J ‘ ACCUSE !

BOEKHOUDFRAUDE

Een Duitse vennootschap die meer dan 2 miljard euro fictieve activa op de balans tot uiting brengt.
Het schandaaal deint nog steeds verder uit, met blijkbaar uitlopers naar de toezichthouder en zelfs de politieke wereld …

MISLEIDING VAN BELEGGERS

Meer dan 800.000 coöperanten hebben hun beslissing tot investeren genomen op basis van bedrieglijke financiële informatie.
Meer dan 1,6 miljard euro verliezen …

KOEKOEKSKAPITALISME

Een meerderheidsaandeelhouder misbruikt de zelf gecreëerde machtspositie, om belangrijke bedragen aan activa of eigen vermogen van de vennootschap te vervreemden

Boekhoudfraude? Misleiding van beleggers? Bedrieglijke financiële informatie? Afleiden van activa en eigen vermogen van de vennootschap?

EN DE (INTER)NATIONALE TOEZICHTHOUDERS DAN ?!?

Een onwaarschijnlijk zware wet- en regelgeving met als voornaamste doelstelling DE BESCHERMING VAN DE WEERLOZE KLEINE BELEGGER ?? TOCH ??

Deze verschillende dossiers bewijzen dat de toezichthouders minstens zwaar tekort schieten in hun verantwoordelijke opdracht, of zelfs erger ook betrokken medeplichtigen zijn (geweest?) in verschillende schandaaldossiers.

Het schandaaldossier rond de Nationale Bank van België is over een periode van tientallen jaren onverstoord kunnen evolueren tot het grootste financiële schandaal welke ons land ooit zal hebben gekend. Zonder enige effectieve tussenkomst vanwege de diverse toezichthouders ..?!

De meerderheidsaandeelhouder (de Belgische Staat) heeft herhaaldelijk zijn (wetgevende) macht misbruikt, om de minderheidsaandeelhouders volledig buiten spel te zetten en alle macht bij de door haar zelf bepaalde leden van de Regentenraad te leggen. Die organiseren en voeren hun eigen “koekoekskapitalisme” en leiden miljarden euro’s eigen vermogen af naar de Belgische Schatkist. Zonder enige transparantie, zonder enige controle, met volledige medewerking van toezichthouders en externe revisoren.
Ook het Parlement blijkt nu bereid te zijn tot rugdekking, en schuift de finale verantwoordelijkheid in dit dossier van zich af!

Opnieuw zijn de gevolgen van de talrijke gemaakte fouten van een onwaarschijnlijk groot belang geworden. Net als eerder in haar bestaan reeds herhaaldelijk het geval was toont de NBB zich ook nu weer bereid om elke geldende wet naast zich te leggen.

En dus, J’ACCUSE:

 • de opeenvolgende besturen van de vennootschap
 • de toezichthouders FSMA en ESMA,
 • de opeenvolgende externe revisoren,
 • het Parlement van ons land,
 • de (gespecialiseerde) media.

DE AANGEKLAAGDE FEITEN, EN DE BETROKKEN PARTIJEN :

Net zoals elke andere naamloze vennootschap heeft ook de Nationale Bank van België een doel. De doelen van de NBB zijn in niets verschillend van de doelen en opdrachten van de andere Nationale Centrale Banken van het ESCB.

De Nationale Centrale Banken voeren steeds meer “opdrachten in het algemene belang” uit. Die opdrachten worden uitgevoerd met het vermogen van de vennootschap, en alle risico’s, verliezen en opbrengsten hebben hun impact op dat eigen vermogen van de vennootschap. De aandeelhouders geven geen belang aan winstmaximalisatie, erkennen absoluut het belang van de opdrachten en het doel van de vennootschap, maar:

Het moet van de verkozen vertegenwoordigers van die gemeenschap worden verondersteld dat zij, in ruil voor de gratis verkregen dienstverlening, ten allen tijde het nodige respect opbrengen voor de uiteindelijke eigendomsrechten over dat vermogen van die vennootschap.
Noch bij de opeenvolgende besturen van de vennootschap, noch bij de opeenvolgende vertegenwoordigers van “de Soevereine Belgische Staat” is dit respect voor het grondwettelijk en statutair eigendomsrecht aanwezig. WEL HEEL ERG HET TEGENDEEL IS WAAR !!

Een centrale bank, met de Belgische Staat als 50 % meerderheidsaandeelhouder. Die zal zich toch nooit schuldig maken aan misleiding, bedrog en diefstal? Men zou het mogen verwachten, maar …

De Regentenraad past de door de Belgische Wetgever “onbedoelde (?) maar in ieder geval ongepaste vrijheden” van het Artikel 32 toe “in het algemeen belang”.
Zonder ook maar enig belang noch respect te tonen voor de Statutair bepaalde vermogensrechten worden vanaf 2009 tot het boekjaar 2021 meer dan 5,6 miljard euro jaarwinsten afgeleid naar de Schatkist van de meerderheidsaandeelhouder.

Deze continue jaarlijkse onteigeningen volgen op de eerdere overdrachten van de gerealiseerde meerwaarden op de goudvoorraad van de Nationale Bank van België, en dit voor een totaal bedrag van 8,34 miljard euro.

Het bestuur van de Nationale Bank van België heeft enkel op deze twee manieren voor meer dan 13,94 miljard euro eigen vermogen onttrokken aan de statutair bepaalde winstverdeling (ofwel een 34.850,00 euro per aandeel NBB).

De Nationale Bank van België is wettelijk verplicht tot een financiële communicatie welke een waarheidsgetrouw beeld geeft van het vermogen van de vennootschap. De Artikels 7 en 4 van de Statuten bepalen de onbeperkte vermogensrechten van de aandeelhouders van de Nationale Bank van België.

De Nationale Bank van België maakt integrerend deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken, en moet omtrent haar financiële rapportering beantwoorden aan de dwingende bepalingen zoals deze in de Richtsnoeren van de ECB ook aan elke andere NCB worden opgelegd. Gezien de in de Richtsnoeren ingebouwde doelstellingen van “vergelijkbaarheid” is het “eigen vermogen van de centrale bank” dus op dezelfde manier als voor elke andere NCB eenvoudig te bepalen.

Desondanks blijven er belangrijke foute voorstellingen van het vermogen op de balans, met onwaarschijnlijke tegenstellingen tussen de wettelijke bepalingen enerzijds en de werkelijkheid zoals ze op de balans en in het jaarversalg worden getoond en toegelicht anderzijds.

Zelfs op het moment van een belangrijke crisissituatie worden noch de bestaande eigenaars noch de markt in zijn geheel op een correcte en waarheidsgetrouwe wijze geïnformeerd omtrent het eigen vermogen van de Nationale Bank van België !!
Elke aandeelhouder die op basis van de beschikbare (financiële) informatie zijn aandelen verkoopt incasseert onmiddellijk een enorm financieel verlies !!

De rol en de verantwoordelijkheid van zowel de toezichthouder FSMA als van de externe revisor zijn overweldigend.

De zwaar getroffen minderheidsaandeelhouders van “Nyrstar” hebben zich georganiseerd om hun rechten te verdedigen. Zij verwijten o.a. de toezichthouder FSMA dat deze niet tijdig is opgetreden tegen de “machtsgreep van de meerderheidsaandeelhouder Trafigura”. De voorzitter van het FSMA meent te kunnen counteren met een argument “dat de toezichthouder geen wettelijke basis had om op te treden”. Recent heeft hij een “20 puntenplan” voorgesteld, waardoor aan deze tekortkomingen zou worden verholpen ..

De situatie bij de beursgenoteerde Nationale Bank van België is totaal verschillend. De aanklachten van de minderheidsaandeelhouders zijn reeds vele jaren gekend, het misdadig handelen en het machtsmisbruik vanwege de meerderheidsaandeelhouder de Belgische Staat verlopen op identieke wijze als bij Nyrstar werd aangeklaagd. Alleen:

Hoe bestaat het dat een toezichthouder over de markten rechtstreeks afhangt van de meerderheidsaandeelhouder van een beursgenoteerde vennootschap ?? Kan een toezichthouder gevat, verantwoordelijk en onafhankelijk optreden tegen … zijn eigen frauderende baas ??

 • Mogen de minderheidsaandeelhouders van de NBB nu ook verwachten dat het FSMA binnenkort de resultaten van een administratiefrechtelijk onderzoek naar de informatieverstrekking door NBB openbaar maakt?
  Dat er op basis van een definitief verslag van de auditeur over de mogelijke inbreuken op de financiële wetgeving beslist word een procedure in te stellen die tot de oplegging van een administratieve geldboete kan leiden?
  Aangezien het ook hier gaat om (mogelijk?) strafbare feiten, dat het FSMA de kennisgeving zal overmaken aan de procureur des Konings?
 • Om welke redenen heeft de onafhankelijke toezichthouder de NBB nu wel verplicht tot een communicatie naar de markten? Maar daarna de handel heeft laten hervatten zonder dat die markt, zelfs in een duidelijke crisissituatie, niet over alle noodzakelijke en waarheidsgetrouwe informatie beschikte? Was deze paniekhandel (met belangrijke schade voor de beleggers) niet te vermijden? Of was een bijkomende ontmoediging van de beleggers integendeel een vooropgesteld doel?
 • Welke instelling zou er, in geval van een eventueel openbaar bod, moeten op toezien dat de nu reeds misleide en bedrogen kleine beleggers inderdaad een betrouwbare prospectus en een correcte waardering krijgen aangeboden?
 • Het zijn slechts enkele opmerkingen …

Ook de Europese toezichthouder ESMA is voorbij gegaan aan zijn verantwoordelijkheid. Door niet tussen te komen in een gesignaleerde duidelijk foute situatie inzake toezicht en falende bescherming van kleine beleggers …

In februari 2020 heeft de toenmalige Voorzitter van de Kamer een antwoord op een schrijven vermeden door, “gelet op een artikel 142 van het reglement van de Kamer, de brief door te sturen naar de Commissie Verzoekschriften voor een verdere behandeling”. Op 20 oktober 2020 werd er bevestigd dat het verzoek werd overgemaakt aan de Commissie Financiën, en er werd geïnformeerd dat we schriftelijk op de hoogte zouden worden gebracht van “het gevolg dat de Commissie aan het verzoek zou hebben gegeven”.

Reeds in september 2021, en dan nog uitsluitend dankzij de stuwende kracht en de betrokkenheid van parlementslid Sander Loones, werd het verzoek aangepakt in de Commissie Financiën. Na “een onregelmatig verloop en enkele schorsingen der werkzaamheden” ziet het ernaar uit dat enkele leden van de Commissie Financiën de verdere behandeling van het verzoek van een burger liever niet zien doorgaan.

Gezien de feiten, beschreven in de voorliggende nota’s van het ingediende verzoek in combinatie met de financiële actualiteit omtrent de Nationale Bank van België, geeft het Parlement er de voorkeur aan het schandaaldossier gewoon verder toe te dekken ?!!
Men neemt de betrokken burgers gewoon voor idioten !!

Het koekoeksbeleid vanwege de Belgische Staat, met volledige medewerking van zowel het zelf verkozen bestuur als van een totaal onder controle en buiten spel gehouden toezichthouder FSMA, hebben ertoe geleid dat de vennootschap een 14 miljard euro eigen vermogen, te vermeerderen met de gederfde opbrengsten, NIET aan de buffers heeft toegevoegd en NIET als vergoeding aan de risico dragende eigenaars van de vennootschap heeft uitgekeerd.

Zoals de minderheidsaandeelhouders het reeds jaren terug hebben voorspeld zouden de monetaire experimenten van de Europese Centrale Bank ooit stoppen, en (gezien er geen “exitplan” bestond) tot onvermijdbare verliezen gaan leiden.

Op 21 september 2022 werd het bestuur van de Nationale Bank van België gedwongen tot een persmededeling waarin deze effectieve miljardenverliezen worden bevestigd !
Het blijkt dat het bestuur geen ander exit-plan heeft dan de komende verliezen af te wentelen op de bestaande buffers van de vennootschap. Het blijkt dus normaal te zijn dat de Belgische Staat de enige gerechtigde zou zijn op alle zogenaamde “monopoliewinsten”, en dat de vennootschap en haar aandeelhouders uitsluitend alle risico’s en “monopolieverliezen” zouden dragen?

De Regentenraad heeft het Artikel 32 NIET toegepast volgens de “ratio legis” zoals deze in 2010 voor het Grondwettelijk Hof door de Ministerraad werd voorgesteld en verdedigd, en door het Hof op zijn grondwettelijkheid werd afgetoetst. De gaten en gebreken in deze slechte en foute wetgeving werden op flagrante wijze misbruikt om miljarden euro’s eigen vermogen af te leiden naar de meerderheidsaandeelhouder, van enig respect voor de hoogste gerechtelijke instanties was (en is) geen enkele sprake!!

Noch het Grondwettelijk Hof, noch een Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zullen een zelfde aftoetsing van het Artikel 32 maken op basis van de feitelijk toepassing sedert 2009 door de Regentenraad. De minderheidsaandeelhouders menen dat de omstandigheden het niet toelaten om de beoordeling door de Ondernemingsrechtbank van Brussel af te wachten.
Het is NU zowel aan het Parlement als aan een onafhankelijke en verantwoordelijkheid nemende Europese toezichthouder …!!

Alvast één volksvertegenwoordiger heeft de ernst van de situatie heel goed begrepen:

Sander Loones (N-VA) beschrijft in een opiniestuk voor De Tijd het belang van de situatie en trekt heel terecht de aandacht op volgende feiten:

 • De Belgische Staat is “prioritair langs de kassa gepasseerd” en heeft de zogenaamde “monopoliewinsten” afgeroomd. Een bedrag van 7 miljard euro jaarwinsten (waarvan sedert 2009 meer dan 5,6 miljard euro zogezegde “seigneuriage”) werd niet gebruikt om toe te voegen aan de reserves, en werd ook niet uitgekeerd aan alle aandeelhouders,
 • Wanneer men prioritair aan de kassa passeert om zich “monopoliewinsten” toe te eigenen, zal men even consequent zijn en ook de “monopolieverliezen” voor zijn rekening nemen,
 • Er wordt gewezen op de mogelijkheid van een herkapitalisatie van de NBB,
 • Ook Sander Loones wijst op een mogelijk ARCO-bis dossier, met de Belgische Staat en de Nationale Bank van België in de rol van Beweging.net: hij verwijst naar de lopende en de komende juridische procedures, het belang van een waarheidsgetrouwe financiële communicatie, … Kunnen de aandeelhouders met de actuele vage communicatie hun rendement en risico’s correct inschatten?
 • De opportuniteit van de beursnotering van de Nationale Bank van België wordt in vraag gesteld,
 • Is de wetgever niet al te ver gegaan met de Nationale Bank van België vrij te stellen van elke effectieve controle? Moet de toezichtrol van het FSMA niet worden versterkt?

De privé minderheidsaandeelhouders ondersteunen deze mening. Indien het, om welke redenen dan ook, onmogelijk blijkt te zijn opdat alles bij de Nationale Bank van België kan verlopen zoals de internationale wetgevers het verwachten – en zelfs eisen – dat het bij elke andere beursgenoteerde vennootschap moet verlopen, dan haalt men de NBB beter op een correcte wijze van de beurs.

Wil men als enige eigenaar beschikken over de eigendomsrechten over het hele vermogen van de centrale bank, zonder hierbij te worden gehinderd door controles en toezicht of de rechten van mede-eigenaars, dan moet men doen zoals men in elk ander land heeft gedaan, en dan wendt men belastinggelden aan om die vermogensrechten op correcte wijze te verwerven. De “Belgische methode” blijkt, ook hier, totaal verwerpelijk te zijn.

De privé minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België beseffen ten volle wat de opdrachten en doelen van hun vennootschap zijn. En inderdaad streven zij op geen enkele manier een maximalisatie van de winsten na.

De meerderheidsaandeelhouder zal zich inderdaad bij deze zelfde gedachten moeten neerleggen. De belangen van de vennootschap en van al haar aandeelhouders moeten voorop worden gesteld. In het belang van elke betrokken partij, ook in die van het beweerd nagestreefde algemene belang !

De meerderheidsaandeelhouder zal dus zijn voorbeeldfunctie nu ook echt moeten gaan vervullen, en zich moeten houden aan de regels van goed bestuur en hierbij de rechten van de minderheidsaandeelhouders herstellen en respecteren. De Statuten bepalen de gelijkwaardige en onbeperkte rechten over het vermogen van onze centrale bank. Wanneer de Belgische Staat, als één van de aandeelhouders, behoefte zou hebben aan hogere uitkeringen van het vermogen van de NBB, dan dient zij inderdaad een volkomen respect te tonen voor de eigen Statuten en grondwettelijke eigendomsrechten, EN voor het fundamentele onderscheid tussen “een afgesproken vergoeding voor het verstrekte emissierecht” en “de vergoeding voor het kapitaal”.

De Belgische Staat erkent beter – en zonder tijdverlies – de absolute risico’s van de verder gezette, onveranderde houding waar volksvertegenwoordiger Sander Loones voor waarschuwt. Men verlaat beter het misdadige pad, erkent ook de gemaakte fouten, en herstelt het goede bestuur en de veroorzaakte schade.
De juridische procedures blijven verder gezet, de Staat en de NBB kunnen uiteindelijk het schijnen van de zon (de feitelijke waarheid omtrent de werkelijke eigendomsrechten over zowel de activa als het vermogen) niet ontkennen.

Een ARCO-bis scenario zal onvermijdelijk leiden tot enorme schadeclaims. In tegenstelling tot ARCO zullen deze claims nu wel gericht zijn tegen partijen waar de opgelopen schade zonder enige twijfel wel degelijk zal kunnen worden gerecupereerd.

J.P. Servais, president van de toezichthouder FSMA, in De Tijd van 4 oktober 2022:

” Het is niet goed voor de onderneming en voor het beursklimaat als een conflict tussen een activistische aandeelhouder en een bedrijf in de rechtbank wordt uitgevochten. “

Hij heeft ongetwijfeld gelijk. Alleen:

 • hebben de minderheidsaandeelhouders van de NBB nooit enig gehoor gekregen op hun herhaalde klachten. Niet bij een frauderend bestuur, niet bij de toezichthouder zelf. En werden zij dus naar de rechtbank gedwongen om hun recht te halen!
 • zelfs op een moment dat de NBB tot enige communicatie werd gedwongen, blijft de toezichthouder nog altijd in gebreke en toont hij zich onvoldoende onafhankelijk en zelfs medeplichtig in wat “een misdadig plan in uitvoering” zal blijken te zijn.
  Ook hier wordt de basis gelegd voor gerechtelijke procedures, niet goed voor de centrale bank, niet goed voor de reputatie van het land, niet goed voor het beursklimaat …

Misschien kan een werkelijk onafhankelijk toezichthouder en een verantwoordelijk Parlement nu wel opstaan, om eindelijk een einde te stellen aan de onwaarschijnlijke gevolgen van een totaal ongecontroleerd misbruik van een beweerd “bijzonder sui generis rechtskader” van de Nationale Bank van België ??