Het bestuur van de Vzw

De particuliere minderheidsaandeelhouders van de beursgenoteerde Nationale Bank van België worden geconfronteerd met een niet afhoudende afbraak van al hun evidente rechten als eigenaars van deze naamloze vennootschap. Deze afbraak van rechten kan op geen enkele manier worden gerechtvaardigd, ook het feit dat deze vennootschap een centrale bank is kan nooit een geldig argument zijn. De Banca d’Italia bewijst dat privé aandeelhouders perfect alle essentiële bevoegdheden en rechten kunnen behouden, zonder dat dit de centrale bank in haar werking zou moeten hinderen.

Na vele jaren van harde maar helaas verdeelde strijd, ook tegen een steeds verder doorgedreven onteigening van het vermogen van de vennootschap uitsluitend in het voordeel van de meerderheidsaandeelhouder , hebben verschillende aandeelhouders het initiatief genomen om deze vereniging op te richten.

De meerderheidsaandeelhouder beschikt over alle macht om zijn doel te bereiken, en hij gebruikt die macht ook. Bij verschillende gelegenheden kan men zelfs niet anders dan spreken over flagrant misbruik van die macht: misbruik van wetgevende macht, misbruik van de macht om zelf het volledige bestuur te benoemen, de macht om elke wet zoals die geldt voor elke andere beursgenoteerde vennootschap naast zich te mogen leggen, de macht om elk toezicht over die vennootschap uit te schakelen, … De macht zelfs om de bepalingen van de Organieke Wet en de eigen Statuten naast zich te leggen!

De meerderheidsaandeelhouder van de NBB, de Belgische Staat, bewijst wat men met een sterke organisatie van de verschillende krachten allemaal vermag te realiseren. Eendracht maakt macht, eendracht maakt alles mogelijk. De Belgische Staat heeft zelfs zaken gerealiseerd die in een werkelijke democratie nooit hadden mogen lukken. Onze vereniging wil zich organiseren om nog bijkomende stappen in dit schandalige proces onmogelijk te maken, te vermijden dat men er inderdaad in slaagt om de monetaire geschiedenis van ons land te herschrijven.

Naar het voorbeeld van de Belgische Staat gaan wij ons als particuliere aandeelhouders verenigen, eendracht vragen aan onze verkozen vertegenwoordigers van het volk om samen met ons te werken aan het herstel van alles wat vorige generaties machthebbers fout hebben gedaan.

Onze rechterlijke macht, zeker ook het Parlement,
en de media als de broodnodige vierde macht,
samen met de Vzw Res~Pe(c)t (als een vijfde macht):

in het belang van ons land willen wij, samen eendrachtig en voldoende sterk, alle nodige stappen zetten om de situatie bij onze eigen centrale bank in overeenstemming te brengen met zowat elk ander land ter wereld.

MET respect voor ieders recht, MET respect voor ieders belangen!

Wij verduidelijken ook graag de gekozen naam voor onze Vzw: Res~Pe(c)t
Wanneer er vandaag nog een strijd wordt gevoerd voor het herstel en de verdediging van onze rechten, dan ligt die verdienste onbetwistbaar bij Erik Geenen, en zijn groene petten.
Als bestuur van de Vzw hopen we hem en al zijn gelijkgezinden onder onze aangesloten leden te mogen tellen. Immers: eendracht maakt macht !

Res~Pe(c)t staat voor niets minder dan voor onze eisen:
” Respect voor ons recht, respect voor de wet, …
respect voor DE pet !! “

Het symbool voor copyright in onze benaming heeft ook zijn plaats: treed allemaal toe tot onze vereniging, sta geen nieuwe verdeling toe via andere alternatieve initiatieven: het origineel van onze Vzw heeft een copyright, het origineel zal beter en krachtiger blijken te zijn dan om het even welke kopie !

Een korte toelichting nog van mijn kant, omtrent de oprichting van de Vzw …

De Blieck Johan

Voorzitter

Geboren in Ninove (1982), accountmanager.

” Boekhoudschandalen en financiële rampen als daar zijn bij Arco, L&HSP, recent nog Nyrstar maar helaas nog zoveel andere dramatische voorbeelden:
zonder uitzondering hebben al die minderheidsaandeelhouders samen werkelijk belangrijke verliezen geleden. Zij hebben zich georganiseerd, echter pas op het moment dat zij voor voldongen feiten werden geplaatst. En .. de schade niet meer kon worden vermeden noch gerecupereerd! “

” Ik hoop dat u, samen met ons, het bij de Nationale Bank van België niet zover zal laten komen. Dank voor het vertrouwen. “

De Leeuw Damien

Ondervoorzitter

Geboren in Etterbeek (1987), automation engineer.

” Elke burger is verondersteld de wet te kennen en te respecteren, elke beursgenoteerde vennootschap is terecht onderworpen aan dwingende regels en controle inzake informatieverplichtingen. “

” Kan het worden aanvaard dat de Staat en de toezichthouder over onze Belgische banken en verzekeringen zelf GEEN respect tonen voor onze eigen wetten? “

De Moor Willy

Secretaris en penningmeester

Geboren in Zottegem (1951), gepensioneerd.

” Reeds vele jaren voeren wij strijd om onze evidente rechten te herstellen, om een flagrante onteigening te stoppen. Erik Geenen op zijn eentje kan dit moeilijk gerealiseerd krijgen, via Res~Pe(c)t willen wij dit zo spoedig mogelijk helpen doordrukken. “