SCHERPGESTELD


 • Na de verschillende rechtszaken door andere partijen (Deminor, Modrikamen);
 • na uitputting van alle middelen waar ik als aandeelhouder over beschik (vraagstelling op de Algemene Vergadering, briefwisseling met het bestuur);
 • na het inschakelen van de toezichthouder, het Gerecht, de bevoegde Minister,

na een procedure in eerste aanleg voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel (met een vonnis),

 • na de uitwisseling van conclusies in een beroepsprocedure voor diezelfde Rechtbank, en in afwachting van een pleitdatum,
 • na echt talrijke pogingen om de (gespecialiseerde) media enige aandacht en objectieve informatie omtrent dit schandaaldossier te laten brengen (allen onbeantwoord gebleven);
 • na zowel de markthouder Euronext als zelfs de Vlaamse Federatie van Beleggers (niet langer onder voorzitterschap van Paul Huybrechts) de gelegenheid te hebben gegeven hun evidente rol in dit dossier op te nemen;

werden alle verantwoordelijke partijen nogmaals aangeschreven, teneinde de zaak nu werkelijk “scherp te stellen” !!

Men moet nu echt de belangen en de grote risico’s van deze situatie gaan onderkennen. Belangen en risico’s voor de particuliere aandeelhouders, doch zeker ook voor:

 • de Belgische Staat (en dus elke belastingbetaler);
 • het Bestuur van de vennootschap NBB;
 • de toezichthouder FSMA;
 • de externe bedrijfsrevisor (eerder Ernst & Young, nu Mazars Bedrijfsrevisoren)

Missie VFB: ” De Vlaamse Federatie van Beleggers vzw is een non-profit organisatie met als doelstelling individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier te informeren en te vormen met betrekking tot het beheer van financiële activa. “

De enige bijdrage welke VFB en Euronext (onbedoeld) bereid (b)lijken gezamenlijk te brengen is de duidelijke boodschap aan alle voornoemden, gebracht op de cover van hun eerste nummer Beste Belegger van 2017.

Inderdaad: na de volgende scherpstelling MOET een gepast gevolg worden bekomen, MOETEN de particuliere aandeelhouders een waarheidsgetrouw beeld verkrijgen op het vermogen van deze vennootschap. MOETEN zij perfect kunnen inschatten hoe groot hun gelopen risico’s zijn.

MOETEN hun uiteindelijke eigendomsrechten transparant in beeld worden gebracht en … GERESPECTEERD !!

In het andere geval MOETEN de aandeelhouders zich zeker beter gaan organiseren, en bijkomende acties ondernemen zoals:

 1. de bestuurders van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk stellen (voor het niet verdedigen van de belangen van de vennootschap zelf, en onrechtstreeks die van haar eigenaars);
 2. de aandeelhouders groeperen die op basis van (of tegen koersen die het gevolg zijn van) bedrieglijke informatie, hun aandelen hebben verkocht tegen minder dan een tiende van hun waarde.
 3. Teneinde deze enorme schade te verhalen op alle verantwoordelijken.

Het beschermen van de belangen van kleine beleggers.

De heel uitgebreide wetgeving voorziet geen enkele uitzondering voor de minderheidsaandeelhouders van de NBB !?!


Het “scherpstellen” :

 • De Nationale Bank van België
 • Geconfronteerd met een synthese van onze monetaire geschiedenis, de enige historische waarheid.
 • Geconfronteerd met een geschiedenis van bedrieglijke financiële communicatie.
 • Geconfronteerd met de wettelijke informatieverplichtingen, en zelf toezichthouder zijn.

De enige commentaar:

“… de Regentenraad wenst hieromtrent geen verder debat aan te gaan ” !?!!

Wij kondigen aan onze briefwisseling over te maken aan de toezichthouder (FSMA) en de bevoegde Minister, in eerste instantie.

Het Bestuur van de vennootschap gaat hier totaal voorbij aan één van haar meest essentiële verplichtingen, haar opgelegd door de Wetgever:

een transparante en waarheidsgetrouwe informatieverplichting garanderen.


 • Het FSMA (de toezichthouder)

Uit de voorstellingsbrochure van het FSMA:

Missie FSMA: Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Zij wil transparante financiële markten en een billijke en ordelijke handel op die markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de vennootschappen die een beroep doen op die markten.

Wij verwachten van het FSMA geen tussenkomst omdat bepaalde activa van de NBB niet te waarderen vallen. Maar in eerdere vonnissen werd gesteld dat het goud en zijn (miljarden euro’s) meerwaarden “eigenlijk de Belgische Staat toebehoren”, in mijn procedure in eerste aanleg wordt ondubbelzinnig gesteld dat deze de vennootschap NBB zelf toebehoren, doch dat aandeelhouders geen enkel recht zouden hebben in dit verband.

Mogen de particuliere aandeelhouders van de NBB van de toezichthouder verwachten dat zij er bij het bestuur van deze beursgenoteerde vennootschap op aandringen (ook) in dit verband totale transparantie te brengen?

De uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen van een vennootschap, is dat niet het meest essentiële onderdeel van de aan te leveren informatie door een beursgenoteerde vennootschap?

Scherpgesteld:

Het enige “passende gevolg” op onze vragen is het bestuur van de NBB een duidelijk communicatie opleggen.

Tot zolang deze transparante en waarheidsgetrouwe communicatie niet werd afgeleverd moeten we besluiten dat het FSMA hier (opnieuw) totaal voorbij gaat aan één van de belangrijkste opdrachten en verantwoordelijkheden welke de Wetgever haar heeft opgelegd!


 • De externe bedrijfsrevisor (Ernst & Young, nu Mazars Bedrijfsrevisoren)

De balans van de NBB vertoont diverse belangrijke fouten, die bovendien totaal bewust worden gemaakt. Geen onbelangrijke details, zij betreffen diverse essentiële balansposten, voor miljarden euro’s.

De externe bedrijfsrevisor heeft hier een onmogelijk te ontkennen verantwoordelijkheid.

Zonder enige twijfel weten Ernst & Young (en nu Mazars Bedrijfsrevisoren) welke rol zij hier spelen, zij in deze als niets anders  dan een handlanger van het bestuur van de NBB kunnen worden beschouwd.
Ik wijs er nogmaals op dat E & Y ook de revisor was van Lehman Brothers, en veroordeeld werd voor boekhoudfraude.

Scherpgesteld:

Elk jaar “een verslag zonder enig voorbehoud” afleveren is totaal onverantwoord.
De aandeelhouders blijven ongeïnformeerd en voelen zich onterecht gerustgesteld, het bestuur daarentegen krijgt een belangrijke juridische ruggesteun.

Via haar verslag zal de externe revisor de aandacht van ALLE aandeelhouders trekken op deze manifeste fouten, en de belangrijke bijdrage tot volledige transparantie leveren welke de Wetgever haar oplegt !!


 • De Minister van Financiën

Wij rekenden op de nieuwe Minister van Financiën Van Overtveldt, die net als zijn partij staat voor “Verandering”.

Verandering? Van methode om ook niets te doen? Verdere verrotting van dit dossier mogelijk te maken?

De Minister van Financiën:

 • toont hier niets anders dan minachting voor de rechten van de particuliere aandeelhouders van de NBB;
 • negeert, als voogdijminister voor zowel de NBB als voor het FSMA, zijn duidelijke verantwoordelijkheden in dit dossier,
 • heeft zich laten adviseren een gokje te wagen op een te vellen vonnis door het Hof van Beroep. Dat er net zoals in de eerdere rechtszaken “opmerkelijke vonnissen” kunnen worden afgeleverd? Door de gekende werking van ons gerecht steekt hij “de tijdswinst” alvast op zak (??)
 • dergelijke houding komt neer op afschuiven van zijn verantwoordelijkheden, is niets anders dan struisvogelpolitiek.

Immers:

 • voldoet de NBB aan haar wettelijke informatieverplichtingen? Absoluut niet!
 • vervult het FSMA in dit dossier haar belangrijkste opdracht? Absoluut niet!
 • is een geschil tussen een aandeelhouder en een vennootschap voor een rechtbank voldoende reden om niets te doen aan absoluut duidelijke tekortkomingenvanwege instellingen waarvoor men de verantwoordelijkheid draagt? Absoluut niet!

Door absoluut elke transparantie te blijven weigeren, wat bewijst men nu eigenlijk? Het eigen gelijk? De goede bedoelingen?

Gelden wetten enkel en alleen voor de burgers, en andere “gewone” vennootschappen? Voor de NBB en anderen niet, wanneer “de belangen van De Staat” zijn betrokken?

Welk voorbeeld stelt men aan de burgers van dit land? Aan de andere beursgenoteerde vennootschappen? De banken en verzekeringen waarop de NBB toezicht moet houden?

Uiteindelijk moeten wij onze vragen, noodgedwongen, aan het Parlement voorleggen.


Deze mail aan de voorzitters van de verschillende politieke partijen, van de Kamer en van de commissie Financiën en Begroting.
Inzake de schandalen met betrekking tot de talrijke intercommunales zijn alle partijen er unaniem van overtuigd dat totale transparantie het hoogste goed is !! “Alles bloot leggen op tafel, zodat de burger kan oordelen” is er te horen. Als burger kunnen wij hier niet anders dan akkoord mee gaan, willen we inderdaad niets anders.

Als aandeelhouder van de NBB vragen wij deze transparantie al jaren !!

En wachten wij nog steeds op gepaste acties.

Ik verwacht van onze politieke leiders, onze volksvertegenwoordigers, dat zij ook de Minister van Financiën zover kunnen krijgen dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt:

dat het FSMA zijn belangrijkste opdracht uitvoert, en hij de NBB verplicht zich in overeenstemming te brengen met de wettelijke (informatie)verplichtingen.