Algemene vergadering 2022

DE BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN BIJ HET JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2021

DE ONONDERBROKEN EXPLOSIE VAN DE BALANS

STEEDS MEER ACTIVA VERWORVEN MET EEN STEEDS KLEINER AANDEEL VAN
DE RENTE(RISICO)LOZE FINANCIERINGSBRON.

DE EVOLUTIE VAN EEN TRADITIONELE PURE EMISSIEBANK NAAR EEN WERKELIJKE INVESTERINGSBANK ZET ZICH ONVERMINDERD VERDER !!!

VOOR 359,40 MILJARD EURO ACTIVA !!
VOOR 51,77 MILJARD EURO GEFINANCIERD VIA DE BANKBILJETTENOMLOOP ….
OFWEL VOOR NIET MINDER DAN DE VOLLE 14,40 % VAN DIE ACTIVA !!

Laat hieromtrent geen enkel misverstand bestand:

 • Het emissierecht voor de bankbiljetten in euro is EEN RECHT welke de Nationale Bank van België deelt met de ECB en alle Nationale Centrale Banken van het ESCB,
 • De Nationale Bank van België deelt dit verkregen recht dus om samen bankbiljetten uit te geven.
  Alle kosten verbonden aan die uitgifte zijn voor rekening van de Nationale Centrale Banken zelf, en hun aandeel in de globale bankbiljettenomloop betreffen EIGEN SCHULDEN van de centrale bank.
  Alle verliezen op de activa, gefinancierd met die bankbiljetten, zijn voor eigen rekening van de NBB.
  Zij staan zelf, met al hun eigen activa, in voor de terugbetaling van al die schulden!
 • in het Verdrag werd bepaald WAT “de seigneuriage” welke het Europees Stelsel van Centrale Banken verdient aan de globale bankbiljettenomloop omvat, en op welke manier die overeengekomen opbrengsten worden verdeeld over alle deelnemende centrale banken,
 • de ECB keert haar eigen aandeel (8 %) in die globale seigneuriage uit aan … haar eigen aandeelhouders (de NCB’s, waaronder de NBB dus),
 • “omdat de Nationale Bank van België niet één op één te vergelijken valt met andere NCB’s” (en ook niet met andere naamloze vennootschappen volgens het gemeen recht) is zij de enige NCB die haar seigneuriage moet uitkeren aan de “Soevereine Belgische staat”,
 • de Nationale Bank van België zou ALS TEGENPRESTATIE VOOR DIT RECHT haar opbrengsten over deze 51,77 miljard euro eigen werkmiddelen dus NIET laten toekomen aan haar eigenaars (zoals de ECB en de andere NCB’s), doch WEL afstaan aan de Soevereine Belgische Staat,
 • op die manier werd het, “met alle respect voor de hoogste gerechtelijke instanties van ons land”, voor het Grondwettelijk Hof bevestigd. Recent heeft de Raad van State dit alles ook zo bevestigd.
 • Als gevolg van de rente-evolutie is de overeengekomen seigneuriage voor het ganse ESCB sedert 2016 echter exact NUL EURO !!
 • de ECB keert sedert 2016 geen seigneuriage meer uit aan haar eigen aandeelhouders. Bij de NBB is men echter ongestoord “het aandeel van de NBB in de (onbestaande) seigneuriage van het ESCB” blijven overmaken aan de Soevereine Belgische Staat …??!! Elk jaar opnieuw, voor miljarden euro’s ondertussen, en zelfs wanneer de NBB elke bank en verzekeraar aanzette tot voorzichtigheid en geen winstuitkeringen te doen aan de aandeelhouders …
 • Een eigenaar van de vennootschap die zich daar vragen durft over te stellen noemt men dan EEN ACTIVIST ?!

Gezien de Nationale Bank van België al het mogelijke doet om NIET te moeten antwoorden, hebben we via de verkozen vertegenwoordigers van het volk reeds enkele vragen kunnen stellen aan de Minister van Financiën:

 • Het cascadesysteem vervat in het Artikel 32 zou uitsluitend “de seigneuriage” onttrekken aan de te bestemmen jaarwinsten (aan de relatie “centrale bank – de eigenaars van de centrale bank”), en waarborgen dat deze in laatste instantie (bij voldoende winsten) aan de speciaal gecreëerde relatie “centrale bank – de soevereine Belgische staat” zou worden toegerekend.
  En dus, gezien er GEEN SEIGNEURIAGE meer is? Ook geen saldo van de winst meer?
 • Er zou nooit worden geraakt aan de vergoeding van het kapitaal, “het fundamentele onderscheid” met de seigneuriage zou ten allen tijde worden gerespecteerd? En dus, gezien deze “monopoliewinsten” geen seigneuriage zijn, en altijd moeten worden toegerekend aan de “relatie centrale bank – de eigenaars van de centrale bank”?
  Raakt men dan niet aan het erkende fundamentele onderscheid? Aan de vergoeding van het kapitaal?
 • Welke artikels van de Organieke Wet regelen de financiële risico’s en verliezen waarvoor de Regentenraad waarschuwt?
  Worden deze verliezen dan eveneens gecompenseerd door de Belgische Soevereine Staat, waarvan het logisch blijkt te zijn dat die “in ruil voor zijn recht” alle winsten lijkt te mogen opstrijken?

De hand van de Minister van Financiën werd bij het schrijven vast gehouden door de NBB, maar samen hebben zij de o.a. de volgende antwoorden geformuleerd:

 • De Nationale Bank van België verdient niet enkel aan de activa als tegenpost van de bankbiljettenomloop, er zijn ook nog “bijzondere inkomsten” verbonden aan haar andere activiteiten (zoals de interesten uit de depositofaciliteit, de inkomsten uit de effectenaankopen, e.d.m.). Deze monopoliewinsten moeten toekomen aan de soevereine Belgische Staat.
 • Er wordt niet meer gesproken over een fundamenteel onderscheid.
  De verkregen antwoorden zijn zo onwaarschijnlijk schandalig …
  Ze worden zo spoedig mogelijk volledig toegelicht en gepubliceerd op de pagina waar de gestelde vragen reeds worden vermeld:
 • Een negatief resultaat wordt ten laste gelegd van de beschikbare reserve en, indien nodig, door het reservefonds. De tegenpost van de reserves is de Statutaire Portefeuille ….

De aandeelhouders ontvangen dus “een mooi en billijk dividend” als vergoeding voor hun kapitaal. Zij mogen met de niet aan hen uitgekeerde winsten een reserve vormen om alle risico’s en verliezen te dragen, een reserve die dan verdwijnt eens die verliezen moeten worden gecompenseerd, waardoor … ook de basis voor het billijke dividend zal verdwenen zijn???

Hij die dit laat begaan en zich niet verweert? Een activist? Of een idioot?

HET EIGEN VERMOGEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË

Test Aankoop Invest geeft volgende informatie omtrent die verhouding beurskoers / eigen vermogen:

Kleiner dan 1, dat kan.
Maar 0,03 ???

Net zoals vorig jaar heeft de gewezen Minister van Financiën, op een bijzondere manier en heel uitgebreid, “sommige aandeelhouders” op hun plaats willen zetten en tegelijkertijd het grote gelijk van de Nationale Bank van België benadrukt.

We laten deze afdreigende boodschap voor wat ze is, geven er ook niet meer aandacht aan dan welke ze verdient.

Omdat ook dit jaar onze ingestuurde vragen op geen ernstige manier werden behandeld laten we de aandacht voor de algemene vergadering 2022 voor wat ze is. Deze essentiële info en toelichtingen zullen dan inderdaad elders worden verkregen, de discussie zal elders worden gevoerd.

We danken Directeur Dechaene voor zijn werkstuk en voordracht. Het is werkelijk de enige kwaliteitsvolle bijdrage van deze hele algemene vergadering, zelfs de enige waardevolle financiële informatie welke de aandeelhouders van deze beursgenoteerde vennootschap blijkbaar kunnen bekomen.