MARKTMISBRUIK

Begin van 2009 heb ik bij het Gerecht een klacht ingediend met betrekking tot een langdurige manipulatie van de beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België.
Omdat het dossier, van bij aanvang, een “ongewone behandeling” kreeg (het dossier werd enkele keren overgedragen, en ging daarbij twee keren verloren?), heb ik mijn klacht omgezet naar
een klacht met burgerlijke partijstelling.

Bij het indienen van de klacht stelden sommigen dat een langdurige manipulatie van beurskoersen onmogelijk was. De toezichthouder blijft daar tot op vandaag nog steeds achter staan.

Liborgate, nu ook de wissel- en goudkoersen en vele andere voorbeelden van jarenlange wereldwijde manipulatie en marktmisbruik zouden dit dossier inmiddels inlibor een ander daglicht moeten plaatsen.
Het is immers veel eenvoudiger de koers van een weinig liquide aandeel als NBB (verhandeld op een kleine markt als Euronext Brussel) te manipuleren dan de wereldwijd gebruikte rentevoeten als Libor?

Daarnaast hebben we de Onderzoeksrechter een belangrijk motief aangereikt voor deze manipulatie. Buitenbeurs werden immers (voor NBB) enorme aantallen aandelen verhandeld, die blijkbaar gerelateerd waren aan “gestructureerde producten”. De koersen van de onderliggende activa manipuleren kan de resultaten op die posities gunstig beïnvloeden (zie ook Liborgate).

Het is bovendien opvallend dat het net diezelfde (veroordeelde) marktpartijen zijn die ook een grote en opvallende activiteit in de handel in NBB vertonen. Een aandeel dat verder door geen enkele belgische bank of analist wordt opgevolgd mag zich blijkbaar wel “verheugen” in interesse vanwege Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley en verschillende andere kleppers van dit formaat?
Een andere gelijkenis met de andere fraudezaken: het blijkt nu ook dat toezichthouders op de hoogte waren van die andere marktmanipulaties? 

 Toeval allemaal? Of moeten we de reden voor de vastgestelde manipulatie toch elders zoeken?

Jean-Paul-Servais-CBFA-Waarom heeft de toezichthouder FSMA bij inleiding van mijn dossier gelogen (door bij herhaling te communiceren dat, “in nauwe samenwerking met het Parket de handel nauwgezet gecontroleerd werd en deze geen inbreuken vertoonde”.
Terwijl er van enig onderzoek zelfs geen sprake was! En al helemaal niet in samenwerking met het Parket)?
Waarom weigert de NBB haar aandelen op naam te laten zetten, waardoor elke manipulatie direct zwaar bemoeilijkt zo niet zelfs onmogelijk wordt gemaakt? Bij de twee andere centrale banken met een gemengd aandeelhouderschap zijn alle aandelen op naam. Heeft onze NBB een probleem met transparantie in haar aandeelhouderschap? En met de handel in haar aandeel?
Er ligt een duidelijk en uitgebreid gedocumenteerd dossier voor. Sedert begin 2009 !
Al die tijd werd hardnekkig aan de kar geduwd, en werden we met niets anders dan obstructies geconfronteerd. Eind 2013 werden nieuwe initiatieven genomen en afspraken gemaakt met Onderzoeksrechter Calewaert. We keken de spoedige resultaten ervan met veel hoop tegemoet, en verwachten uiteindelijk ons recht te kunnen halen!
Opnieuw niets anders dan obstructies echter, waardoor al mijn – nochtans gerechtvaardigde – verwachtingen aan kant worden gezet. rodekoers

Zoveel jaren verder wordt ik gedwongen voor mezelf deze harde synthese te maken:

 1. Als rechtstreeks gevolg  op de werkwijze en daarna de leugenachtige communicatie van de toezichthouder (FSMA), die nooit enig formeel onderzoek heeft ingesteld (feit waarvan de bewijzen in het gerechtelijk dossier steken),

 2. werd door mezelf een echt uitgebreid, eenvoudig en gedocumenteerd dossier aan het gerecht overgemaakt,

 3. omtrent de werkwijze en kwaliteit van werk van het Gerecht zal ik mij hier, om evidente redenen, niet uitspreken. Zeven jaar verder geen enkel resultaat kunnen voorleggen, ondanks de duidelijk voorgelegde feiten, spreekt echter voor zich;

 4. in het kader van het onderzoek werd de markthouder (Euronext) ingeschakeld. Deze is er in geslaagd meer dan een jaar tijd te laten verlopen, om ten slotte op geen enkele manier aan de gestelde (eenvoudige) opdracht te beantwoorden: “Zijn een staal van tien voorgelegde transacties of handelspatronen als marktmanipulerend te beschouwen? Ja of neen? Waarom wel, waarom niet?”,

 5. eveneens werd nadien een beroep gedaan op een gespecialiseerd bedrijf dat aanvankelijk één en ander bevestigde, doch (om onbekende redenen) uiteindelijk niet tot rapportering aan de Onderzoeksrechter wou overgaan (?),

 6. Om toch enige vooruitgang en resultaat te boeken werd – door mezelf – enorm veel tijd geïnvesteerd en inspanningen geleverd,

 7. en werden zelfs de verantwoordelijke Minister en onze volksvertegenwoordigers ingeschakeld. Laat het ons niet verbazen: eveneens tevergeefs.

Als alle mogelijke verantwoordelijke actoren, in één hetzelfde eenvoudige dossier, het tegelijkertijd allemaal en op een onbegrijpelijke manier laten afweten, is de onvermijdelijke conclusie:

 • onze volksvertegenwoordigers hechten enorm veel belang aan de bescherming van de kleine beleggers/spaarders. Zij zorgden voor een omstandig wetgevend kader, doch doen vervolgens absoluut niets om dit doel te realiseren. Of in te grijpen als één en ander grondig fout gaat,
 • of onmiddellijk samengevat:
  • de echte bescherming van de belegger moet op de markt zelf gebeuren (maar gebeurt met stellige zekerheid NIET);
  • het doel om de beleggers te beschermen blijft dode letter. Wij hebben wetgeving enkel en alleen omdat dit moet, of omdat we ze horen te hebben;
  • in België is het voor een burger ONMOGELIJK GEWORDEN ZIJN RECHT TE HALEN !!!

euronext

Door voorgaande werd mijn professionele reputatie met zekerheid belangrijke en nog steeds verder toenemende schade toegebracht.
In afwachting van eventuele latere resultaten vanwege de Onderzoeksrechter wil ik (de verdere gevolgen van) deze schade beperken.

Hierna volgt er een uitgebreide illustratie van de aangeklaagde feiten, gebruik makend van de beperkte verkregen informatie.
Vermits dit dossier een klacht met burgerlijke partijstelling betreft, en de Onderzoeksrechter dit dossier nog niet gemotiveerd heeft afgesloten zal, om evidente redenen, deze vrijgegeven informatie bewerkt worden. Doch enkel wat betreft de identiteit van die marktpartijen waarvan hun betrokkenheid niet relevant of bewezen is.


OVERZICHT VAN DEZE ZAAK VAN MARKTMISBRUIK:    KOERSMANIPULATIE VAN HET AANDEEL NBB


1) WAT IS KOERSMANIPULATIE ?

Brochure AFM (I)   en  Brochure AFM (II)     

Het verbod op marktmanipulatie vloeit voort uit de Europese Richtlijn marktmisbruik 2003/6/EG en de uitvoeringsrichtlijn met betrekking tot het verbod op marktmanipulatie 2003/124/EG.
Toezichthouders in alle lidstaten dienen met zoveel mogelijk dezelfde begrippen, definities en  wetshandhaving te werken.


2) IN DE PRAKTIJK: VOORBEELDEN VAN WAT TOEZICHTHOUDERS ALS KOERSPMANIPULATIE BEOORDELEN EN VEROORDELEN:

1) Een voorbeeld van een veroordeling door het FSMA
2) Een voorbeeld van een veroordeling door het AFM

De elementen welke bij deze veroordelingen bepalend zijn:

 • de (langere) periode waarin de activiteit werd uitgeoefend,

 • orders plaatsen of transacties uitvoeren die valse signalen geven of KUNNEN geven over het aanbod van, de vraag naar of de koers van één of meer financiële instrumenten,

 • bij transacties in een aandeel zowel koper als verkoper zijn,

 • “dubbele tegengestelde” verrichtingen (gelijktijdig orders in tegengestelde zin geven),

 • realtime inzicht hebben in het orderboek, waardoor men perfect het gevolg kan inschatten als men zijn orders in de markt brengt,

 • de zeer korte tijdspanne die verliep tussen de (tegengestelde) orders,

 • het feit dat die orders GEEN ENKELE WINST opleveren,

 • verrichtingen waarbij de eigendom van het financieel instrument niet daadwerkelijk van eigenaar verandert (“wash sales”) worden beschouwd als een voorbeeld van maktmanipulatie,

 • een aantal transacties doen die plaatsvinden bij de opening of de sluiting van de markt,

 • dat deze transacties bepalend waren voor de openings- of slotkoers,

 • ” verkopen bij het sluiten van de markt in een poging de slotkoers van een financieel instrument te wijzigen, waarbij beleggers die op de slotkoers voortgaan, worden misleid (MARKING THE CLOSE)als een voorbeeld van marktmanipulatie wordt beschouwd,

 • via de slotkoers nog meer dan via de openingskoers valse of misleidende signalen kunnen worden gegeven over de koers, vermits de slotkoersen worden gepubliceerd in de dagelijkse beursoverzichten;  enz.

   

De wet is heel duidelijk. De toezichthouders passen de regels wel toe, echter in andere dossiers. Hierbij ook een recent voorbeeld van wat er slechts nodig is om als koersmanipulatie te worden bestempeld, dit keer door de Franse toezichthouder AMF:

krant

De Tijd:

Franse waakhond viseert Petercam voor koersmanipulatie
Petercam veroordeeld voor manipulatie

Amper twee keer 1 aankooporder?!!
Gezien alle aangeklaagde handelspatronen en transacties in mijn dossier, waarvan hierna slechts een beperkt aantal worden weergegeven, mijn uitdrukkelijke vraag:

WAT WEERHOUDT HET FSMA OM IN DIT DOSSIER GEPAST OP TE TREDEN ?

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL ROND HET AANDEEL NBB DAT HET DAGLICHT NIET MAG ZIEN ??

Vanaf januari 2004 worden marktverstorende orders waargenomen bij de handel in het aandeel NBB. Het aandeel heeft een geringe liquiditeit, doch vanaf dat moment worden orders tot 2.000 aandelen in het orderboek genoteerd.
Alhoewel men bij NBB nergens van weet, en beweert geen enkel initiatief hiertoe te hebben genomen, blijkt dat er zich (uit eigen beweging) een “liquiditeitsverstrekker” heeft aangediend voor het aandeel NBB.
De aandeelhouders stellen zich hier vragen bij, ook al omtrent de timing en de mogelijke motieven.
De liquiditeitsverstrekker blijkt  Timber Hill te zijn.     (artikel Trends van 15 januari 2004)


 

3) MIJN DOSSIER INZAKE DE HANDELSPRAKTIJKEN IN HET AANDEEL NATIONALE BANK VAN BELGIË:

Ik geef hier enkel de belangrijkste vaststellingen weer, en uitsluitend voor het jaar 2009.
Het dossier omvat voor dat jaar meerdere tientallen strafbare (of minstens verdachte, te onderzoeken) orders, transacties of handelspatronen.

Ik beperk mij hier ook tot het jaar 2009 omdat uitsluitend voor dat jaar (door het Gerecht) een begin werd gemaakt met het identificeren van de verantwoordelijke marktpartijen.
Gezien het gevolg door het Gerecht geef ik hier ook enkel de meest voor zich sprekende werkwijze. Mocht het dossier geen verder passende behandeling krijgen zullen alle andere vaststellingen hier eveneens worden toegelicht.

       koersen     Werkmethode 1)

KoersduikGRAFISCH

03 februari 2009

04 februari 2009

05 februari 2009

10 maart 2009

02 april 2009

                                                           en verschillende meer ….

HET ORDERBOEKorder-book-6

03 februari 2009

04 februari 2009

05 februari 2009

10 maart 2009

02 april 2009

Vaststellingen:

 • op elk van deze vijf beursdagen worden, telkens op 30 seconden voor het einde van de slotfixing, gelijktijdig een reeks (telkens fors lager gelimiteerde) verkooporders geplaatst,

 • voor grote aantallen aandelen, welke “de bied” op dat moment volledig wegvagen en (omdat deze orders zo laat werden geplaatst) elke reactie van de markt (bijkomende kooporders plaatsen dus) totaal onmogelijk maakt,

 • de slotkoers werd door deze orders telkens meerdere percenten lager gestuurd. Zowel in vergelijking met de vorige slotkoers, als in vergelijking van de laatste transactie van de dag, als in vergelijking met de hoogste dagkoersen,

 • de verantwoordelijke marktpartij blijkt Timber Hill te zijn,

 • Over de drie beursdagen – van 3 tot 5/02/2009 – maakt het ingrijpen van Timber Hill dat de beurskoers met 5,16 % daalt. De beurskoers werd laag gebracht, en laag gehouden,

 • gedurende deze 5 handelsdagen zelf (voor de slotfixing dus) toont Timber Hill op geen enkel moment interesse om dergelijke aantallen aandelen te willen verkopen. Wat dan tegen zeker (merkelijk) hogere koersen had gekund,

 • wat zeker is:

  • de orders werden telkens bij sluiting van de markt gegeven (zelfs op de uiterste limiet ervan),

  • het minste wat men kan zeggen is dat ze telkens bepalend waren voor de slotkoers,

  • en dat ze de normale slotkoers fundamenteel gewijzigd hebben,

  • dergelijke handelswijze zou als een schoolvoorbeeld van “Marking the close” kunnen gelden. Mocht het niet om het aandeel NBB gaan?

Bijkomend:

 • wanneer de eerste data door het gerecht worden opgevraagd blijkt dat er via Deutsche Bank (London) voor tienduizenden aandelen NBB worden getransfereerd tussen verschillende marktparticipanten;

 • (IN VERDERE OPBOUW)

Dit voorbeeld staat niet op zich: voor dezelfde marktpartij werden meerdere tientallen van dezelfde en andere opmerkelijke handelswijzen geregistreerd.
Alles samen bekeken maakt ze zeker tot inbreuken tegen de regels inzake “marktmisbruik”. Waarom kan van de markt- en toezichthouder geen onderzoek noch duidelijke beoordeling worden verkregen?
De markt werd ten onrechte gerustgesteld m.b.t. de handel in het aandeel, nu reeds vijf jaar geleden. Vele (ten onrechte) gerustgestelde aandeelhouders hebben hun aandelen inmiddels verkocht tegen veel te lage koersen!

CityNight

%d bloggers liken dit: