Lid worden

De Vzw RES~PE©T zal elke mogelijke actie uitwerken en ondersteunen welke kan leiden tot het herstel van onze rechten als aandeelhouder enerzijds, en tot het wegwerken van de enorme onderwaardering van de beurskoers anderzijds.

Deze acties kunnen gerechtelijke procedures inhouden, besprekingen voeren met onze verkozen vertegenwoordigers in het Parlement en met de bevoegde Minister van Financiën, de toezichthouder of revisoren, het bestuur van de vennootschap.
In volgende fases zullen zich ongetwijfeld ook collectieve onderhandelingen met de aansprakelijke partijen aandienen. De vele jaren van individuele strijd bewijzen dat dit (ook financieel) niet de meest optimale noch meest efficiënte optie blijkt te zijn.

Het bestuur van de Vzw zal zelfstandig bepalen op welke manier de gestelde doelen het best kunnen worden gerealiseerd. De toegetreden leden zullen worden geïnformeerd over de voortgang, zowel via de webpagina als via email. Langs dezelfde weg kunnen de leden ook verder in communicatie treden met het bestuur, en zowel hun eventuele vragen, voorstellen of eigen beschikbare informatie doorgeven.
Dergelijke wisselwerking en bundeling van krachten moet ongetwijfeld tot de gewenste resultaten leiden.

Voor het uitvoeren van dossierresearch, de ondersteuning vanuit de backoffice, het voeren van onderhandelingen en het voeren van procedures heeft het bestuur van de vereniging afspraken gemaakt en is het een samenwerking aangegaan met Jaak Van Der Gucht en de advocaten van Monard Law.

De minderheidsaandeelhouders van de NBB weten dat Jaak Van Der Gucht reeds enkele jaren diverse (gerechtelijke) procedures aan het voeren is. In de komende maanden zullen twee belangrijke procedures hun resultaten krijgen, en zal in een derde procedure worden beslist of deze inderdaad in cassatie zijn vervolg zal gaan krijgen.

Het bestuur verkiest de resultaten van al deze procedures af te wachten maar zal, afhankelijk van het succesvolle verloop van het toetreden van leden tot de Vzw, wel beslissen tot een bijkomende procedure in kortgeding. Dit om te vermijden dat het bestuur van de NBB op de volgende algemene vergadering inderdaad nog verder ons vraagrecht en recht op informatie zal gaan beperken, zoals zij vorig jaar dit standpunt heeft ingenomen en aan de aandeelhouders heeft kenbaar gemaakt.
Tot zolang de Vzw nog niet verder georganiseerd is zou ook deze procedure door Jaak Van Der Gucht zelf worden gevoerd, en zal de Vzw RES~PE©T deze procedure financieel ondersteunen.

De (basis)lidgelden en variabele bijdragen (van de PLUS-leden) moeten de Vzw RES~PE©T van de nodige financiële middelen voorzien om alle acties te kunnen ondersteunen ter herstel van onze rechten, de bescherming van ons uiteindelijk eigendomsrecht (waaronder een juiste en rechtvaardige winstverdeling en dividend), het wegwerken van de onderwaardering van het aandeel en andere. De lopende gerechtelijke procedures zijn hiertoe van essentieel belang, en verdienen onze steun.

Het bestuur zal zich verder gaan organiseren om in een latere fase ook de enorme schade (voor zowel de vennootschap als voor haar eigenaars) te recupereren. Op eender welke manier.
Wanneer hiertoe gerechtelijke procedures nodig zullen blijken te zijn, zal de Vzw RES~PE©T methodes uitwerken waardoor haar leden de mogelijkheid zal worden geboden om hun claim op de aansprakelijke partijen over te dragen aan een andere partij, welke op die manier in de gelegenheid zal worden gesteld om procespartij te zijn in procedures (tegen de Staat, de bestuurders van de NBB, elke andere aansprakelijke partij). In deze procedures hoeft u dan zelf niet als privépersoon procespartij te zijn en hoeft u dus niet een procesrisico te lopen.

In deze latere fase zal het dan van extra belang zijn voor welke vorm van lidmaatschap u zal hebben gekozen. U zal zeker begrijpen dat ons aller gemeenschappelijk (en individueel) belang het beste zal gediend zijn door een maximaal aantal PLUS-lidmaatschappen.

Regelingen, schikkingen en uitbetalingen van schadevergoedingen zullen telkens de schriftelijke goedkeuring van de Vzw RES~PE©T nodig hebben en kunnen zonder deze goedkeuring niet worden getroffen c.q. uitgevoerd.

Wanneer u wenst toe te treden als aangesloten lid van onze Vzw, dan heeft u drie verschillende mogelijkheden.
De drie verschillende categoriën van lidmaatschap houden elk andere financiële voorwaarden in, zowel op het moment van toetreding als lid als op het moment van succes bij schadeclaims welke de Vzw zal uitwerken en inleiden.

U wenst lid te worden van onze Vzw, zo goed als mogelijk geïnformeerd te blijven en (in een volgende fase) tegen gunstiger voorwaarden (dan die welke zullen gelden voor een ACTUM-lid) deelnemen aan latere claimacties.

U bent aandeelhouder van de NBB, gelooft in het belang en de noodzaak van het voeren van verdere acties, en wenst die verdere acties (ook financieel) te ondersteunen.
In een latere fase zal u tegen de meest gunstige voorwaarden kunnen deelnemen aan eventuele claimacties.

U sluit niet onmiddellijk aan tot onze Vzw, u maakte de keuze pas aan te sluiten als lid van de Vzw bij gelegenheid van een aangekondigde groepsactie.

U HEEFT UW JUISTE KEUZE GEMAAKT ?