SCHERPGESTELD


 1. Na verschillende rechtszaken door andere partijen (Deminor, Modrikamen);
 2. na uitputting van alle middelen waar ik als aandeelhouder over beschik (vraagstelling op de Algemene Vergadering, briefwisseling met het bestuur);
 3. na het inschakelen van de toezichthouder, het Gerecht, de bevoegde Minister,
 4. na een procedure in eerste aanleg voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel, en een vonnis;sisyphus
 5. na de uitwisseling van conclusies in een beroepsprocedure voor die zelfde Rechtbank, en in afwachting van een pleitdatum;
 6. na echt talrijke pogingen om de (gespecialiseerde) media enige aandacht en objectieve informatie omtrent dit schandaaldossier te laten brengen (allen onbeantwoord gebleven);
 7. na zowel de markthouder Euronext als zelfs de Vlaamse Federatie van Beleggers (na Voorzitter Paul Huybrechts) de gelegenheid te hebben gegeven hun evidente rol in dit dossier op te nemen;

werden alle verantwoordelijke partijen nogmaals aangeschreven, teneinde de zaak nu echt “scherp te stellen”!!

Men moet nu echt de belangen en de grote risico’s van deze situatie gaan onderkennen. Belangen en risico’s voor de particuliere aandeelhouders, doch zeker ook voor:

 • de Belgische Staat (en dus elke belastingbetaler);
 • het Bestuur van de vennootschap NBB;
 • de toezichthouder FSMA;
 • de externe bedrijfsrevisor Ernst & Young

cover-bb1-2017De enige bijdrage welke VFB en Euronext bereid (b)lijken gezamenlijk te brengen is de duidelijke boodschap aan alle voornoemden (doch inclusief henzelf) gebracht op de cover van hun eerste nummer Beste Belegger van 2017.

Inderdaad: na de volgende scherpstelling MOET een gepast gevolg worden bekomen, MOETEN de particuliere aandeelhouders een waarheidsgetrouw beeld verkrijgen op het vermogen van deze vennootschap. MOETEN zij perfect kunnen inschatten hoe groot hun gelopen risico’s zijn.

MOETEN hun uiteindelijke eigendomsrechten transparant in beeld worden gebracht en … GERESPECTEERD !!

In het andere geval MOETEN de aandeelhouders zich zeker beter gaan organiseren, en bijkomende acties ondernemen zoals:

1) de bestuurders van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk stellen (voor het niet verdedigen van de belangen van de vennootschap zelf, en onrechtstreeks die van haar eigenaars);

2) de aandeelhouders groeperen die op basis van (of tegen koersen die het gevolg zijn van) bedrieglijke informatie, hun aandelen hebben verkocht tegen minder dan een tiende van hun waarde. Teneinde deze enorme schade te verhalen op de verantwoordelijken.

HET BESCHERMEN VAN (DE BELANGEN VAN) DE KLEINE BELEGGERS.
DE TALRIJKE WETTEN VOORZIEN GEEN ENKELE UITZONDERING VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN DE NBB.scherpstellen

Het “scherpstellen” is op volgende wijze verlopen:

 Verwondering

 

Geconfronteerd met een synthese van onze monetaire geschiedenis, de enige historische waarheid. Geconfronteerd met een geschiedenis van bedrieglijke financiële communicatie. Geconfronteerd met de wettelijke informatieverplichtingen, en zelf toezichthouder zijn. De enige commentaar:  

“… de Regentenraad wenst hieromtrent geen verder debat aan te gaan” !?!!

Wij kondigen aan onze briefwisseling over te maken aan de toezichthouder (FSMA) en de bevoegde Minister, in eerste instantie.

Scherp gesteld: het Bestuur van de vennootschap gaat hier totaal voorbij aan één van haar meest essentiële verplichtingen, haar opgelegd door de Wetgever:
een transparante en waarheidsgetrouwe informatieverplichting garanderen.servais2

Uit de voorstellingsbrochure van het FSMA:
De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële markten en op de door de vennootschappen verspreide financiële informatie. Dit houdt vooreerst in dat zij erop toeziet dat de informatie van de beursgenoteerde vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld.  (de voorstellingsbrochure van het FSMA)
Wij verwachten van het FSMA geen tussenkomst omdat bepaalde activa van de NBB niet te waarderen vallen. Maar in eerdere vonnissen werd gesteld dat het goud en zijn (miljarden euro’s) meerwaarden “eigenlijk de Belgische Staat toebehoren”, in mijn procedure in eerste aanleg wordt ondubbelzinnig gesteld dat deze de vennootschap NBB zelf toebehoren, doch dat aandeelhouders geen enkel recht zouden hebben in dit verband.

Mogen de particuliere aandeelhouders van de NBB van de toezichthouder verwachten dat zij er bij het bestuur van deze beursgenoteerde vennootschap op aandringen in dit verband totale transparantie te brengen?
De uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen van een vennootschap, is dat niet het meest essentiële onderdeel van de aan te leveren informatie door een beursgenoteerde vennootschap?

Scherp gesteld: het enige “passende gevolg” op onze vragen is een duidelijk communicatie vanwege het Bestuur van de NBB opleggen.
Tot zolang deze niet werd afgeleverd moeten we besluiten dat het FSMA hier (opnieuw) totaal voorbij gaat aan één van de belangrijkste opdrachten en verantwoordelijkheden welke de Wetgever haar heeft opgelegd!ernst-young

De balans van de NBB vertoont diverse belangrijke fouten, die bovendien totaal bewust worden gemaakt. Geen onbelangrijke details, zij betreffen diverse essentiële balansposten voor miljarden euro’s.

De externe bedrijfsrevisor heeft hier een onmogelijk te ontkennen verantwoordelijkheid. Zonder enige twijfel weet Ernst & Young welke rol zij hier speelt, zij in deze als niets anders  dan een handlanger van het bestuur van de NBB kan worden beschouwd. Ik wijs er nogmaals op dat E & Y ook de revisor was van Lehman Brothers, en veroordeeld werd voor boekhoudfraude.

Scherp gesteld: Elk jaar “een verslag zonder enig voorbehoud” afleveren is totaal onverantwoord. De aandeelhouders blijven ongeïnformeerd en voelen zich onterecht gerustgesteld, het bestuur krijgt een belangrijke juridische ruggesteun.

Via haar verslag zal de externe revisor de aandacht van ALLE aandeelhouders trekken op deze manifeste fouten, en de belangrijke bijdrage tot volledige transparantie leveren welke de Wetgever haar oplegt !! van-overtveldt-chambre

Wij rekenden dus op de   johan-van-overtveldt-n-va-v-teken , die volgens de partij staat voor “verandering” ??

Verandering, van methode om niets te doen? Verdere verrotting?

Verkiezingen winnen is één, aan de kiezers effectief bewijzen dat men het land wil en kan besturen zoals het hoort echter ……

De Minister van Financiën:

 1. toont hier niets anders dan minachting voor de rechten van de particuliere aandeelhouders van de NBB;

 2. negeert, als voogdijminister voor zowel de NBB als voor het FSMA, zijn duidelijke verantwoordelijkheden in dit dossier;

 3. heeft zich laten adviseren een gokje te wagen op een te vellen vonnis door het Hof van Beroep. Dat er net zoals in de eerdere rechtszaken “opmerkelijke vonnissen” kunnen worden afgeleverd? Door de gekende werking van ons gerecht steekt hij “de tijdswinst” alvast op zak (??);

 4. dergelijke houding komt neer op afschuiven van zijn verantwoordelijkheden, is niets anders ook dan struisvogelpolitiek.

 5. Immers:

  • voldoet de NBB aan haar wettelijke informatieverplichtingen? Absoluut niet !!

  • vervult het FSMA in dit dossier haar belangrijkste opdracht? Absoluut niet !!

  • is een geschil tussen een aandeelhouder en een vennootschap voor een rechtbank voldoende reden om niets te doen aan absoluut duidelijke tekortkomingen? ABSOLUUT NIET !!

DOOR ELKE TRANSPARANTIE TE WILLEN VERMIJDEN:  WAT BEWIJZEN ZIJ NU, OVERDUIDELIJK ?? HUN GELIJK ?? HUN GOEDE BEDOELINGEN ??

GELDEN WETTEN ENKEL VOOR DE BURGERS EN DE ANDERE VENNOOTSCHAPPEN ??
NIET WANNEER “DE BELANGEN” VAN DE STAAT ZIJN BETROKKEN ??

WELK VOORBEELD STELT MEN AAN DE BURGERS?? AAN DE ANDERE BEURSGENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN ?? DE BANKEN WAAR NBB OP MOET TOEZIEN ??

LAAT ONS DEZE VRAGEN, NOODGEDWONGEN, AAN HET PARLEMENT VOORLEGGEN.parlement

Deze mail aan een deel van het Parlement.
We rekenen op het laten doorstromen van deze belangrijke oproep naar de in totaal 150 vertegenwoordigers van het volk.

Deze mail aan de voorzitters van de verschillende politieke partijen, van de Kamer en van de commissie Financiën en Begroting.

Inzake de schandalen met betrekking tot de talrijke intercommunales zijn alle partijen er unaniem van overtuigd dat TOTALE TRANSPARANTIE HET HOOGSTE GOED IS !!  transparantie2
“Alles bloot leggen op tafel, zodat de burger kan oordelen” is er te horen.

Als burger kunnen wij hier niet anders dan akkoord mee gaan, willen we inderdaad niets anders.

Als aandeelhouder van de NBB vragen wij deze transparantie al jaren!!
Ik verwacht van onze politieke leiders, onze volksvertegenwoordigers, dat zij ook de Minister van Financiën zover kunnen krijgen dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt:
dat het FSMA zijn belangrijkste opdracht uitvoert, en hij de NBB verplicht zich in overeenstemming te brengen met de wettelijke (informatie)verplichtingen.

 EconomistActivisme

%d bloggers liken dit: