RES~PE©T vzw

Zetel: Markt 26 te 9550 Herzele
RPR: 0743.977.726

Rekening: BE03 1431 1117 9784
E-mail: Respect_vzw@telenet.be

PLUS – leden :

BASIC – leden :

ACTUM – leden :

TOTAAL AANTAL :

Vertegenwoordigde aandelen :

091

013

000

104

3.190

Uw aansluiting en uw (financiële) steun zijn dringend nodig !!

Een noodzakelijke nieuwe gerechtelijke procedure en talrijke acties met betrekking tot noodzakelijke initiatieven en reacties omtrent de aangekondigde miljardenverliezen maken uw dringende financiële steun werkelijk nodig.

Lever tijdig uw passende bijdrage voor het herstel van uw vermogensrechten!

Wij hebben beantwoord aan de vraag van vele kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België en hebben, met de oprichting van deze Vzw, de kans geboden opdat alle zwaar getroffen minderheidsaandeelhouders zich zouden kunnen verenigen en op een georganiseerde wijze samen versterkt de strijd aan te gaan. Een strijd die nodig blijkt te zijn om onze evidente belangen en (vermogens)rechten als mede-eigenaars van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap te verdedigen.

Ondertussen hebben verschillende van onze initiatieven ook reeds hun beoordeling mogen krijgen, bij andere procedures werd die beoordeling gewoon vermeden. Zo heeft de Raad van State zich (enigszins verwacht) onbevoegd verklaard, en heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (onverwacht en vooral ook opmerkelijk snel) ons verzoek afgewezen.

Wij blijven echter het noodzakelijke geduld opbrengen, al tikt de financiële klok voor alle betrokken partijen ongenadig verder. In elke procedure werden bepaalde successen behaald, al claimt de tegenpartij telkens opnieuw op triomfantelijke wijze haar “zoveelste overwinning”. Spontaan komt Pyrrhus in onze gedachten.

Al die verschillende acties krijgen hun volledige toelichting elders op de webpagina, wij gaan er hier niet verder over uitweiden. Als vereniging van kleine beleggers in de genoteerde vennootschap Nationale Bank van België moeten we nog enig vertrouwen in het Gerecht van ons land bewaren, al moeten we toegeven dat dit steeds moeilijker wordt. In tegenstelling tot onze tegenstanders blijven wij nog altijd het gepaste respect voor de gerechtelijke instanties van ons land opbrengen, maar dit vooral ook om de kansen in volgende procedures niet te hypothekeren. Om die redenen zal de werkelijke communicatie nog steeds worden beperkt, alle andere initiatieven blijven echter onverminderd doorgezet.

Het blijft daarbij zeker ook afwachten wanneer de verkozen “vertegenwoordigers van het volk” gaan stoppen met hun politieke spelletjes, en in dit werkelijk belangrijke dossier voor dit land eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen.
Na de verkregen antwoorden vanwege zowel de Minister van Financiën als van de Nationale Bank van België, alsook van het advies van de Raad van State naar aanleiding van een voorstel tot interpretatieve wet, zal elke voorzitter van elke (Vlaamse) partij moeten aandringen op een constructieve en moedige verderzetting van de lopende procedure voor de Commissie Financiën.

Inmiddels heeft Jaak Van Der Gucht een gerechtelijke procedure gestart voor de bevoegde Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel omtrent de miljarden euro’s winstonteigeningen door de Regentenraad, een actie welke wij als Vzw volledig steunen. Het bestuur van de NBB werd in september 2022 ook verplicht tot het opbiechten van waarschijnlijke miljardenverliezen, en ook in dat opzicht zijn de lopende procedure en de andere initiatieven vanwege Jaak van het allergrootste belang.

U zal begrijpen dat het bestuur van de Vzw de eerstkomende weken de communicatie verder zal beperken. Het boekjaar werd afgesloten, wij wachten met veel belangstelling de komende evoluties nog even af. Aangesloten leden worden regelmatig, bij elke concrete evolutie met enig belang, via mails passend geïnformeerd. In afwachting: blijf de webpagina zeker volgen, en overtuig andere aandeelhouders om zich aan te sluiten.

Contacten tussen en met onze leden:

Als bestuur van onze Vzw doen wij al het mogelijke om de gestelde doelen te bereiken.

Wij hebben echter niet de pretentie alles te weten, elke evolutie welke van enig belang kan zijn voor onze zaak, ook te hebben opgemerkt.

Bovendien telt uw mening, en willen wij de communicatie tussen onze leden bevorderen. En er uit leren.

Maak gebruik van de blogmogelijkheden.

Update 09/2022

Beste leden van Res~Pe©t vzw, beste (nog niet aangesloten) aandeelhouders van de NBB, Gezien de talrijke evoluties in ons schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, welke allen heel belangrijke gevolgen hebben en waar Jaak Van Der Gucht ofwel de acties stuurt (en dus ook in elk aspect wordt ingeschakeld) en/of van heel kortbij moet op inspelen, werd er tussenin…

Lees meer …

HOLD-UPS: een vergelijking

De duizenden kleine beleggers in de Nationale Bank van België moeten het betreuren dat vooral deze journalist maar daarnaast ook geen enkele andere media er toe te bewegen blijft om een zelfde aandacht te geven aan wat er allemaal gebeurt bij deze eveneens beursgenoteerde vennootschap.Als centrale bank en als toezichthouder nochtans de belangrijkste instelling van ons land, met de Belgische…

Lees meer …

Respect voor de kleine belegger (van de NBB)

Toezien op de goede werking van de financiële markten (het respect voor de regels inzake marktmisbruik), op het naleven van de transparantiewetgeving, het doen naleven van de dwingende regels inzake informatieverplichtingen zoals die gelden voor elke beursgenoteerde vennootschap, … enz. Allemaal onderdelen van de opdracht die de toezichthouder FSMA heeft om de duizenden kleine beleggers te beschermen. Voor de kleine…

Lees meer …

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen. Het is zonder enige twijfel…

Lees meer …

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap? Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor men het vermogen in beeld…

Lees meer …