Categorieën
BLOGGEN HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw

Update 09/2022

Beste leden van Res~Pe©t vzw, beste (nog niet aangesloten) aandeelhouders van de NBB,

Gezien de talrijke evoluties in ons schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, welke allen heel belangrijke gevolgen hebben en waar Jaak Van Der Gucht ofwel de acties stuurt (en dus ook in elk aspect wordt ingeschakeld) en/of van heel kortbij moet op inspelen, werd er tussenin enige tijd gevonden om elkaar te informeren. Deze korte communicatie is dus eigenlijk zijn boodschap naar onze leden toe.

Eindelijk wordt de Nationale Bank van België geconfronteerd met de verplichtingen van een beursgenoteerde vennootschap, en vooral: vindt onze jarenlange aanklacht ook gehoor bij “de politiek”.
Nadat we eindelijk een bekwaam en gedreven medestander hebben gevonden op het politieke forum (met Sander Loones – NV-A), waarmee de samenwerking werkelijk optimaal verloopt, werd een procedure opgestart in ons Parlement (de Commissie Financiën). Het pad werd geëffend, de financiële actualiteit en de hopeloze situatie waar de NBB zich – noodgedwongen – zelf heeft ingewerkt, zal de rest wel doen. Wij zullen daartoe voor de gepaste druk en confrontatie met de onbetwistbare feiten zorgen.

Daarnaast loopt er ook een procedure voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, nadat de Raad van State zich rechtsonbevoegd heeft verklaard: een beoordeling rond de winstverdeling van de beursgenoteerde NBB zou een inmenging betekenen in het vennootschapscontract met de eigenaars van de NBB, en daar kan enkel een Ondernemingsrechtbank over gaan. Zoals altijd gesteld: de NBB is een genoteerde vennootschap, zoals elke andere … En haar aandeelhouders horen net dezelfde rechten te hebben dan die aandeelhouders van een gewone naamloze vennootschap volgens het gemeen recht!

Inmiddels werd de NBB gedagvaard, en hebben wij hun eerste conclusies mogen ontvangen. Onwaarschijnlijk op basis van welke argumenten zij menen hun zaak te moeten gaan verdedigen. Wij wachten met heel veel vertrouwen het einde van deze procedure en het oordeel van de rechters af. Hieromtrent zal de webpagina zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/14357-2/).

Daarnaast werden er contacten gelegd met de Europese toezichthouder ESMA, die een verdere opvolging en beoordeling van de situatie rond NBB heeft toegezegd. Ook hieromtrent volgt er binnenkort meer info.

De toestand op de financiële markten en de evoluties rond de inflatie en stijgende rentevoeten doen een belangrijk deel van wat in ieder geval stond te gebeuren. De NBB werd toch nog enigszins verrast, en hun crisiscommunicatie in combinatie met een rampzalige houding vanwege de toezichthouder FSMA heeft belangrijke gevolgen gehad voor de beurskoers. Totaal vermijdbaar, indien opnieuw het FSMA zijn opdracht op verantwoordelijke, bekwame en onafhankelijke wijze had vervuld. En het bestuur van de NBB door de feiten verplicht was geweest tot een eerlijke en volledige informatie van de beleggers!

Gaat NBB verliezen lijden? Hoeveel? Meer dan de aangelegde buffers (7,1 miljard euro)? En zelfs al gaan die buffers total loss, dan nog houdt de vennootschap een eigen vermogen over van > 35.000 euro! Bovendien kan een centrale bank niet in faling gaan, dat is nu éénmaal zo … Toch redelijk belangrijke details, die niet ter beschikking van de markt werd gesteld?!

Het probleem is en blijft: de NBB werd gedwongen tot communicatie, en dit door een transparante communicatie van de president van een andere perfect vergelijkbare centrale bank, De Nederlandsche Bank, naar haar eigen aandeelhouder toe. Een aandeelhouder die alle uitkeerbare winsten moet ontvangen, eigenaar is van het eigen vermogen van de centrale bank, een eigenaar die ook eventuele verliezen zal moet incasseren (en eventueel compenseren).

Bij de NBB werden de Statuten NIET gerespecteerd, werden alle winsten jaarlijks onteigend en overgemaakt aan de Belgische Staat, en gaat men er nu van uit dat het de privé aandeelhouders zijn die uiteindelijk de verliezen gaan dragen. DAAR gaat onze procedure over, DIE gaan we winnen! De inzet is het teug inbrengen van de minstens 5,6 miljard euro onteigende winsten, ofwel dat het ook enkel de Belgische Staat is die ook de komende verliezen gaat dragen (zonder aan de buffers te moeten raken).

En waarom kan NBB niet op dezelfde manier communiceren naar haar eigen aandeelhouders toe? Simpel: omdat zij door op dezelfde manier als DNB te communiceren een duidelijk inzicht moeten geven omtrent de juiste vermogensrechten over haar eigen externe reserve-activa, waaronder haar goudvoorraad. Die in de feiten onbetwistbaar van de NBB zijn, doch zogezegd “van de Belgische Staat” …
Op dezelfde wijze, en onder alle omstandigheden, op een consequente manier blijven dezelfde leugens vertellen wordt op een bepaald moment onmogelijk gemaakt! Wij werken daar naartoe … Ook hieromtrent zal de de webpagina zo spoedig als mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/het-parlement/ )

Ondertussen kent de beurskoers een redelijk dramatisch verloop, als gevolg van de ongeïnformeerde beleggers die misleid en in paniek hun waardevolle aandelen verkopen. Gisteren werd in de Kamer een urenlange bevraging van de Minister van Financiën georganiseerd, waarvoor de gouverneur reeds een tweede maal heeft geweigerd om zich voor het Parlement te verantwoorden. U kan deze discussie hier volgen: https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U3206 . U zal merken dat nu meerdere partijen het hebben over een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België. Het mag niet worden uitgesloten dat men onnodige paniek heeft gecreëerd met als enige bedoeling een uitkoopbod te lanceren tegen een veel te lage waarde. Bij deze geef ik onmiddellijk ook het advies: blijf ook op dat moment rustig, kijk de kat uit de boom, passend advies aan de leden zal ongetwijfeld volgen.

Wij blijven, samen met de VZW, de aandeelhouders de kans geven zich op een deftige wijze te organiseren en dit met slechts één doel: het respect afdwingen voor onze statutair verankerde (vermogens)rechten.
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, en wensen u nog enige sterkte en juiste inzichten toe.

Categorieën
RES~PE(c)T vzw

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen.

Het is zonder enige twijfel de moeite waard om te blijven vechten opdat de continue verdere onteigening van het eigen vermogen van de vennootschap zou stoppen. Om te beletten dat de verdere afbraak van onze evidente rechten als eigenaars van deze vennootschap zich doorzet (en om deze rechten te herstellen), voor het verkrijgen van de eerlijke vergoeding voor onze investering (en de hieraan verbonden risico’s), voor het realiseren van de juiste en eerlijke waarde wanneer wij onze belegging van de hand wensen te doen.

De particuliere minderheidsaandeelhouders van de NBB zijn ook kleine beleggers, hebben ook recht op de bescherming waar de diverse wetgevers beweren zoveel belang aan te geven! Wij gaan dit voortaan op verenigde wijze afdwingen. Het is hoog tijd dat de Belgische Staat de daad bij het woord voegt, en als meerderheidsaandeelhouder de onbetwistbare voorbeeldfunctie vervult die zij heeft bij wat ongetwijfeld de belangrijkste vennootschap van ons land is.

Gedaan met stilzwijgend dit schandaaldossier verder te laten rotten, en ondertussen in het nadeel van de eigen burgers in de kas van de centrale bank te blijven graaien. Gedaan met loze beloftes omtrent het belang van de bescherming van weerloze kleine beleggers, maar er ondertussen alles aan te doen om ze zelf te bestelen.

Wij verenigen ons NU, maken ons SAMEN sterk, wij willen absoluut een volgende Nyrstar of ARCO-ramp voor de kleine belegger vermijden !!

Wij aanvaarden zelf geen enkel excuus vanwege onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, laat ons zelf geen excuses zoeken om ons niet te gaan verenigen in deze waardevolle strijd.

Categorieën
EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw WINSTVERDELING

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

De CEO van de beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, verhardt de standpunten:

“Het bestuur communiceert niet meer over het vermogen van de NBB in termen van eigen en vreemd vermogen.”

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap?

Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor men het vermogen in beeld zou mogen brengen zoals men dit zelf passend acht.
Het werd ook zo geregeld dat het bestuur van de NBB werd vrijgesteld van de controle vanwege het FSMA: haar rapportering als beursgenoteerde vennootschap moet niet worden gecontroleerd, door geen enkele instantie trouwens!
Er is wel “een controle”: door een externe revisor, Mazars Bedrijfsrevisoren (en eerder Ernst Young). Alleen: die rapporteert uitlsuitend aan het bestuur van de vennootschap zelf! Weigert elke verantwoording of informatie te geven aan de eigenaars van de vennootschap!

De Belgische Staat is met 50 % van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, benoemt de volledige raad van bestuur van de vennootschap.

Die raad mag een boekhouding voeren zoals ze dit zelf passend acht, die door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. De minderheidsaandeelhouders worden alle rechten ontnomen, zelfs hun recht op informatie en vraagrecht wordt nu uiteindelijk ook nog geweigerd.

En wanneer het dan nog fout zou gaan in dit proces van georganiseerde misdaad, dan beschikt de meerderheidsaandeelhouder nog altijd over zijn wetgevende macht om één en ander te herstellen.

De voorbeeldfunctie van onze Belgische Staat ??

In aanloop naar de algemene vergadering van 18 mei 2020 werden onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, en de actuele Minister van Financiën op hun verantwoordelijkheden gewezen:

De diverse wetgevers hebben groot belang gegeven aan de bescherming van de kleine beleggers. De particuliere aandeelhouders van de NBB zijn kleine beleggers, en hebben dus minstens volkomen vraagrecht en het recht op een volledige, consequente en waarheidsgetrouwe informatie.

Het is AAN ELK VAN onze volksvertegenwoordigers om hier dringend in te grijpen:

  • als controlerende vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder,
  • een duidelijk signaal te geven aan andere beursgenoteerde vennootschappen: dat respect voor de wetten inzake informatieverplichtingen niet enkel voor hen en hun aandeelhouders van belang zijn,
  • consequent te blijven t.o.v. elk van de tienduizenden professionele beleggingsadviseurs, welke hun klanten WEL extreem moeten informeren omtrent elke eurocent kosten of elk potentieel risico met een bepaalde belegging,
  • opdat uiteindelijk het FSMA als toezichthouder niet elke autoriteit zou verliezen. Immers: waarom zou elke Belg regels en wetten moeten respecteren, die de Belgische Staat zelf naast zich mag leggen wanneer haar belangen betrokken zijn?

Aan elke aandeelhouder, van om het even welke vennootschap:
wijs uw verkozen vertegenwoordiger in het Parlement op het belang van dit dossier, en van deze vraag tot zijn/haar tussenkomst !