Categorieën
BLOGGEN HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw

Update 09/2022

Beste leden van Res~Pe©t vzw, beste (nog niet aangesloten) aandeelhouders van de NBB,

Gezien de talrijke evoluties in ons schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, welke allen heel belangrijke gevolgen hebben en waar Jaak Van Der Gucht ofwel de acties stuurt (en dus ook in elk aspect wordt ingeschakeld) en/of van heel kortbij moet op inspelen, werd er tussenin enige tijd gevonden om elkaar te informeren. Deze korte communicatie is dus eigenlijk zijn boodschap naar onze leden toe.

Eindelijk wordt de Nationale Bank van België geconfronteerd met de verplichtingen van een beursgenoteerde vennootschap, en vooral: vindt onze jarenlange aanklacht ook gehoor bij “de politiek”.
Nadat we eindelijk een bekwaam en gedreven medestander hebben gevonden op het politieke forum (met Sander Loones – NV-A), waarmee de samenwerking werkelijk optimaal verloopt, werd een procedure opgestart in ons Parlement (de Commissie Financiën). Het pad werd geëffend, de financiële actualiteit en de hopeloze situatie waar de NBB zich – noodgedwongen – zelf heeft ingewerkt, zal de rest wel doen. Wij zullen daartoe voor de gepaste druk en confrontatie met de onbetwistbare feiten zorgen.

Daarnaast loopt er ook een procedure voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, nadat de Raad van State zich rechtsonbevoegd heeft verklaard: een beoordeling rond de winstverdeling van de beursgenoteerde NBB zou een inmenging betekenen in het vennootschapscontract met de eigenaars van de NBB, en daar kan enkel een Ondernemingsrechtbank over gaan. Zoals altijd gesteld: de NBB is een genoteerde vennootschap, zoals elke andere … En haar aandeelhouders horen net dezelfde rechten te hebben dan die aandeelhouders van een gewone naamloze vennootschap volgens het gemeen recht!

Inmiddels werd de NBB gedagvaard, en hebben wij hun eerste conclusies mogen ontvangen. Onwaarschijnlijk op basis van welke argumenten zij menen hun zaak te moeten gaan verdedigen. Wij wachten met heel veel vertrouwen het einde van deze procedure en het oordeel van de rechters af. Hieromtrent zal de webpagina zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/14357-2/).

Daarnaast werden er contacten gelegd met de Europese toezichthouder ESMA, die een verdere opvolging en beoordeling van de situatie rond NBB heeft toegezegd. Ook hieromtrent volgt er binnenkort meer info.

De toestand op de financiële markten en de evoluties rond de inflatie en stijgende rentevoeten doen een belangrijk deel van wat in ieder geval stond te gebeuren. De NBB werd toch nog enigszins verrast, en hun crisiscommunicatie in combinatie met een rampzalige houding vanwege de toezichthouder FSMA heeft belangrijke gevolgen gehad voor de beurskoers. Totaal vermijdbaar, indien opnieuw het FSMA zijn opdracht op verantwoordelijke, bekwame en onafhankelijke wijze had vervuld. En het bestuur van de NBB door de feiten verplicht was geweest tot een eerlijke en volledige informatie van de beleggers!

Gaat NBB verliezen lijden? Hoeveel? Meer dan de aangelegde buffers (7,1 miljard euro)? En zelfs al gaan die buffers total loss, dan nog houdt de vennootschap een eigen vermogen over van > 35.000 euro! Bovendien kan een centrale bank niet in faling gaan, dat is nu éénmaal zo … Toch redelijk belangrijke details, die niet ter beschikking van de markt werd gesteld?!

Het probleem is en blijft: de NBB werd gedwongen tot communicatie, en dit door een transparante communicatie van de president van een andere perfect vergelijkbare centrale bank, De Nederlandsche Bank, naar haar eigen aandeelhouder toe. Een aandeelhouder die alle uitkeerbare winsten moet ontvangen, eigenaar is van het eigen vermogen van de centrale bank, een eigenaar die ook eventuele verliezen zal moet incasseren (en eventueel compenseren).

Bij de NBB werden de Statuten NIET gerespecteerd, werden alle winsten jaarlijks onteigend en overgemaakt aan de Belgische Staat, en gaat men er nu van uit dat het de privé aandeelhouders zijn die uiteindelijk de verliezen gaan dragen. DAAR gaat onze procedure over, DIE gaan we winnen! De inzet is het teug inbrengen van de minstens 5,6 miljard euro onteigende winsten, ofwel dat het ook enkel de Belgische Staat is die ook de komende verliezen gaat dragen (zonder aan de buffers te moeten raken).

En waarom kan NBB niet op dezelfde manier communiceren naar haar eigen aandeelhouders toe? Simpel: omdat zij door op dezelfde manier als DNB te communiceren een duidelijk inzicht moeten geven omtrent de juiste vermogensrechten over haar eigen externe reserve-activa, waaronder haar goudvoorraad. Die in de feiten onbetwistbaar van de NBB zijn, doch zogezegd “van de Belgische Staat” …
Op dezelfde wijze, en onder alle omstandigheden, op een consequente manier blijven dezelfde leugens vertellen wordt op een bepaald moment onmogelijk gemaakt! Wij werken daar naartoe … Ook hieromtrent zal de de webpagina zo spoedig als mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/het-parlement/ )

Ondertussen kent de beurskoers een redelijk dramatisch verloop, als gevolg van de ongeïnformeerde beleggers die misleid en in paniek hun waardevolle aandelen verkopen. Gisteren werd in de Kamer een urenlange bevraging van de Minister van Financiën georganiseerd, waarvoor de gouverneur reeds een tweede maal heeft geweigerd om zich voor het Parlement te verantwoorden. U kan deze discussie hier volgen: https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U3206 . U zal merken dat nu meerdere partijen het hebben over een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België. Het mag niet worden uitgesloten dat men onnodige paniek heeft gecreëerd met als enige bedoeling een uitkoopbod te lanceren tegen een veel te lage waarde. Bij deze geef ik onmiddellijk ook het advies: blijf ook op dat moment rustig, kijk de kat uit de boom, passend advies aan de leden zal ongetwijfeld volgen.

Wij blijven, samen met de VZW, de aandeelhouders de kans geven zich op een deftige wijze te organiseren en dit met slechts één doel: het respect afdwingen voor onze statutair verankerde (vermogens)rechten.
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, en wensen u nog enige sterkte en juiste inzichten toe.

Categorieën
BLOGGEN

HOLD-UPS: een vergelijking

Eén van de meest bekwame onderzoeksjounalisten van ons land geeft terecht passende aandacht aan een belangrijk financieel schandaaldossier:

De duizenden kleine beleggers in de Nationale Bank van België moeten het betreuren dat vooral deze journalist maar daarnaast ook geen enkele andere media er toe te bewegen blijft om een zelfde aandacht te geven aan wat er allemaal gebeurt bij deze eveneens beursgenoteerde vennootschap.
Als centrale bank en als toezichthouder nochtans de belangrijkste instelling van ons land, met de Belgische Staat als meerderheidsaandeelhouder met een onbetwistbare voorbeeldfunctie bovendien.

De aangeklaagde feiten zijn niet min, en de gelijkenissen met wat er bij Nyrstar allemaal is kunnen gebeuren zijn werkelijk opvallend.

Een meerderheidsaandeelhouder die zich in een positie wringt die toelaat dat miljarden euro’s eigen vermogen (meerwaarden, jaarwinsten) worden weggesluisd (bij NBB naar de Schatkist van de Belgische Staat), waarbij “een financiële structuur werd uitgewerkt waardoor de minderheidsaandeelhouders geen lucht konden krijgen van wat hen te wachten stond”.
Bij de NBB: de minderheidsaandeelhouders werd elke essentiële beslissingsbevoegdheid ontnomen (de Regentenraad keurt in hun plaats de jaarrekeningen en de winstverdeling goed), de Regentenraad bepaalt zelf op welke wijze zij haar financiële “waarheidsgetrouwe” verslaglegging aflevert (opgemaakt volgens haar eigen sui generis boekhoudkundig referentiekader), de meerderheidsaandeelhouder regelt het zo dat de toezichthouder FSMA geen enkele controlebevoegdheid heeft over die financiële rapportering, de externe revisor zou enkel aan het bestuur zelf mogen rapporteren (kan of mag geen enkele verantwoording afleggen of informatie verstrekken aan de minderheidsaandeelhouders). De Nationale Bank van België wordt door geen enkele instelling gecontroleerd, dus ook niet gecorrigeerd noch ter verantwoording geroepen. De meerderheidsaandeelhouder kiest en benoemt ALLE bestuurders, er zetelt geen enkele onafhankelijke bestuurder en de minderheidsaandeelhouders hebben GEEN ENKELE vertegenwoordiger in de raad van bestuur (en dus ook geen enkele informatie noch inspraak langs die weg). De NBB moet net als elk genoteerd bedrijf de regels inzake corporate governance toepassen, alleen: de Regentenraad heeft ook hier voor een eigen versie gezorgd … (“die strenger zijn dan de regels die gelden voor de gewone vennootschappen”).

De “echte vraag” die journalist Dendooven zich stelt in het schandaaldossier Nyrstar zal men zich hoogstwaarschijnlijk ook gaan stellen rond de Nationale Bank van België:
“Het duurde zorgwekkend lang vooraleer de alarmerende signalen van de kleine aandeelhouders werden opgepikt, en de echte vraag is HOE DIT ALLEMAAL MOGELIJK WAS?”.

Inderdaad, ook de NBB is beursgenoteerd en zelfs onze belangrijkste vennootschap, zou heel scherp in de gaten moeten worden gehouden. Alleen, na voorgaande onwaarschijnlijke opsomming aangevuld met het feit dat bij de NBB die meerderheidsaandeelhouder bovendien ook nog over wetgevende macht beschikt, en er niet voor terugdeinst om deze macht ook in zijn voordeel te misbruiken, gaat die vraag zelfs maar durven stellen nog meer misplaatst zijn dan dat dit bij Nyrstar (en andere Arco-schandalen) het geval is.

Hij die elke transparantie weigert heeft NOOIT eerlijke bedoelingen. En zonder transparantie heeft men op een beurs niets te zoeken ..!

In het schandaaldossier van de Nationale Bank van België blijft iedereen wegkijken van er allemaal fout gaat. De meerderheidsaandeelhouder blijft de vrije hand krijgen om, waarschijnlijk in het algemeen belang (?) maar onbetwistbaar ten koste van de rechten van de minderheidsaandeelhouders, miljarden euro’s van het vennootschapsvermogen over te sluizen naar de eigen schatkist.

Wanneer alle machten falen is het altijd aan een sterke 4e macht om haar rol te spelen. In het geval van de Belgische Staat en onze beursgenoteerde centrale bank blijft die 4e macht morsdood !!
De enige echte vraag: WAAROM, en HOE LANG NOG ??!

Categorieën
BLOGGEN WINSTVERDELING

De Raad van State

kreeg van de Wetgever een alles behalve eerlijke kans om de gevolgen van het invoeren van het Artikel 32 in de Organieke Wet van de Nationale Bank van België grondig en ernstig te beoordelen.

Na exact 10 jaar toepassing van deze Wet zijn de gevolgen heel duidelijk. Zij worden uitvoerig beschreven op de webpagina, onder het hoofdstuk ” Dossiers / Actie verdeling van de winst “, op de verschillende pagina’s.

De bedenkingen van de Raad van State in 2009 waren heel terecht. Wij hebben op 8 mei 2019 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State, waarbij wij vragen om de vernietiging van de beslissing van de Regentenraad van de Nationale Bank van Belgie van 27 maart 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van het boekjaar 2018 en de regeling van de winstverdeling voor dat boekjaar.
(zie: Actie verdeling van de winst / Evolutie van de actie)

Als aandeelhouders van de NBB en als burgers van dit land stellen wij veel vertrouwen in wat waarschijnlijk de enige resterende werkelijk onafhankelijke instelling van ons land is.

Categorieën
BLOGGEN EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL MARKTMISBRUIK WINSTVERDELING

HET EERSTE BERICHT

De start van een hopelijk leerrijke blog.