Algemene vergadering 2020

Na de algemene vergadering van 2019, waar het bestuur te kennen heeft gegeven niet langer over het vermogen van de beursgenoteerde vennootschap te willen communiceren in termen van eigen vermogen en vreemd vermogen, en op die manier ook de allerlaatste en meest essentiële transparantie zal weigeren, heeft de CEO van de vennootschap in een interview volgende uitspraken gedaan:

De meerderheidsaandeelhouder heeft geen enkele intentie om de particuliere minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

En zelfs al mocht dit wel het geval zijn: is het vermijden van een te hoge overnameprijs dan een geldig argument om elke transparantie te weigeren? Bedrieglijke balansen te publiceren? Het vraagrecht niet te respecteren? Enz …?


Vandaar deze brief, gericht aan de Gouverneur en de Regentenraad welke samen het bestuur van de vennootschap uitmaken.

Met dit schrijven willen we er het bestuur op wijzen dat het “sui generis rechtskader” welke zij naar eigen believen uitwerkt, hier en daar toch rekening moet houden met wat de verschillende (inter)nationale Wetgevers tot doel hebben gehad.
Zowel met betrekking tot de winstverdeling, als vooral aangaande de bescherming van de kleine beleggers.

Tot zolang de Raad van State geen oordeel heeft geveld over ons beroep tot nietigverklaring, of dat de Wetgever zelf niet tot andere en betere inzichten is gekomen, vragen we uitdrukkelijk te respecteren wat in de actueel geldende wet staat.

Een eerdere Gouverneur stelde immers consequent, als antwoord op zowat elke vraag vanwege de particuliere minderheidsaandeelhouders:

De Wet is de Wet !

Gouverneurs en directeurs na hem hebben dit antwoord overgenomen, maar bij de NBB wordt de Wet zelden in het voordeel van de minderheidsaandeelhouders toegepast!

De Gouverneur heeft geantwoord dat mijn brief goed werd ontvangen, en zal worden overgemaakt aan de Regentenraad. Op 25 maart 2020 heeft de Regentenraad de resultaten over 2019 bekend gemaakt. De Gouverneur en de Regentenraad hebben onze boodschap omtrent de winstverdeling niet begrepen.
Of toch wel, en dan heeft één en ander gewoon te maken met EN de arrogantie van de top van de NBB, EN met het komende advies vanwege de Raad van State.

De NBB realiseert ongeveer 80 miljoen euro meer winst dan over 2018, en de Regentenraad beslist om het dividend te verlagen (van 96,93 euro netto naar 85,80 euro).

De “eerlijke vergoeding” voor de seigneuriage-inkomsten voor de soevereine Belgische Staat neemt echter toe met meer dan 46 miljoen euro, ondanks de nog steeds negatieve rente!

De aangeklaagde problemen bij de NBB zijn werkelijk groot, er volgen ongetwijfeld nog verschillende andere acties.


Op de algemene vergadering van 20 mei 2019 verkondigde Directeur Tim Hermans het volgende standpunt vanwege het bestuur van de beursgenoteerde Nationale Bank van België:

” Het bestuur van de Nationale Bank van België wenst in de toekomst niet langer over het vermogen van de centrale bank te spreken in termen van eigen vermogen en schulden van de vennootschap “.

De Voorzitter van IASB ondersteunt het standpunt van de particuliere minderheidsaandeelhouders van de NBB, in een omstandig artikel in De Tijd (van 21 februari 2020).
Ongeacht wat volgens CEO Wunsch de (zware financiële) gevolgen zouden zijn van het opgeven van de nutteloze beursnotering, men gaat toch heel dringend de keuze moeten maken:

Ofwel houdt men een beursnotering in stand, en leeft men onverkort ALLE hieraan verbonden regels en wetten na (ter bescherming van de belangen van de duizenden kleine beleggers),

Ofwel … trekt men inderdaad weg van de beurs !!

Na een arrest van het Hof van Beroep, met het vooruitzicht op Cassatie, en na een brief waarin tevergeefs werd gewezen op een misbruik van macht en vrijheid geboden door het Artikel 32 dringen we nogmaals aan bij de toezichthouder:
een echte tussenkomst dringt zich op !

We geven ook onze reactie aan het bestuur van de vennootschap, zowel op de ongewijzigde houding met betrekking tot de winstverdeling als aangaande de blijvende flagrante misleiding in het openbaar gemaakte jaarverslag. EN:
de particuliere minderheidsaandeelhouders hebben enkele bijkomende vragen:

M. Van Dessel van Euronext Brussels zal natuurlijk trots zijn met het opnemen van onze centrale bank in de index BEL-MID.
Een marktexploitant zoals Euronext heeft echter een belangrijke verantwoordelijkheid.
Kan een marktexploitant een notering blijven toestaan en hiertoe tegelijkertijd elke mogelijke uitzondering toestaan zoals deze onverbiddelijk WEL geldt voor elke andere beursgenoteerde vennootschap? Zonder dat de beleggers die zich tot uw markt richten hiervan op de hoogte zijn, laat staan dat zij hiermee dan akkoord zouden gaan, met die uitzonderingen met werkelijk belangrijke gevolgen?

Ook als deze gemaakte uitzonderingen er verantwoordelijk voor zijn dat er enorme afwijkingen tussen de prijsvorming op de markt en de werkelijke waarde van de belegging die men op die markt wil verkopen?

Het feit van het verkrijgen van een beursnotering op een markt als Euronext creëert terecht bepaalde verwachtingen bij de kleine beleggers, het feit van zelfs een opname in een belangrijke index als Bel-Mid is daarenboven ongetwijfeld voor velen een bevesting van een onberispelijke en kwaliteitsvolle gang van zaken.

Het is belangrijk dat de verantwoordelijke marktexploitanten hieromtrent hun standpunten geven: ofwel wijzigt men de houding t.o.v. de vennootschap, als voorwaarde om de notering toch in stand te houden. Ofwel stelt men duidelijk waarom de voorwaarden ongewijzigd mogen blijven, en neemt men dus zijn verantwoordelijkheid.
En dan is het meteen ook duidelijk voor de duizenden kleine beleggers tot wie zij zich later (ook) kunnen richten wanneer (via rechtbanken, of op eender welke andere manier) werd geoordeeld dat het bestuurvan de NBB zware fouten heeft begaan welke hebben geleid tot de belachelijke onderwaarderingen van hun effecten welke zij enkel hebben kunnen verkopen op de markt van Euronext.
Omdat de marktexploitant het met deze onverantwoorde uitzonderingen het bestuur heeft mogelijk gemaakt om het pad van bedrog te blijven bewandelen …!

De NBB rapporteert NIET volgens de verplichte IFRS
(zij voert een boekhouding volgens een eigen “sui generis referentiekader”)? Rapporteert dus wat men wil, en hoe dit het beste uitkomt ..

Deze “afwijkende” financiële informatie wordt door geen enkele toezichthouder noch andere instantie op effectieve wijze gecontroleerd?

Het bestuur weigert elke transparantie?

Er zijn diverse juridische betwistingen?
De beurskoers bedraagt slechts 5% van het eigen vermogen ? …

Het FSMA ziet geen enkele verantwoordelijkheid dus

M Van Dessel heeft het altijd al geweten.
Het officiële antwoord vanwege Euronext:

De ECB heeft in januari de aanbeveling gedaan om aandacht te geven aan de financiële buffers, deze niet aan te tasten door ongepaste dividendbetalingen. Banken moeten immers de economie financieren, en omdat de gelopen risico’s verder sterk zullen toenemen (ook door de gevolgen van het coronavirus) is het even sterk aangewezen de gemaakte jaarwinsten te reserveren.

Alle banken hebben de boodschap begrepen, schrappen de dividendbetalingen en voegen de winsten toe aan de reserves.
En zij die het niet onmiddellijk hadden begrepen werden door onze Minister van Financiën en nagenoeg elke beleidsverantwoordelijke publiek aan de schandpaal genageld.

De Minister van Financiën

Politici zoals Meyrem Almaci hadden het gewoonweg over “spuwen in het gezicht van de burger” toen BNPP toch aan de dividendbetaling vasthield.

Wanneer onze politici het zo ervaren dat dividendbetalingen, het resultaat van de gewone bedrijfsactiviteit zoals elk jaar aan de eigenaars van de vennootschap worden uitbetaald, dat dergelijke betalingen zouden neerkomen op “spuwen in het gezicht van de burgers”,

wat moet dan wel het oordeel zijn over een centrale bank, waarvan de Belgische Staat de meerderheids-aandeelhouder is, en die onder valse argumenten 363 miljoen euro van de winst onteigent,

en die dit enorme bedrag zelf WEL zou gaan uitkeren ?
De voorbeeldfunctie van de Belgische Staat?

De kopie van de brieven (van 17 januari en van 6 april 2020), gericht aan de Regentenraad, werden aangetekend verstuurd aan de Minister van Fianciën en de voorzitters van het Parlement en van elke Vlaamse partij.
De boodschap en de vragen vanwege de particuliere aandeelhouders zijn heel duidelijk, kunnen en mogen niet langer onbegrepen noch onbehandeld blijven. Wij rekenen er op dat onze politieke verantwoordelijken even consequent zijn als voor onze banken, en:

dat zij eindelijk hun onbetwistbare verantwoordelijkheid nemen in dit werkelijke schandaaldossier !!

In het coronatijdperk staan gevangenisstraffen op “het spuwen”, het moet zelfs niet in het gezicht van iemand zijn.
In het dossier rond onze beursgenoteerde centrale bank spuwt men reeds jaren naar de particuliere minderheidsaandeelhouders, en zijn er feiten waar altijd gevangenisstraffen moeten op staan!

U gelooft het waarschijnlijk niet, maar tot op vandaag antwoordt noch de bevoegde Minister van Financiën (op drie brieven), noch de voorzitters van de politieke partijen. Zelfs niet zij die in de (extreme) harde oppositie beweren te zitten?!?

Wie antwoordt WEL ? CONNER ROUSSEAU voor sp.a :
Elke verantwoordelijkheid opzij geschoven, met een standaard tekstje “gezien de lopende gerechtelijke procedures ..”.
DAT was zelfs niet de vraag !!

Merk op: de “nieuwe leeuwen” en “WIJ KUNNEN DIT #allemaal samen” …

En ook de nieuwe voorzitter van Open VLD, met een standaardantwoord: het probleem even voor zich uit duwend,
maar met de duidelijke belofte “om dit in een later stadium verder te bekijken”.

De Voorzitter van de Kamer heeft “kennis genomen” van mijn schrijven, en heeft de vraag om een spoedige tussenkomst (om de winstuitkering niet te laten doorgaan) hetzelfde gevolg gegeven als mijn schrijven van 4 maart 2020:

er werd een nummer aan mijn verzoek toegekend en dit werd .. doorverwezen naar de commissie Verzoekschriften (?), die het zal behandelen … zodra de werkzaamheden worden hervat …?
Begrepen?

Misschien zal deze commissie haar werkzaamheden wel tijdig hervatten, eerder dan dat het bestuur van de Nationale Bank van België de uitbetaling effectief uitvoert. Gezien de snelheid waarmee in de Belgische Schatkist gestorte gelden verdwijnen kan een beslissing tot terugstorten misschien moeilijk worden …

Vooral in tijden van minderheidsregeringen, werkend met bijzondere volmachten, is een nauwgezette controle van de regering van levensbelang. Net zoals de aanwezigheid van een allerte en kritische pers, een werkelijke 4e macht die hard optreedt wanneer alle andere democratische machten het laten afweten.
Voorlopig besluit: het gaat de verkeerde kant op met de democratie van ons land!


Dergelijk bijkomend initiatief, zowel in aanloop naar de algemene vergadering van 18 mei 2020 als in reactie op het Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019:

Gezien de aard en ernst van de problemen enerzijds, maar toch ook de ingenomen standpunten vanwege het bestuur anderzijds, werden de Minister van Financiën, elke vertegenwoordiger van het volk individueel en het Parlement in zijn geheel, op hun verantwoordelijkheden gewezen.

Behalve een schriftelijke toelichting en verzoek, werden ook twee teksten beschikbaar gesteld welke de feiten weergeven, een beschrijving zijn van de feitelijke situatie, van de fouten (in de wetgeving) en de problemen.
Via voorbereidend werk van een deskundige en onafhankelijke commissie moet het Parlement nadien tot passend herstellend wetgevend werk kunnen overgaan, welke dan ook automatisch totale transparantie en waarheidsgetrouwe financiële communicatie zal mogelijk maken.

Want eerlijk: er zijn weinig goeie argumenten om totale transparantie te weigeren?
Hij die problemen heeft met transparantie heeft NOOIT eerlijke bedoelingen, toch ??

Daarnaast werd onze verkozen volksvertegenwoordigers gevraagd aan te dringen bij het bestuur op een transparante communicatie, het totale respect voor ons vraagrecht (met aanwezigheid van de externe revisor), niet zo maar jaarlijks dezelfde antwoorden blijven geven waarvan men weet dat ze absoluut fout zijn maar enkel moeten worden gegeven om “de belangen van de meerderheidsaandeelhouder te dienen”.

De vertegenwoordigers van het volk hebben een bijkomende verantwoordelijkheid: de Belgische Staat is met 50 % van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, en heeft ook om die reden een absolute voorbeeldfunctie.
De verkozenen kunnen daartoe best deelnemen aan de algemene vergadering, als onderdeel van de controle welke zij moeten uitoefenen.


Na al de hiervoor beschreven initiatieven, waar elk bestuur van om het even welke beursgenoteerde vennootschap uiteindelijk toch in bepaalde mate rekening zou mee (moeten) houden:

Daar waar de ernstige economische gevolgen en risico’s van het coronavirus COVID-19 geen enkele invloed blijken te hebben op het reserveringsbeleid van de Regentenraad,
dan wordt dit virus wel dankbaar aangegrepen om nu ook nog aan de laatste rechten van de particuliere aandeelhouders te raken.
Inderdaad, uit de oproeping voor de Algemene Vergadering blijkt dat

de verplaatsing naar dit mooie en toch echt ruime Auditorium van de Nationale Bank van België,
doch UITSLUITEND voor haar eigen particuliere minderheidsaandeelhouders,

Als een NIET ESSENTIËLE verplaatsing zal worden beschouwd !!

Het Auditorium zal voortaan alleen nog voor werkelijk belangrijke evenementen worden gebruikt, en de belangen van de minderheidsaandeelhouders voldoen echt niet aan de gestelde criteria.

De Regentenraad maakt inderdaad gebruik van de mogelijkheden welke de Wetgever via het KB van 9 april 2020 heeft voorzien om algemene vergaderingen ofwel uit te stellen, of deze anders te organiseren.
Om te vermijden dat de Gouverneur ook dit jaar nog eens “dezelfde (ontwijkende) antwoorden op steeds dezelfde vragen” moet geven, heeft men ervoor gekozen om nog een stap verder te gaan in de beperking van het vraagrecht van de particuliere aandeelhouders: vragen mogen enkel schriftelijk worden ingediend, het bestuur bepaalt welke vragen wel en welke niet worden beantwoord. Zonder enig mogelijk verzet of mogelijke interactie, en vooral ook geen enkele mogelijkheid om (nuttige of noodzakelijke) bijkomende informatie op een gegeven antwoord te eisen. Het wordt afwachten op welke manier men zal omgaan met deze toch wel uitzonderlijke en bijzondere manier van handelen, maar gezien het track-record van het bestuur valt het ergste te verwachten.

Ook tegen deze maatregel zal de meerderheidsaandeelhouder zich niet verzetten, dat heeft deze nog nooit gedaan. De Gouverneur heeft nooit enige vraag van de meerderheidsaandeelhouder op de algemene vergadering moeten beantwoorden, laat staan dat deze aandeelhouder zich ooit tegen één genomen beslssing heeft verzet.
Het valt te verwachten dat in de te publiceren vragen en antwoorden er ook dit jaar geen zullen zijn vanwege de Belgische Staat, noch van een volksvertegenwoordiger die zijn/haar controlerende taak ernstig zou nemen.

Waarschijnlijk zijn de informatie en antwoorden, verkregen langs andere kanalen,
voor de Belgische Staat WEL volledig. En wordt haar vraagrecht NIET beperkt ?!

Daarnaast vraagt men de particuliere minderheidsaandeelhouders, bij de uitoefening van hun stemrecht, het vertrouwen te geven aan Gouverneur Wünsch. Gezien de man het zelf stelt vanuit zijn functie totaal onafhankelijk te zijn en, opnieuw, gezien het bewezen track record inzake onafhankelijkheid maar vooral toch ook omdat ook hier de particuliere aandeelhouder geen enkele andere keuze werd gelaten, zullen de verkiezingen, benoemingen en hernieuwingen van mandaten nog minder problemen stellen dan dat dit anders het geval kan zijn.

De belangrijkste vaststellingen bij het jaarverslag over 2019

De info en aandachtspunten die door de Regentenraad NIET worden gegeven, doch die hun onbetwistbaar belang hebben voor de particuliere aandeelhouder

De hervorming van de Regentenraad:
zeven vrouwen betreden in alle stilte de bestuurskamer van de NBB.

Deze aanpassing is ongetwijfeld een succes van de gerechtelijke porcedure welke werd ingesteld.
Het is nu aan deze vrouwen om aan te tonen dat zij inderdaad het verschil kunnen maken, dat zij op een andere manier tegen de regels van goed bestuur aankijken.
Belangrijke goede voorbeelden doen volgen …

De jaarwinsten stijgen opnieuw, het dividend … daalt !!

Ondanks de 182 miljard euro activa (en dus risoco’s) op de eigen balans, ondanks de bijkomende corona- en andere programma’s van de ECB (en dus bijkomende risico’s), ondanks ons aandringen en wijzen op de scheeftrekkingen en de foute toepassing van het Artikel 32 van de Organiek Wet:

het dividend voor de particuliere aandeelhouder daalt,
de “eerlijke vergoeding voor de seigneuriage” stijgt (en wordt uitbetaald),
het door de Wetgever opgelegde “evenwicht tussen de belangen” raakt nog verder verstoord.

Enkele korte inzichten in dit verband, om het probleem kort te kaderen. Meer info vind u natuurlijk op de pagina’s omtrent de actie “Winstverdeling”.

De manier waarop de Regentenraad omgaat met de door de Wetgever verleende (niet te verantwoorden) vrijheden voor de toepassing van de winstverdeling (het Artikel 32 van de Organieke Wet), en zich daarbij totaal NIET onafhankelijk toont en uitsluitend de belangen van de meerderheidsaandeelhouder wil dienen,
is de reden voor het opstarten van de procedure voor de Raad van State.
De in beeld gebrachte resultaten spreken voor zich, de risico’s op werkelijk veel ernstiger schendingen van het eigendomsrecht zijn reëel: het bestuur kan de minderheidsaandeelhouders zelfs totaal onteigenen van hun nochtans statutair verankerd recht op het vermogen en de winst !!

Het (boekhoudkundig) eigen vermogen stijgt ook over 2019.

Gedwongen door de omstandigheden houdt de Regentenraad vast aan haar politiek om 50 % van de jaarwinsten te reserveren.

Door de voortdurende stijging van de goudkoers nemen de niet-gerealiseerde meerwaarden op de goudvoorraad van de NBB sterk toe.

De financiële communicatie vanwege het bestuur van de vennootschap omtrent de werkelijke (uiteindelijke) eigendomsrechten van zowel de bank zelf als van haar eigenaars is bedrieglijk en misleidend. Dit feit, samen met haar bedrieglijke toepassing van de winstverdelingsregels, zijn er verantwoordelijk voor dat de markt zich geen correct beeld kan vormen van het eigen vermogen zoals het hiervoor wordt hernomen. Het resultaat is, ondanks de voortdurende werkelijke waardestijging, een steeds verder dalende beurskoers. Aandeelhouders verkopen tegen minder dan 5 % van de boekwaarde !

Het Hof van Beroep heeft een arrest geveld, welke nu in Cassatie zal worden behandeld.
Bij de komende vraagstelling krijgt het bestuur een nieuwe kans om een bijdrage te leveren tot totale transparantie, en het Parlement werd reeds eerder om een tussenkomst gevraagd, met hetzelfde doel.
Indien dit alles geen positief gevolg mag krijgen, dan zullen de belangen desnoods op Europees niveau worden beoordeeld.

De balans van de NBB is met ongeveer 4,7 miljard euro gekrompen, hoofdzakelijk als gevolg van de daling van de portefeuilles aangehouden voor monetaire doeleinden.

Het bestuur blijft echter waarschuwen:
” Door het volume en de samenstelling van de balans, met name het Expanded Asset Purchase Programme, bestaat het risico dat de resultaten van de Bank onder druk komen te staan. “

OPMERKELIJK :

” PORTEFEUILLEDIVERSIFICATIE ?? “

Portefeuillediversificatie, een extern beheerder, voor het passief beheer van een aandelen-portefeuille, belegd in aandelen van grote ondernemingen genoteerd op Europese beurzen, van bedrijven die voldoen aan specifieke normen (maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance), …

De Nationale Bank van België weigert opheldering, en het is niet duidelijk wat de plannen zijn “, schrijft De Tijd.

De Nationale Bank van België heeft zich altijd verzet tegen opnames in beursindexen, heeft het zelfs zover gekregen dat in het reglement van de BEL20 uitdrukkelijk werd opgenomen dat het aandeel niet kon worden opgenomen.
Met ingang van 23 december 2019 werd het aandeel wel opgenomen in de Bel-Mid-index.
Een zeer grote transactie (op 17 juli 2019) heeft de “free float velocity” doen stijgen, waardoor de opname in de index mogelijk werd”.
In 2019 werden “de portefeuilles gediversifieerd”, voor de eerste keer met een aandelenportefeuille. Met aandelen van grote ondernemingen, genoteerd op Europese beurzen … zoals de Nationale Bank van België er nu ook eentje is

Akkoord, de aandelen waarin kan worden belegd moeten voldoen aan “specifieke normen inzake milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance”.

Het bestuur zelf stelt echter met overtuiging dat de NBB “een duurzame onderneming” is.

Haar minderheidsaandeelhouders stellen echter met even veel overtuiging dat NBB (zonder werkelijk fundamentele bijsturingen) nooit kan voldoen aan de ESG-vereisten,
gezien (het belang van) de component “goed bestuur”!!

Maar goed, het zijn niet de aandeelhouders maar wel het bestuur die een externe beheerder heeft aangesteld, die volgens de inzichten van het bestuur een index op maat van de bank heeft samengesteld” .
Dit kan worden vergeleken met het “eigen sui generis boekhoudkundig referentiekader”, waardoor eigenlijk zowat alles kan, ook al omdat het door niemand wordt gecontroleerd.
En dus stellen zich minstens de volgende vragen:

Mag de Nationale Bank van België eigen aandelen inkopen?
Mag zij die eigen aandelen onrechtstreeks aanhouden, via dit beleggingsfonds?
Indien dit het geval is, en dit fonds heeft posities in NBB: zal er transparantie worden gegeven?
Zouden haar eigenaars WEL de transparantie krijgen, de opheldering die men De Tijd heeft geweigerd?


Het is werkelijk onwaarschijnlijk hoever het bestuur van de NBB meent te mogen gaan in het negeren van haar beursnotering en de verbonden verplichtingen.
“Sui generis” werd, zoals in 2019 reeds aangekondigd, het vraagrecht van de eigenaars verkracht op de volgende manier:

Het bestuur beslist om enkel schriftelijke vragen te zullen behandelen, stelt zelf een limiet om deze vragen in te dienen. En die vragen werden ruim voor die ingestelde limiet ook effectief ingediend.
Wat volgt is een reeks excuses: “het zeer hoge aantal vragen, de zeer technische aard ervan, de beperkte tijd waarover het bestuur beschikte om ze te behandelen, de uitzonderlijke arbeidsomstandigheden die met de pandemie gepaard gaan, …”.
De eigenaars vragen: “individuele antwoorden, geen groepering, antwoorden vanwege de revisor, … “
De eigenaars krijgen: een heel beperkt aantal WEL (per thema) gegroepeerde antwoorden (“om de lectuur te vergemakkelijken”), juridische teksten, verwijzingen naar rechtszaken, de steeds weer ontwijkende foute en onterechte antwoorden die met de werkelijkheid totaal niets van doen hebben.
En geen antwoorden vanwege een “onafhankelijk” revisor .

HET excuus: ” Een aandeelhouder heeft de keuze gemaakt om “zijn (vermeende) rechten af te dwingen via gerechtelijke weg. De Bank respecteert de keuze van de aandeelhouder en zal, omwille van de sereniteit van het debat en uit respect voor de gerechtelijke instanties van ons land, het debat verder zetten binnen het kader van de gerechtelike procedures en niet via het forum van de algemene vergadering. “

Meer dan 80 % van de hier gestelde vragen zullen NIET worden behandeld in die gerechtelijke procedures, en blijven dus voor alle aandeelhouders met deze onwaarschijnlijke excuses TOTAAL ONBEANTWOORD !!

Sterker nog: in die gerechtelijke procedures (zoals voor de Raad van State) bewegen de advocaten van de NBB hemel en aarde om … de Raad van State onbevoegd te laten verklaren !!
Waardoor geen enkele van onze talrijke vragen dan zou worden beantwoord !!


Inleidend werd duidelijk gesteld dat er slechts één waarheid bestaat, en dat procedures geen excuus kunnen betekenen om dit onbetwistbare recht van elke aandeelhouder van elke vennootschap te miskennen.
Er bestaat geen andere manier om het vraagrecht van aandeelhouders NOG MEER te gaan negeren !!

Er werd een procedure in kortgeding gestart voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, met als doel het vraagrecht vanwege de eigenaars van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap alsnog te laten respecteren.