Categorieën
FINANCIËLE COMM. HET AANDEEL MARKTMISBRUIK

Respect voor de kleine belegger (van de NBB)

De bescherming van de duizenden kleine beleggers in de Nationale Bank van België stelt NIETS voor.

De “belangen van de Belgische Staat” blijken al te groot te zijn.

Toezien op de goede werking van de financiële markten (het respect voor de regels inzake marktmisbruik), op het naleven van de transparantiewetgeving, het doen naleven van de dwingende regels inzake informatieverplichtingen zoals die gelden voor elke beursgenoteerde vennootschap, … enz.
Allemaal onderdelen van de opdracht die de toezichthouder FSMA heeft om de duizenden kleine beleggers te beschermen.

Voor de kleine aandeelhouders van de Nationale Bank van België, toch onbetwistbaar ook kleine beleggers welke de wetgevers hebben willen beschermen (?), heeft het FSMA van voorzitter Servais nog niet zoveel voordelen opgeleverd:

  • in het verleden werd een gerechtelijk onderzoek naar duidelijk manipulatie van de beurskoers “tegengewerkt”, waardoor het Parket het onderzoek heeft stopgezet,
  • in het kader van hetzelfde onderzoek bleek dat bepaalde marktpartijen op hetzelfde moment tienduizenden aandelen NBB verhandelden. Ook in het kader van de transparantiewetgeving werd nooit enige verduidelijking gegeven …?
  • ook wat betreft de informatieverplichtingen dient de aandeelhouder niet op het FSMA te rekenen: de toezichthouder controleert op geen enkele manier de financiële communicatie vanwege de Regentenraad. Meer nog: de jaarrekeningen noch de gepubliceerde balansen worden door geen enkele instelling gecontroleerd!

De markt ontbreekt elke informatie om dit aandeel correct te kunnen waarderen. De enige beschikbare informatie is bedrieglijk EN misleidend, geen enkele instantie kan, wil of mag optreden!

Minstens even erg is het feit dat de markt het zelfs NIET WEET dat de Nationale Bank van België door niemand wordt gecontroleerd.

Zelfs de destijds bevoegde Minister van Financiën wist dit niet! Erger nog:
hij heeft toen geweigerd om op te treden, en deed onze vragen af gebruik makend van een onwaarschijnlijke leugen!

De beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België heeft reeds vele jaren totaal niets meer vandoen met de werkelijke waarde, en heeft het laatste jaar een opvallende verdere koersduik laten optekenen. Een gevolg van alle hiervoor beschreven feiten vooral.
Aan deze koersevolutie geeft journalist Wouter Vervenne nu op een opvallende manier aandacht. Opvallend, zowel inzake de timing van het artikel (het aandeel NBB krijgt NOOIT enige gefundeerde aandacht in de – gespecialiseerde – media) als aangaande de gemaakte conclusies.
Met het artikel lijkt men de finale ontmoedigende duw in de rug van de kleine aandeelhouder te willen geven?

De voorgaande opmerking krijgt een bijkomend belang en ondersteuning gezien het feit dat nauwelijks twee dagen later De Tijd ook dit weekend de aandacht geeft aan een uiteenzetting welke deze week voor de Commissie Financiën werd gegeven, waarbij het eventueel de bedoeling zou kunnen zijn om “alle aandelenparticipaties van de Staat onder te brengen in één autonoom staatsinvesteringsfonds”, zogenaamd omdat men “alle mogelijke belangenconflicten voor de Staat – tussen zijn rol als aandeelhouder, beleidsmaker en regulator – uit de weg wil ruimen”.

Ik benadruk hier dat de 50%-participatie van de Belgische Staat in de Nationale Bank van België in het artikel NIET werd vermeld, maar wijs er ook op dat, mocht de Staat zulke transactie overwegen, alle opgegeven redenen voor de eventuele oprichting van het fonds vooral van toepassing zijn op haar participatie in het aandeel Nationale Bank van België.

Het inbrengen van de bestaande 50 %-participatie in een dergelijk fonds zou op korte termijn misschien ook geen belangrijke gevolgen moeten hebben op de marktwaardering, noch op de werkelijke waarde van het aandeel. Het zou echter iets anders KUNNEN zijn mocht men daarnaast ook nog bijkomende plannen hebben, waarbij bijvoorbeeld het fonds de intentie zou hebben om de bestaande positie in onze centrale bank verder uit te breiden. In navolging van wat in het verleden elk ander land van het ESCB heeft gedaan om op correcte wijze over de uiteindelijke eigendomsrechten over het vermogen van de Nationale Bank te beschikken. En dus om uiteindelijk ook op die manier de belangrijke ontstane problemen op te lossen, en “verdere belangenconflicten te vermijden”.

Een dergelijk plan vanwege de meerderheidsaandeelhouder zou meteen een verklaring kunnen zijn voor bepaalde reeds dikwijls gesignaleerde “opvallende marktpraktijken” en voor de recente nog meer opvallende koersprestaties en koersevolutie, met de absurd lage koers als tijdelijk eindresultaat.
Ik wijs in dit verband ook op de uitlatingen van de Gouverneur van de Nationale Bank van België, die wees op “de moeilijkheid om uit de geschiedenis te stappen zonder dat de meerderheidsaandeelhouder een heel hoge prijs zou moeten betalen.” Op dit moment zou het heel erg meevallen met die prijs, zou er “loon naar werken” kunnen zijn …

Deze week had ik aandacht gevraagd voor de probleemsituatie waar de Belgische Staat zich zelf heeft in geplaatst, met de totale medewerking van het bestuur van de Nationale Bank van België (de Regentenraad, welke is samengesteld uitsluitend met leden welke die aandeelhouder zelf kiest en laat benoemen) en via het misbruik van haar wetgevende macht.
Ik benoem dit als een werkelijke “Catch 22-situatie”:

  • het Artikel 9bis en het Artikel 32 van de Organieke Wet moesten enerzijds de onteigeningen van miljarden euro’s eigen vermogen toedekken en verder mogelijk maken,
  • diezelfde gecreëerde “vluchtwegen” maken nu echter elke evidente transparantie onmogelijk, en zijn de oorzaak van de enorme onderwaardering van het aandeel.
  • Alles doen wat men van een beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, moet kunnen verwachten wordt hier onmogelijk gemaakt zonder werkelijk zware financiële gevolgen te hebben!

De enige bedoeling was een oproep te doen om hieraan dringend een einde te stellen, het nodige te doen opdat de kleine particuliere aandeelhouder die wenst uit te stappen dit kan doen en hierbij de benaderende juiste waarde voor zijn belegging kan realiseren. Wat de bedoeling moet zijn voor het handhaven van een beursnotering.

Ik begin en eindig met de toezichthouder, het FSMA:

Zelfs wanneer u geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft over de financiële communicatie van de NBB, zal het moeilijk te verantwoorden zijn wanneer u GEEN ENKEL gevolg zal geven:

Actie 1: Verwittig en informeer eindelijk de markt van het feit dat de financiële communicatie vanwege de NBB door geen enkele instantie wordt gecontroleerd op waarheid, juistheid noch volledigheid.
Minimaal! Dit is zonder meer van werkelijk groot belang voor de duizenden kleine beleggers!

Actie 2: Verplicht de betrokken partijen, zowel de meerderheidsaandeelhouder als het bestuur, om de markt onverwijld correct te informeren omtrent eventuele kapitaalstransacties (met hun eventuele “begeleidende markttussenkomsten”)

Actie 3: controleer de markt in het aandeel van de Nationale Bank van België. Zelfs als zijn er ernstige tekortkomingen inzake informatieverplichtingen: een beurskoers van 5 % van de waarde van het boekhoudkundige eigen vermogen kan wijzen op nog andere, niet toe te laten marktpraktijken?

Kan een eventuele intentie vanwege de meerderheids-aandeelhouder een verklaring zijn voor de toch heel opvallende beurskoersevolutie?
En kan zelfs dit gegeven u niet inspireren om enige actie bij een toezichthouder los te weken?

De beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België staat absurd laag, heeft totaal niets vandoen met haar werkelijke waarde. Deze onderwaardering is zeker het resultaat van bedrieglijke en misleidende financiële communicatie, en heeft reeds bij heel veel beleggers belangrijke verliezen veroorzaakt.

Het is zeker de verantwoordelijkheid van het FSMA om te vermjden dat nu ook nog de resterende, langdurig ontmoedigde kleine beleggers, met de extra duw na de recente (onverklaarbare en/of uitgelokte) koersduik met bevestigende argumentatie vanwege specialisten, bij een eventuele koersopleving als gevolg van marktspeculaties rond de berichtgeving omtrent het fonds, snel gaan verkopen opdat zij hun verlies alsnog zouden kunnen beperken? Integendeel hun verlies zullen finaliseren, opnieuw omdat hen de correcte informatie werd ontzegd!

Aandeelhouders van de Nationale Bank van België:

wees niet overhaast in het maken van uw keuzes. Laat u niet verleiden tot het maken van overhaaste en dan ook verkeerde keuzes, zonder over de volledige en juiste informatie te beschikken.

Organiseer u in de Vzw Res~Pe(c)t en stuur de link van dit bericht door naar elkeen die in dit dossier het verschil kan/moet maken. Alleen op die manier dwingen wij die noodzakelijke waarheidsgetrouwe informatie af!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s