ACTIE FINANCIËLE INFORMATIE


De Nationale Bank van België is een beursgenoteerde vennootschap, en heeft beroep gedaan op het openbaar spaarwezen.Vooral voor deze vennootschappen is het van essentieel belang dat zij met hun aandeelhouders (en bij uitbreiding alle potentiële beleggers) en andere stakeholders een financiële communicatie zonder “enige ruis” voeren.

Dit belang wordt erkend door zowel de Europese  (Richtlijn 2004/109/EG) ,  (Advies van de ECB) ,  (Vierde Richtlijn 78/660/EEG)  en de nationale wetgevers, als de toezichthouders  (Circulaire FSMA 2012_01) en de Europese Centrale Bank (Advies van de ECB) .

De bescherming van de beleggers en de efficiëntie van de markten zijn hier belangrijke elementen.


Het aandeel NBB noteert op Euronext Brussel, op de Continumarkt.
Ondanks de opvattingen van de verantwoordelijken van de NBB betreft het hier geen “¨geïndexeerde obligatie”, doch wel een aandeel.

In de zuiverste betekenis van het woord: een eigendomstitel van risicodragend kapitaal.

aandelen31

Het bestuur heeft, als centrale bank, talrijke belangrijke uitzonderingen verkregen qua informatieverplichtingen. Als men de (absurde) beursnotering per sé wil behouden had het logischer geweest mocht het aandeel naar de markt Alternext zijn verhuisd (wat op het enigszins speciale karakter van de vennootschap had gewezen).
Maar ook op dat marktsegment zou aan de volgende vereisten dienen voldaan te worden.

De NBB is een Nationale Centrale Bank (NCB), lid van het ESCB en aandeelhouder van de ECB.
Van op het moment van haar toetreding tot het ESCB heeft de NBB ervoor gekozen aan haar rapporteringsverplichtingen te voldoen uitsluitend door de (boekhoud)principes van de Richtsnoeren van de ECB te onderschrijven en deze toe te passen.
Het spreekt voor zich dat wanneer de NBB, door (als beursgenoteerd bedrijf) deze keuze te maken, zij overtuigd is dat zij met alle principes van deze Richtsnoeren akkoord kan gaan en dat zij meent op deze manier ook te beantwoorden aan de gewettigde verwachtingen van al haar stakeholders.
En aan de wettelijke verplichtingen verbonden aan een beursnotering.


Boekhoudregels kan men enkel onderschrijven als deze tegemoetkomen aan alle doelstellingen waar een boekhouding moet aan beantwoorden:

de aandeelhouders een waarheidsgetrouw beeld geven van het vermogen van de vennootschap, en op elk moment op transparante wijze de (eventuele beperkingen van de) vermogensrechten van elke stakeholder weergeven.

” De balans moet op elk moment de spiegel van de vennootschap zijn !DE ACTUELE SITUATIE BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIË nv:

1)  geheel volgens de principes en de regels vervat in het Richtsnoer van de ECB,
2) geheel in overeenstemming met de historische waarheid en onze monetaire geschiedenis,

 • neemt de NBB haar goudvoorraad op als een activapost op haar balans,

 • worden de herwaarderingsmeerwaarden op deze voorraad geboekt in een balanspost welke altijd toe te rekenen is aan het eigen vermogen van de vennootschap.

Hierdoor bevestigt de NBB dat zij eigenaar is van haar goudvoorraad, in de betekenis van het burgerlijk wetboek
(in overeenstemming met haar eigen communicatie).

En dat is ook de reden waarom ik mijn aandelen NBB heb aangekocht, en er met veel overtuiging heb bijgekocht.


 

WAAR LIGT HET PROBLEEM ?  HOE IS HET ONTSTAAN ?

 1. In 1989 heeft de Wetgever, in nauwe samenwerking met de NBB, de Organieke Wet aangepast en werd het Artikel 20bis ingevoerd.

  Deze ingreep had heel ingrijpende gevolgen op de vermogensrechten van statutesandrules-bgzowel de NBB als uiteindelijk van haar aandeelhouders zelf;

 2. In voorbereiding op het toetreden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken (het ESCB) dienden alle lidstaten hun wetgeving af te stemmen. In 1998 werd de Organieke Wet dus opnieuw aangepast, door het Artikel 20bis te schrappen en te vervangen door het actuele Artikel 30.

  Ook hier wijzigden de vermogensrechten ingrijpend, doch één en ander werd op een “discrete” manier doorgevoerd;

 3. Eind de jaren 1990 heeft de NBB belangrijke hoeveelheden uit haar goudvoorraad verkocht, en de meerwaarden op deze verkopen integraal overgemaakt aan de “Soevereine” Belgische Staat (niet de Staat als aandeelhouder, sic).
  grondwet
  Dit dus zonder de grondwettelijke eigendomsrechten van noch de vennootschap zelf noch van haar (50 %) particuliere aandeelhouders te respecteren.

 4. Als gevolg hiervan werden door aandeelhouders juridische procedures gestart, en heeft de Wetgever opnieuw (en met terugwerkende kracht) ingegrepen: het begrip “doelvermogen” werd ingevoerd, waardoor men dacht aan de goudvoorraad een bepaald uitzonderlijk statuut te kunnen geven;

 5. Al deze ingrepen van de Wetgever, met fundamentele gevolgen op de eigendomsrechten, konden niet op correcte boekhoudkundige manier worden verwerkt en tot uiting gebracht op de balans van de vennootschap.

WANT BIJ ELKE STAP WAARHEIDSGETROUW REGISTREREN,
MET EEN WAARHEIDSGETROUW BEELD VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR EIGENAARS TOT GEVOLG,
DAT IS NU EENMAAL HET BELANG VAN BOEKHOUDING !!

1) In 1989 werd de Organieke Wet van de NBB gewijzigd, en werd een Artikel 20bis ingevoerd.
Dit artikel bepaalde dat de meerwaarden op de goudvoorraad, bij realisatie van het actief, voortaan aan de Belgische (Soevereine) Staat dienden toegekend.
Inderdaad werd vanaf dan bij een verkoop van goud de gerealiseerde meerwaarde, belastingvrij aan de Staat toegekend.
(ze werd op een “onbeschikbare” reserverekening geboekt, welke bij een eventuele vereffening van de NBB de Belgische Staat toekwam. En op die manier werden die gerealiseerde meerwaarden vanaf dat moment een – uitgestelde – schuld aan de Staat).
Bij het naleven van de bepalingen van Artikel 20bis boekte de NBB de onbeschikbare reserverekening dan ook onder haar “Overige passiva”.

De Wetgever had met de invoering van de bepalingen van dit Artikel 20bis enerzijds de uitdrukkelijke bedoeling deze gerealiseerde meerwaarden binnen de NBB te houden, doch anderzijds deze meerwaarden (zowel als hun verdere opbrengsten) aan het eigen vermogen van de NBB (en haar aandeelhouders) te onttrekken!!

(De volledige toelichting hieromtrent wordt gegeven onder een afzonderlijke rubriek: “Eigen vermogen / Onbeschikbare reserverekening).

Deze preferente rechten van de Belgische Staat werden echter niet correct tot uiting gebracht in de balans van de NBB!!

Sterker nog, de beleggers werden (tot op vandaag) in belangrijke mate misleid: de getoonde herwaarderingsmeerwaarden (op haar eigen goudvoorraad) konden door de bepalingen van deze Wet eigenlijk NOOIT meer tot het eigen vermogen konden worden gerekend!
(Deze werkwijze houdt (tot op vandaag) belangrijke inbreuken in tegen de Richtsnoeren van de ECB !)

Vanaf 1998 werd het pas echt een onmogelijke situatie:

 • de Wetgever heeft zich eerder echt alle eigendomsrechten over de goudvoorraad van de NBB willen toeëigenen (via het Artikel 20bis),

 • bij het toetreden tot het ESCB echter moet de NBB volkomen eigenaar zijn van de activa welke zij op haar balans plaatst (waaronder de officiële externe reserves, waaronder de goudvoorraad),

 • het Artikel 20bis dient geschrapt en vervangen door het Artikel 30, doch men wil daarnaast de gedachte in stand houden dat de goudvoorraad zowel de NBB als “eigenlijk” de Belgische Staat toebehoort, en dat de eigenaars van de vennootschap “eigenlijk” geen eigendomsrechten kunnen laten gelden op de goudvoorraad!
  Ondanks een fundamentele wijziging werd de financiële rapportering (de balans) niet aangepast.

 • dergelijke opdracht valt boekhoudkundig onmogelijk correct en consequent te verwerken. Inmiddels werden nog snel belangrijke bedragen aan meerwaarden op de goudvoorraad aan de Staat overgemaakt, wat na toetreden tot het ESCB de toestemming van de ECB zou vergen. En wat men wist dat dit niet meer gelukt zou zijn.

2) In eerdere rechtszaken heeft de Belgische Staat en de NBB altijd het standpunt ingenomen (en hardnekkig blijven verdedigen) dat de goudvoorraad “eigenlijk niet” de NBB toebehoort, en dat haar aandeelhouders geen enkel recht kunnen laten gelden op dat goud! Het goud zou alle burgers van dit land toebehoren, en men spreekt hierbij zelfs over “verwant aan (?) fiduciaire eigendom” (wat eveneens een beperking van vermogen zou betekenen, en ook op passende wijze in of buiten de balans zou dienen aangegeven te zijn?). Daarnaast werd (in 2002) ook de term “doelvermogen” ingevoerd.
2012-03-grondwet2
De goudvoorraad en de meerwaarden daarop zouden geen deel uitmaken van het maatschappelijk kapitaal (zoals dit begrepen wordt in de statutaire bepalingen) !!
In enkele vonnissen werd de Staat hierbij eigenaardig genoeg in het gelijk gesteld.

3) De NBB heeft steeds – heel bewust – een inconsequente en misleidende communicatie gevoerd, die bovendien in de tijd evolueerde.
De Directie en de Regentenraad gaan zo aan de historische waarheid voorbij (die zij anderzijds echter wel moeten respecteren door de regels van het Richtsnoer te onderschrijven en toe te passen). Dit naast alle andere verwijten die men hen moet maken.

Als gevolg van dit alles is totale onduidelijkheid en zelfs tegenstrijdigheid ontstaan omtrent de juiste vermogensrechten. Zowel omtrent die van de vennootschap zelf, als die van de aandeelhouders.
Precies datgene wat de wetgevers ten allen prijze hebben willen vermijden, wat hen gemotiveerd heeft voor hun omstandig wetgevend werk! En een onduidelijkheid welke ook het IMF als een absoluut te vermijden situatie beschouwt


Door dit alles hebben de analisten en de beleggers het aandeel NBB volledig links laten liggen.
In wat men niet precies kan waarderen of op zijn gelopen risico’s kan evalueren, wenst men ook zijn centen niet te investeren!?
Dit heeft geleid tot een enorme onderwaardering van het aandeel.
(per 31/12/2012: de boekwaarde “goud-in” = 34.342,00 euro, de boekwaarde “ex-goud” = 10.760,00 euro, dit te vergelijken met een beurskoers van 2.414,00 euro).

rodekoers

Waardoor de (particuliere) minderheidsaandeelhouders feitelijk gevangen zitten met hun investering.
De hun opgedrongen keuze is immers:
– hun aandelen verkopen tegen een absurd lage beurskoers, welke slechts een fractie van de echte waarde van hun belegging is,
– of hun aandelen aanhouden, en (zonder enige inspraak) er moeten op toezien hoe de Belgische Staat zich (de vrucht van) hun vermogen steeds meer toeëigent. Via misbruik van haar wetgevende macht als het niet anders kan, en steeds zonder passende compensatie.


 

the-truth

Los van de aangeklaagde feiten in de strafklacht “beurskoersmanipulatie” moge het duidelijk zijn dat aan de benarde situatie van de minderheidsaandeelhouders van NBB slechts op één manier op korte termijn kan worden verholpen:
een ondubbelzinnige en transparante financiële communicatie!

Als aandeelhouders hebben we een onbetwistbaar recht op een waarheidsgetrouwe balans, die op transparante wijze een getrouw, nauwkeurig en oprecht beeld geeft van de vermogensrechten, zowel van de vennootschap als van ons zelf !

De verplichting tot correcte en transparante informatieverschaffing is van openbare orde.

Het kan toch niet zijn dat de minderheidsaandeelhouders van de NBB de enige aandeelhouders ter wereld zijn die dit fundamenteel recht niet mogen genieten?

Om dit af te dwingen heb ik, met bijstand van het advocatenkantoor Monard Law en bedrijfsrevisoren, de NBB gedagvaard. Ik doe dit in eigen naam, doch word hierin gesteund door een groep gelijkgestemde aandeelhouders, wiens belangen ik dus mee verdedig.
Mocht men aan deze bestaande toestand niet willen, kunnen of durven wijzigen, of erger nog (in een poging om zich in deze zaak te verdedigen) deze nog verder te verslechten, kan men van mijn groep aandeelhouders niet verwachten dat zij nog langer aandeelhouder blijven van een vennootschap die zelfs in de meest essentiële van haar opdrachten niet slaagt!
En zullen wij aan de bevoegde rechter vragen op passende wijze de mogelijkheden van de wet toe te passen.


cropped-economistactivisme.jpg

%d bloggers liken dit: