Categorieën
BLOGGEN HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw

Update 09/2022

Beste leden van Res~Pe©t vzw, beste (nog niet aangesloten) aandeelhouders van de NBB,

Gezien de talrijke evoluties in ons schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, welke allen heel belangrijke gevolgen hebben en waar Jaak Van Der Gucht ofwel de acties stuurt (en dus ook in elk aspect wordt ingeschakeld) en/of van heel kortbij moet op inspelen, werd er tussenin enige tijd gevonden om elkaar te informeren. Deze korte communicatie is dus eigenlijk zijn boodschap naar onze leden toe.

Eindelijk wordt de Nationale Bank van België geconfronteerd met de verplichtingen van een beursgenoteerde vennootschap, en vooral: vindt onze jarenlange aanklacht ook gehoor bij “de politiek”.
Nadat we eindelijk een bekwaam en gedreven medestander hebben gevonden op het politieke forum (met Sander Loones – NV-A), waarmee de samenwerking werkelijk optimaal verloopt, werd een procedure opgestart in ons Parlement (de Commissie Financiën). Het pad werd geëffend, de financiële actualiteit en de hopeloze situatie waar de NBB zich – noodgedwongen – zelf heeft ingewerkt, zal de rest wel doen. Wij zullen daartoe voor de gepaste druk en confrontatie met de onbetwistbare feiten zorgen.

Daarnaast loopt er ook een procedure voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, nadat de Raad van State zich rechtsonbevoegd heeft verklaard: een beoordeling rond de winstverdeling van de beursgenoteerde NBB zou een inmenging betekenen in het vennootschapscontract met de eigenaars van de NBB, en daar kan enkel een Ondernemingsrechtbank over gaan. Zoals altijd gesteld: de NBB is een genoteerde vennootschap, zoals elke andere … En haar aandeelhouders horen net dezelfde rechten te hebben dan die aandeelhouders van een gewone naamloze vennootschap volgens het gemeen recht!

Inmiddels werd de NBB gedagvaard, en hebben wij hun eerste conclusies mogen ontvangen. Onwaarschijnlijk op basis van welke argumenten zij menen hun zaak te moeten gaan verdedigen. Wij wachten met heel veel vertrouwen het einde van deze procedure en het oordeel van de rechters af. Hieromtrent zal de webpagina zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/14357-2/).

Daarnaast werden er contacten gelegd met de Europese toezichthouder ESMA, die een verdere opvolging en beoordeling van de situatie rond NBB heeft toegezegd. Ook hieromtrent volgt er binnenkort meer info.

De toestand op de financiële markten en de evoluties rond de inflatie en stijgende rentevoeten doen een belangrijk deel van wat in ieder geval stond te gebeuren. De NBB werd toch nog enigszins verrast, en hun crisiscommunicatie in combinatie met een rampzalige houding vanwege de toezichthouder FSMA heeft belangrijke gevolgen gehad voor de beurskoers. Totaal vermijdbaar, indien opnieuw het FSMA zijn opdracht op verantwoordelijke, bekwame en onafhankelijke wijze had vervuld. En het bestuur van de NBB door de feiten verplicht was geweest tot een eerlijke en volledige informatie van de beleggers!

Gaat NBB verliezen lijden? Hoeveel? Meer dan de aangelegde buffers (7,1 miljard euro)? En zelfs al gaan die buffers total loss, dan nog houdt de vennootschap een eigen vermogen over van > 35.000 euro! Bovendien kan een centrale bank niet in faling gaan, dat is nu éénmaal zo … Toch redelijk belangrijke details, die niet ter beschikking van de markt werd gesteld?!

Het probleem is en blijft: de NBB werd gedwongen tot communicatie, en dit door een transparante communicatie van de president van een andere perfect vergelijkbare centrale bank, De Nederlandsche Bank, naar haar eigen aandeelhouder toe. Een aandeelhouder die alle uitkeerbare winsten moet ontvangen, eigenaar is van het eigen vermogen van de centrale bank, een eigenaar die ook eventuele verliezen zal moet incasseren (en eventueel compenseren).

Bij de NBB werden de Statuten NIET gerespecteerd, werden alle winsten jaarlijks onteigend en overgemaakt aan de Belgische Staat, en gaat men er nu van uit dat het de privé aandeelhouders zijn die uiteindelijk de verliezen gaan dragen. DAAR gaat onze procedure over, DIE gaan we winnen! De inzet is het teug inbrengen van de minstens 5,6 miljard euro onteigende winsten, ofwel dat het ook enkel de Belgische Staat is die ook de komende verliezen gaat dragen (zonder aan de buffers te moeten raken).

En waarom kan NBB niet op dezelfde manier communiceren naar haar eigen aandeelhouders toe? Simpel: omdat zij door op dezelfde manier als DNB te communiceren een duidelijk inzicht moeten geven omtrent de juiste vermogensrechten over haar eigen externe reserve-activa, waaronder haar goudvoorraad. Die in de feiten onbetwistbaar van de NBB zijn, doch zogezegd “van de Belgische Staat” …
Op dezelfde wijze, en onder alle omstandigheden, op een consequente manier blijven dezelfde leugens vertellen wordt op een bepaald moment onmogelijk gemaakt! Wij werken daar naartoe … Ook hieromtrent zal de de webpagina zo spoedig als mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/het-parlement/ )

Ondertussen kent de beurskoers een redelijk dramatisch verloop, als gevolg van de ongeïnformeerde beleggers die misleid en in paniek hun waardevolle aandelen verkopen. Gisteren werd in de Kamer een urenlange bevraging van de Minister van Financiën georganiseerd, waarvoor de gouverneur reeds een tweede maal heeft geweigerd om zich voor het Parlement te verantwoorden. U kan deze discussie hier volgen: https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U3206 . U zal merken dat nu meerdere partijen het hebben over een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België. Het mag niet worden uitgesloten dat men onnodige paniek heeft gecreëerd met als enige bedoeling een uitkoopbod te lanceren tegen een veel te lage waarde. Bij deze geef ik onmiddellijk ook het advies: blijf ook op dat moment rustig, kijk de kat uit de boom, passend advies aan de leden zal ongetwijfeld volgen.

Wij blijven, samen met de VZW, de aandeelhouders de kans geven zich op een deftige wijze te organiseren en dit met slechts één doel: het respect afdwingen voor onze statutair verankerde (vermogens)rechten.
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, en wensen u nog enige sterkte en juiste inzichten toe.

Categorieën
FINANCIËLE COMM. HET AANDEEL MARKTMISBRUIK

Respect voor de kleine belegger (van de NBB)

De bescherming van de duizenden kleine beleggers in de Nationale Bank van België stelt NIETS voor.

De “belangen van de Belgische Staat” blijken al te groot te zijn.

Toezien op de goede werking van de financiële markten (het respect voor de regels inzake marktmisbruik), op het naleven van de transparantiewetgeving, het doen naleven van de dwingende regels inzake informatieverplichtingen zoals die gelden voor elke beursgenoteerde vennootschap, … enz.
Allemaal onderdelen van de opdracht die de toezichthouder FSMA heeft om de duizenden kleine beleggers te beschermen.

Voor de kleine aandeelhouders van de Nationale Bank van België, toch onbetwistbaar ook kleine beleggers welke de wetgevers hebben willen beschermen (?), heeft het FSMA van voorzitter Servais nog niet zoveel voordelen opgeleverd:

  • in het verleden werd een gerechtelijk onderzoek naar duidelijk manipulatie van de beurskoers “tegengewerkt”, waardoor het Parket het onderzoek heeft stopgezet,
  • in het kader van hetzelfde onderzoek bleek dat bepaalde marktpartijen op hetzelfde moment tienduizenden aandelen NBB verhandelden. Ook in het kader van de transparantiewetgeving werd nooit enige verduidelijking gegeven …?
  • ook wat betreft de informatieverplichtingen dient de aandeelhouder niet op het FSMA te rekenen: de toezichthouder controleert op geen enkele manier de financiële communicatie vanwege de Regentenraad. Meer nog: de jaarrekeningen noch de gepubliceerde balansen worden door geen enkele instelling gecontroleerd!

De markt ontbreekt elke informatie om dit aandeel correct te kunnen waarderen. De enige beschikbare informatie is bedrieglijk EN misleidend, geen enkele instantie kan, wil of mag optreden!

Minstens even erg is het feit dat de markt het zelfs NIET WEET dat de Nationale Bank van België door niemand wordt gecontroleerd.

Zelfs de destijds bevoegde Minister van Financiën wist dit niet! Erger nog:
hij heeft toen geweigerd om op te treden, en deed onze vragen af gebruik makend van een onwaarschijnlijke leugen!

De beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België heeft reeds vele jaren totaal niets meer vandoen met de werkelijke waarde, en heeft het laatste jaar een opvallende verdere koersduik laten optekenen. Een gevolg van alle hiervoor beschreven feiten vooral.
Aan deze koersevolutie geeft journalist Wouter Vervenne nu op een opvallende manier aandacht. Opvallend, zowel inzake de timing van het artikel (het aandeel NBB krijgt NOOIT enige gefundeerde aandacht in de – gespecialiseerde – media) als aangaande de gemaakte conclusies.
Met het artikel lijkt men de finale ontmoedigende duw in de rug van de kleine aandeelhouder te willen geven?

De voorgaande opmerking krijgt een bijkomend belang en ondersteuning gezien het feit dat nauwelijks twee dagen later De Tijd ook dit weekend de aandacht geeft aan een uiteenzetting welke deze week voor de Commissie Financiën werd gegeven, waarbij het eventueel de bedoeling zou kunnen zijn om “alle aandelenparticipaties van de Staat onder te brengen in één autonoom staatsinvesteringsfonds”, zogenaamd omdat men “alle mogelijke belangenconflicten voor de Staat – tussen zijn rol als aandeelhouder, beleidsmaker en regulator – uit de weg wil ruimen”.

Ik benadruk hier dat de 50%-participatie van de Belgische Staat in de Nationale Bank van België in het artikel NIET werd vermeld, maar wijs er ook op dat, mocht de Staat zulke transactie overwegen, alle opgegeven redenen voor de eventuele oprichting van het fonds vooral van toepassing zijn op haar participatie in het aandeel Nationale Bank van België.

Het inbrengen van de bestaande 50 %-participatie in een dergelijk fonds zou op korte termijn misschien ook geen belangrijke gevolgen moeten hebben op de marktwaardering, noch op de werkelijke waarde van het aandeel. Het zou echter iets anders KUNNEN zijn mocht men daarnaast ook nog bijkomende plannen hebben, waarbij bijvoorbeeld het fonds de intentie zou hebben om de bestaande positie in onze centrale bank verder uit te breiden. In navolging van wat in het verleden elk ander land van het ESCB heeft gedaan om op correcte wijze over de uiteindelijke eigendomsrechten over het vermogen van de Nationale Bank te beschikken. En dus om uiteindelijk ook op die manier de belangrijke ontstane problemen op te lossen, en “verdere belangenconflicten te vermijden”.

Een dergelijk plan vanwege de meerderheidsaandeelhouder zou meteen een verklaring kunnen zijn voor bepaalde reeds dikwijls gesignaleerde “opvallende marktpraktijken” en voor de recente nog meer opvallende koersprestaties en koersevolutie, met de absurd lage koers als tijdelijk eindresultaat.
Ik wijs in dit verband ook op de uitlatingen van de Gouverneur van de Nationale Bank van België, die wees op “de moeilijkheid om uit de geschiedenis te stappen zonder dat de meerderheidsaandeelhouder een heel hoge prijs zou moeten betalen.” Op dit moment zou het heel erg meevallen met die prijs, zou er “loon naar werken” kunnen zijn …

Deze week had ik aandacht gevraagd voor de probleemsituatie waar de Belgische Staat zich zelf heeft in geplaatst, met de totale medewerking van het bestuur van de Nationale Bank van België (de Regentenraad, welke is samengesteld uitsluitend met leden welke die aandeelhouder zelf kiest en laat benoemen) en via het misbruik van haar wetgevende macht.
Ik benoem dit als een werkelijke “Catch 22-situatie”:

  • het Artikel 9bis en het Artikel 32 van de Organieke Wet moesten enerzijds de onteigeningen van miljarden euro’s eigen vermogen toedekken en verder mogelijk maken,
  • diezelfde gecreëerde “vluchtwegen” maken nu echter elke evidente transparantie onmogelijk, en zijn de oorzaak van de enorme onderwaardering van het aandeel.
  • Alles doen wat men van een beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, moet kunnen verwachten wordt hier onmogelijk gemaakt zonder werkelijk zware financiële gevolgen te hebben!

De enige bedoeling was een oproep te doen om hieraan dringend een einde te stellen, het nodige te doen opdat de kleine particuliere aandeelhouder die wenst uit te stappen dit kan doen en hierbij de benaderende juiste waarde voor zijn belegging kan realiseren. Wat de bedoeling moet zijn voor het handhaven van een beursnotering.

Ik begin en eindig met de toezichthouder, het FSMA:

Zelfs wanneer u geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft over de financiële communicatie van de NBB, zal het moeilijk te verantwoorden zijn wanneer u GEEN ENKEL gevolg zal geven:

Actie 1: Verwittig en informeer eindelijk de markt van het feit dat de financiële communicatie vanwege de NBB door geen enkele instantie wordt gecontroleerd op waarheid, juistheid noch volledigheid.
Minimaal! Dit is zonder meer van werkelijk groot belang voor de duizenden kleine beleggers!

Actie 2: Verplicht de betrokken partijen, zowel de meerderheidsaandeelhouder als het bestuur, om de markt onverwijld correct te informeren omtrent eventuele kapitaalstransacties (met hun eventuele “begeleidende markttussenkomsten”)

Actie 3: controleer de markt in het aandeel van de Nationale Bank van België. Zelfs als zijn er ernstige tekortkomingen inzake informatieverplichtingen: een beurskoers van 5 % van de waarde van het boekhoudkundige eigen vermogen kan wijzen op nog andere, niet toe te laten marktpraktijken?

Kan een eventuele intentie vanwege de meerderheids-aandeelhouder een verklaring zijn voor de toch heel opvallende beurskoersevolutie?
En kan zelfs dit gegeven u niet inspireren om enige actie bij een toezichthouder los te weken?

De beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België staat absurd laag, heeft totaal niets vandoen met haar werkelijke waarde. Deze onderwaardering is zeker het resultaat van bedrieglijke en misleidende financiële communicatie, en heeft reeds bij heel veel beleggers belangrijke verliezen veroorzaakt.

Het is zeker de verantwoordelijkheid van het FSMA om te vermjden dat nu ook nog de resterende, langdurig ontmoedigde kleine beleggers, met de extra duw na de recente (onverklaarbare en/of uitgelokte) koersduik met bevestigende argumentatie vanwege specialisten, bij een eventuele koersopleving als gevolg van marktspeculaties rond de berichtgeving omtrent het fonds, snel gaan verkopen opdat zij hun verlies alsnog zouden kunnen beperken? Integendeel hun verlies zullen finaliseren, opnieuw omdat hen de correcte informatie werd ontzegd!

Aandeelhouders van de Nationale Bank van België:

wees niet overhaast in het maken van uw keuzes. Laat u niet verleiden tot het maken van overhaaste en dan ook verkeerde keuzes, zonder over de volledige en juiste informatie te beschikken.

Organiseer u in de Vzw Res~Pe(c)t en stuur de link van dit bericht door naar elkeen die in dit dossier het verschil kan/moet maken. Alleen op die manier dwingen wij die noodzakelijke waarheidsgetrouwe informatie af!

Categorieën
FINANCIËLE COMM. HET AANDEEL WINSTVERDELING

Etterende immoraliteit…

Meyrem Almaci:

Buffers leeghalen
om dividenden uit te keren in crisistijd: het is als spuwen in het gezicht van de samenleving.
Maar ook:
immoraliteit die zonder gevolg blijft, blijft verder etteren.

Meyrem heeft ongetwijfeld gelijk. Maar wanneer doet het Parlement iets aan “de immoraliteit” van de Belgische Staat als meerderheidsaandeelhouder bij de NBB ?

Categorieën
EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw WINSTVERDELING

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

De CEO van de beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, verhardt de standpunten:

“Het bestuur communiceert niet meer over het vermogen van de NBB in termen van eigen en vreemd vermogen.”

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap?

Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor men het vermogen in beeld zou mogen brengen zoals men dit zelf passend acht.
Het werd ook zo geregeld dat het bestuur van de NBB werd vrijgesteld van de controle vanwege het FSMA: haar rapportering als beursgenoteerde vennootschap moet niet worden gecontroleerd, door geen enkele instantie trouwens!
Er is wel “een controle”: door een externe revisor, Mazars Bedrijfsrevisoren (en eerder Ernst Young). Alleen: die rapporteert uitlsuitend aan het bestuur van de vennootschap zelf! Weigert elke verantwoording of informatie te geven aan de eigenaars van de vennootschap!

De Belgische Staat is met 50 % van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, benoemt de volledige raad van bestuur van de vennootschap.

Die raad mag een boekhouding voeren zoals ze dit zelf passend acht, die door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. De minderheidsaandeelhouders worden alle rechten ontnomen, zelfs hun recht op informatie en vraagrecht wordt nu uiteindelijk ook nog geweigerd.

En wanneer het dan nog fout zou gaan in dit proces van georganiseerde misdaad, dan beschikt de meerderheidsaandeelhouder nog altijd over zijn wetgevende macht om één en ander te herstellen.

De voorbeeldfunctie van onze Belgische Staat ??

In aanloop naar de algemene vergadering van 18 mei 2020 werden onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, en de actuele Minister van Financiën op hun verantwoordelijkheden gewezen:

De diverse wetgevers hebben groot belang gegeven aan de bescherming van de kleine beleggers. De particuliere aandeelhouders van de NBB zijn kleine beleggers, en hebben dus minstens volkomen vraagrecht en het recht op een volledige, consequente en waarheidsgetrouwe informatie.

Het is AAN ELK VAN onze volksvertegenwoordigers om hier dringend in te grijpen:

  • als controlerende vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder,
  • een duidelijk signaal te geven aan andere beursgenoteerde vennootschappen: dat respect voor de wetten inzake informatieverplichtingen niet enkel voor hen en hun aandeelhouders van belang zijn,
  • consequent te blijven t.o.v. elk van de tienduizenden professionele beleggingsadviseurs, welke hun klanten WEL extreem moeten informeren omtrent elke eurocent kosten of elk potentieel risico met een bepaalde belegging,
  • opdat uiteindelijk het FSMA als toezichthouder niet elke autoriteit zou verliezen. Immers: waarom zou elke Belg regels en wetten moeten respecteren, die de Belgische Staat zelf naast zich mag leggen wanneer haar belangen betrokken zijn?

Aan elke aandeelhouder, van om het even welke vennootschap:
wijs uw verkozen vertegenwoordiger in het Parlement op het belang van dit dossier, en van deze vraag tot zijn/haar tussenkomst !

Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL WINSTVERDELING

Mijn vragen aan de Directie van de NBB

Onze vragen aan het bestuur van de vennootschap.

Na de algemene vergadering worden er op de pagina “Alg. vergadering 2019” verdere toelichtingen gegeven.

Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL WINSTVERDELING

Een juister beeld op een waar financieel schandaaldossier

Deze webpagina werd geactualiseerd, enerzijds met de nieuwe en geplande (gerechtelijke) procedures en initiatieven en anderzijds de gekende jaarresultaten over 2018.

De bedoeling van de webpagina is correct te informeren omtrent wat zich rond de beursgenoteerde Nationale Bank van België nv afspeelt. Een tegengewicht te betekenen voor de desinformatie welke het bestuur van onze centrale bank voert.

Wij willen niet dat onze monetaire geschiedenis wordt herschreven, wij willen onze evidente rechten van eigenaars van deze vennootschap hersteld zien.

Wij lezen graag uw reacties en meningen omtrent de feiten en standpunten. Maak hiertoe zeker gebruik van de blog op deze pagina en de andere sociale media.

Categorieën
BLOGGEN EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL MARKTMISBRUIK WINSTVERDELING

HET EERSTE BERICHT

De start van een hopelijk leerrijke blog.