Algemene vergadering 2020

Na de algemene vergadering van 2019, waar het bestuur te kennen heeft gegeven niet langer over het vermogen van de beursgenoteerde vennootschap te willen communiceren in termen van eigen vermogen en vreemd vermogen, en op die manier ook de allerlaatste en meest essentiële transparantie zal weigeren, heeft de CEO van de vennootschap in een interview volgende uitspraken gedaan:

De meerderheidsaandeelhouder heeft geen enkele intentie om de particuliere minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

En zelfs al mocht dit wel het geval zijn: is het vermijden van een te hoge overnameprijs dan een geldig argument om elke transparantie te weigeren? Bedrieglijke balansen te publiceren? Het vraagrecht niet te respecteren? Enz …?


Vandaar deze brief, gericht aan de Gouverneur en de Regentenraad welke samen het bestuur van de vennootschap uitmaken.

Met dit schrijven willen we er het bestuur op wijzen dat het “sui generis rechtskader” welke zij naar eigen believen uitwerkt, hier en daar toch rekening moet houden met wat de verschillende (inter)nationale Wetgevers tot doel hebben gehad.
Zowel met betrekking tot de winstverdeling, als vooral aangaande de bescherming van de kleine beleggers.

Tot zolang de Raad van State geen oordeel heeft geveld over ons beroep tot nietigverklaring, of dat de Wetgever zelf niet tot andere en betere inzichten is gekomen, vragen we uitdrukkelijk te respecteren wat in de actueel geldende wet staat.

Een eerdere Gouverneur stelde immers consequent, als antwoord op zowat elke vraag vanwege de particuliere minderheidsaandeelhouders:

De Wet is de Wet !

Gouverneurs en directeurs na hem hebben dit antwoord overgenomen, maar bij de NBB wordt de Wet zelden in het voordeel van de minderheidsaandeelhouders toegepast!

De Gouverneur heeft geantwoord dat mijn brief goed werd ontvangen, en zal worden overgemaakt aan de Regentenraad. We wachten dus 25 maart 2020 af, de datum waarop de Regentenraad de resultaten over 2019 zal bekend maken. Dan zal blijken in welke mate de Gouverneur en de Regentenraad onze boodschap omtrent de winstverdeling hebben begrepen.

De aangeklaagde problemen bij de NBB zijn werkelijk groot, er volgen ongetwijfeld nog verschillende andere acties.


Dergelijk bijkomend initiatief, zowel in aanloop naar de algemene vergadering van 18 mei 2020 als in reactie op het Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019:

Gezien de aard en ernst van de problemen enerzijds, maar toch ook de ingenomen standpunten vanwege het bestuur anderzijds, werden de Minister van Financiën, elke vertegenwoordiger van het volk individueel en het Parlement in zijn geheel, op hun verantwoordelijkheden gewezen.

Behalve een schriftelijke toelichting en verzoek, werden ook twee teksten beschikbaar gesteld welke de feiten weergeven, een beschrijving zijn van de feitelijke situatie, van de fouten (in de wetgeving) en de problemen.
Via voorbereidend werk van een deskundige en onafhankelijke commissie moet het Parlement nadien tot passend herstellend wetgevend werk kunnen overgaan, welke dan ook automatisch totale transparantie en waarheidsgetrouwe financiële communicatie zal mogelijk maken.

Want eerlijk: er zijn weinig goeie argumenten om totale transparantie te weigeren?
Hij die problemen heeft met transparantie heeft NOOIT eerlijke bedoelingen, toch ??

Daarnaast werd onze verkozen volksvertegenwoordigers gevraagd aan te dringen bij het bestuur op een transparante communicatie, het totale respect voor ons vraagrecht (met aanwezigheid van de externe revisor), niet zo maar jaarlijks dezelfde antwoorden blijven geven waarvan men weet dat ze absoluut fout zijn maar enkel moeten worden gegeven om “de belangen van de meerderheidsaandeelhouder te dienen”.

De vertegenwoordigers van het volk hebben een bijkomende verantwoordelijkheid: de Belgische Staat is met 50 % van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, en heeft ook om die reden een absolute voorbeeldfunctie.
De verkozenen kunnen daartoe best deelnemen aan de algemene vergadering, als onderdeel van de controle welke zij moeten uitoefenen.