele manier nog de werkelijke onderliggende waarde reflecteert:

Een aandeelhouder die 20 jaar belegd is in het aandeel NBB, heeft over die periode:

nagenoeg 12.000,00 euro jaarwinsten niet uitgekeerd gekregen (omdat deze winsten aan de reserves werden toegevoegd),

het boekhoudkundig eigen vermogen zien toenemen met nagenoeg 38.000,00 euro
(tot meer dan 50.000,00 euro in augustus 2020),

doch wordt geconfronteerd met een beurskoers welke ongeveer 35 % lager ligt dan 20 jaar geleden.

Een crisis kan de oorzaak zijn van tijdelijke (forse) afwijkingen tussen de marktprijs enerzijds en de werkelijke waarde van een aandeel anderzijds. Doch wanneer beleggers bij een gewenste uittreding structureel slechts minder dan 5 % van deze minimale werkelijke waarde van hun investering kunnen realiseren, dan is dit omdat het bestuur faalt.
In het geval van de Nationale Bank van België zijn de feiten echter veel zwaarwichtiger:

deze structurele onwaarschijnlijke onderwaardering van het aandeel NBB
is het gevolg van een werkelijke misleiding, bedrog en schriftvervalsing.

Dit alles met het oorspronkelijke doel om historische gemaakte fouten (met een enorme financiële impact) te willen verbergen, en nadien ook om het bedrog en de onteigeningen gewoon verder te kunnen zetten.

Een aandeel met een waarde van ongeveer 50.000,00 euro gedwongen moeten verkopen tegen 1.650,00 euro, via de beurs want er werd door het bestuur geen alternatief voorzien.

Beurskoersen zijn het resultaat van de ter beschikking gestelde financiële informatie. Is die informatie correct dan kan de prijsvorming correct verlopen. Is er echter sprake van bedrog en misleiding …

Heeft er iemand enig idee omtrent de komende schadeclaims? Op welke manier ze nog te beperken? Hoe ze nog te vermijden?

De aandeelhouders werden onnodig elke fundamentele bevoegdheid ontnomen (de goedkeuring van jaarrekeningen en resultaten, benoemingen bestuurders, …) waardoor zij totaal weerloos werden gemaakt. Het werd zo geregeld dat de financiële communicatie vrijgesteld is van de controle vanwege de toezichthouder FSMA (de rapportering wordt door geen enkele instantie gecontroleerd). En het werd ook zo geregeld dat de externe revisor NIET aan de eigenaars van de vennootschap moet rapporteren, dit uitsluitend moet doen aan … het bestuur zelf?! En om af te ronden: het bestuur heeft op de algemene vergadering van 2019 aangegeven elke communicatie rond het vermogen van de vennootschap te zullen weigeren, feit welke ze heeft hard gemaakt op de algemene vergadering van 18 mei 2020 (door de vragen van de aandeelhouders niet meer te beantwoorden).

De vraag moet dan ook worden gesteld:

Wanneer noch FSMA, noch een externe revisor enig toezicht houden over de NBB:

welke instelling garandeert dan de bescherming van de duizenden kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België ??

Welke onafhankelijke instelling zal er ingrijpen wanneer het grondig fout gaat? Zoals nu !?!

De Regentenraad blijkt zelf te mogen bepalen op welke manier zij het waarheidsgetrouw beeld van het vermogen van de vennootschap weergeeft, ondanks het feit dat zij dit “eigen sui generis boekhoudkundig referentiekader” in het verleden EN bij herhaling heeft misbruikt. Net zoals nu werden fouten (met zware financiële impact) en bedrog gecamoufleerd, gebruik makend van identieke methodes en vervalste balansen.
Onafhankelijke geschiedkundigen hebben dit vastgelegd en beschreven:

Het is een vaststaand feit dat een totale transparantie en een consequente waarheidsgetrouwe financiële communicatie de basisvoorwaarden zijn om tot een correcte prijsvorming te komen op de financiële secundaire markten. Met de oplijsting van de voorgaande feiten hoeft het dan ook niet te verwonderen dat het aandeel Nationale Bank van België slechts tegen 5% van het boekhoudkundig eigen vermogen noteert.

In een interview met De Tijd (van 29/06/2019) stelde de Gouverneur:
“dat het moeilijk is om uit de geschiedenis te stappen, en dat bij het minste gerucht daaromtrent de beurskoers omhoog zou schieten waardoor … de Belgische Staat heel veel zou moeten betalen om de privé-aandeelhouders uit te kopen.”

Op deze manier bevestigt de Gouverneur enerzijds de enorme onderwaardering van het aandeel, en anderzijds geeft hij ook aan dat het bestuur aan handen en voeten gebonden is aan deze beursnotering: de beursnotering schrappen zou het betalen van die heel hoge prijs onvermijdbaar maken.

Gouverneur Wünsch bevestigt de “CATCH-22” van de Nationale Bank van België !!

Het vermijden van een duur uitkoopbod voor de meerderheidsaandeelhouder kan natuurlijk onmogelijk de motivatie en een rechtvaardiging zijn voor een bestuur om zich te onttrekken aan elke wetgeving zoals deze wel gelden voor elk ander beursgenoteerd bedrijf. Noch kan men elke minimale transparantie blijven weigeren (welke automatisch zou leiden tot een correcte prijsvorming op de markten) met als enige doel om ongestoord verder een werkelijke fraude en bedrog te kunnen plegen in het voordeel van de meerderheidsaandeelhouder, de Belgische Staat.

De particuliere aandeelhouders van de NBB hebben geen boodschap aan een uitkoopbod, en de meerderheidsaandeelhouder lijkt hier bovendien ook niet deze bedoeling te hebben.

Zij wensen slechts de eerlijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal te ontvangen en, bij een uitstap, de correcte waarde voor hun belegging te kunnen realiseren.

Het is statutair bepaald dat de meerderheidsaandeelhouder zijn 200.000 aandelen niet kan verhandelen, en het werd bij herhaling bevestigd dat een uitkoopbod door de Belgische Staat niet tot de mogelijkheden behoort. Het is dus de enige opdracht voor het bestuur om in het belang van de andere helft van de eigenaars van de vennootschap te handelen, en op die manier de kosten verbonden aan een beursnotering te verantwoorden.

Frère-Orban had niet tot bedoeling de aandeelhouders van de Nationale Bank van België rijk te maken.
Nergens staat echter beschreven dat hij hen arm wou maken.

De evidente transparantie brengen, waardoor het bestuur enerzijds de wetgeving WEL zou respecteren en waardoor de markt het aandeel WEL correct zou kunnen waarderen, kost de vennootschap noch de meerderheidsaandeelhouder ook maar 1 eurocent meer!

De Regentenraad van de Nationale Bank van België weigert hardnekking elke transparantie te brengen, omdat het onduidelijk moet blijven dat de werkelijke eigendomsrechten over de officiële externe reserve-activa, net zoals dat bij de ECB zelf als bij elke andere NCB van het ESCB het geval is, uitsluitend bij de Nationale Bank van België zelf liggen. En dat er geen enkele actueel geldende wettelijke bepaling bestaat welke (de niet voor enige interpretatie vatbare bedoelingen van) het Artikel 4 van de eigen Statuten kan wijzigen.
De uiteindelijke eigendomsrechten over het vermogen en de winsten van de vennootschap horen uitsluitend haar eigenaars toe, opnieuw: net zoals dit het geval is bij elke andere NCB !!

Hetzelfde gebrek aan transparantie werd georganiseerd met betrekking tot de winstverdeling, via de invoering van het Artikel 32 in het jaar 2009. Dit Artikel 32 is de sleutel waar een alles behalve onafhankelijke Regentenraad, met alle macht en uitsluitend handelend in het belang van de meerderheidsaandeelhouder (door wie de Regentenraad integraal wordt aangesteld), zich kan van bedienen om het volledige eigen vermogen van de NBB, zonder enige mogelijke tegenstand vanwege de aandeelhouders, te onteigenen in het voordeel van de Schatkist van die zelfde meerderheidsaandeelhouder.

En dat is meteen de werkelijke CATCH-22 van de Nationale Bank van België:

Daar waar het invoeren van het Artikel 9bis (“het doelvermogen”) en het Artikel 32 de enige uitweg waren voor de miljardenroof,

is de paradox dat het nu vooral deze zelfde twee artikels van de Organieke Wet zijn die verhinderen dat de Nationale Bank van België gewoon zou kunnen doen wat men van een beursgenoteerde toezichthoudende centrale bank altijd moet verwachten:

De evidente transparantie brengen betekent het einde van de miljardenroof! En resulteert ongetwijfeld in miljardenclaims!

Het is inderdaad moeilijk om uit de geschiedenis te stappen …

De diverse wetgevers hebben na de financiële crisis vooral precies dit alles willen vermjden. Ondanks de sterk doorgedreven wetgeving, uitgebreide informatieverplichtingen, MIFID, strenge en dwingende controles vanwege toezichthouders blijven er desondanks nog steeds “ongelukken” gebeuren: Arco, Wirecard, L&HSP, Nyrstar, Parmalat, ... en zovele anderen nog. Telkens werden duizenden kleine beleggers getroffen, samen voor miljarden euro’s spaargeld.

Al deze ongelukken konden telkens opnieuw maar gebeuren omdat het toezicht faalde !

Wat mag men dan verwachten in het geval van de Nationale Bank van België?

Waar elke vorm van toezicht gewoon volledig werd uitgeschakeld?! Door de Belgische Wetgever zelf!!

NIET in het algemeen belang,
WEL volkomen in het eigen belang!?!

Men kan gewoonweg niet blijven wegkijken van dit probleem. Men kan als Staat gewoon niet een dergelijk voorbeeld blijven stellen, wanneer men verwacht dat elkeen van ons wel de wetten van dit land blijft respecteren. Een Staat kan of mag niet stelen van zijn eigen burgers, en tegelijkertijd zelf meestal keihard optreden voor elke kleine overtreding welke diezelfde burgers zouden begaan. Samen met andere feiten moet dit onvermijdelijk leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Daarom ook deze dringende oproepen, in het absolute algemene belang:

Er werden belangrijke historische fouten gemaakt. De strijd van de privé eigenaars van de Nationale Bank van België om een einde te maken aan deze misleiding, bedrog en onteigening duurt nu reeds twintig jaar:

Sluit dit onwaarschijnlijke schandaaldossier eindelijk af !!!

De Tijd geeft recent een beschrijving gepubliceerd van deze twintig jaar strijd:

Aan onze actuele Minister van Financiën:

Bevoegd Minister over zowel de Nationale Bank van België als over de toezichthouders over onze financiële markten:

Geef nu wel dringend gevolg aan de diverse aangetekend verstuurde zendingen omtrent dit schandaaldossier.

De reputatie en de Schatkist van dit land zijn in ernstig gevaar!
De correcte opvolging van onze wetten evenzeer.

Aan de actuele Voorzitter van ons Belgisch Parlement:

Geef nu wel dringend gevolg aan de diverse aangetekend verstuurde zendingen. Zorg voor transparantie, zorg voor toezicht.
Zorg voor het dringende herstellend wetgevend werk rond dit schandaaldossier.

De Regentenraad kan maar de (mis)daden stellen waartoe de Wetgever haar de kansen heeft gecreëerd!

Aan elke verkozen vertegenwoordiger van het volk:

De voorzitters van elke Vlaamse partij werden aangetekend aangeschreven omtrent dit schandaaldossier.
Waarom gaven zij geen enkel gevolg?

De Wetgeving en de controle op de regering zijn UW verantwoordelijkheid. De duizenden aandeelhouders zijn zonder onderscheid kleine beleggers en burgers die op uw tussenkomst rekenen.

Informeer u! Doe uw werk! Neem uw verantwoordelijkheid!

Aan de actuele externe bedrijfsrevisor:

U zal ongetwijfeld het beste kunnen oordelen in hoeverre de verantwoordelijkheden welke de wetgevers u hebben toegekend “contractueel sluitend werden ingedekt”.

De aandeelhouders hebben bij herhaling en op verschillende manieren tevergeefs om uw tussenkomst gevraagd.

Er komen echt niet zoveel kansen meer …

Aan de actuele Voorzitter van het FSMA, toezichthouder:

U heeft aangegeven dat de Belgische Wetgever het FSMA heeft vrijgesteld van de controle op de financiële communicatie vanwege de beursgenoteerde Nationale Bank van België.

Wanneer u WEL tussenkomt om eventuele beleggers in wijn en whisky te beschermen of te waarschuwen voor fraude, dan blijft het heel opmerkelijk dat u de totaal andere kant blijft opkijken wanneer u bij herhaling werd gewezen op fraude en misleiding vanwege het bestuur van een beursgenoteerde naamloze vennootschap, welke beroep heeft gedaan op het openbaar spaarwezen en waarvan u weet dat die beleggers totaal weerloos werden gemaakt.

De toekomst en anderen zullen oordelen.

Aan de actuele Gouverneur van de Nationale Bank van België:

Te laat. De particuliere minderheidsaandeelhouders hebben u al te vaak op de talrijke fouten gewezen, al te vaak om uw passende tussenkomst gevraagd. U hebt hen enkel de weg van de gerechtelijke procedures gelaten, schuldig verzuim is de aanklacht.

Uw verantwoordelijkheid is enorm.

Aan de actuele Voorzitster van de Regentenraad:

De particuliere aandeelhouders van de Nationale Bank van België hebben de Minister van Financiën en de Gouverneur aangezet tot enig respect voor de wetten van ons land, meer bepaald het respect voor genderquota in de raden van bestuur van beursgenoteerde naamloze vennootschappen.

Het laten respecteren van de wetgeving inzake “Goed bestuur” hoort nu ongetwijfeld tot uw belangrijkste taken.
Er is werkelijk heel veel werk. De particuliere aandeelhouders rekenen op u.

Aan de (gespecialiseerde financiële) media:

Wanneer werkelijk alle machten het laten afweten,
en de belangen zijn werkelijk zo groot als hier rond het dossier van de centrale bank van ons land,

dan is de verantwoordelijkheid nemen door de zogenaamde 4e macht van onbeschrijfelijk belang!

ALLE machten laten het hier onbetwistbaar afweten!
De Staat en de belangrijkste instellingen van ons land zijn betrokken in deze georganiseerde misdaad!
Grondwettelijke rechten worden met de voeten getreden!

Zwijg dit dossier niet langer dood, schrijf !! INDIGNEZ-VOUS !!

Aan elke CFO en CEO van een beursgenoteerd bedrijf:

U heeft WEL respect voor de stakeholders van uw vennootschap, waaronder uw aandeelhouders. U volgt wel alle regels welke gelden voor elke beursgenoteerde vennootschap. U brengt wel volledige transparantie.

Maar waarom zou u nog moeten beven wanneer het FSMA u wijst op een verkeerd geplaatste komma? Of op een vergeten of als onbelangrijk beoordeelde en niet gerapporteerde informatie? En u hiervoor zwaar op de vingers zal tikken, financieel bestraffen, of erger nog …?

Wanneer een toezichthouder, met onze Staat als meerderheidsaandeelhouder, zelf een dergelijk voorbeeld meent te mogen stellen?

Aan elke professionele beleggingsadviseur:

U bent WEL verplicht om bij elk advies uw klanten (naar kennis, ervaring en financiële situatie) te analyseren, hen extreem transparant te informeren zowel naar product, kosten als risico’s toe.

Het respecteren van deze wetgeving is belastend, het toezicht en de druk vanwege het FSMA is verpletterend.
Bij elke overtreding is het FSMA onverbiddelijk!

Wat vind u zelf van het motiverende voorbeeld vanwege onze toezichthouders? Uitnodigend, om te volgen?
Wanneer die opgelegde doorgedreven transparantie dan toch zonder enig belang is …?

Aan elke aandeelhouder van de Nationale Bank van België:

Ongeacht of u nog (allemaal) uw aandelen heeft of niet:

Organiseer u, en sluit u aan bij deze Vzw !!