ALG. VERGADERING 2019

Vraag 3.2) Gezien (het Artikel 30 van) de ESCB-statuten werd een “weging in de kapitaalverdeelsleutel” van de ECB uitgewerkt. De verschillende NCB’s zijn de enige eigenaars van de ECB, en hun aandeel in de eigendom van het “geaccumuleerd eigen vermogen” wordt berekend volgens deze kapitaalverdeelsleutel.
Kan u aan de Algemene Vergadering van eigenaars van de NBB de boekhoudkundige waarde (per balansdatum van 31/12/2018) van het aandeel NBB toelichten, zoals de ECB deze zelf ook hanteert ten overstaan van haar eigenaars? De waarde per aandeel, en de berekeningswijze om tot deze waarde te komen?

N.v.d.r.: De ECB berekent dus op transparante manier de boekwaarde van haar eigen vermogen (de waarde van het aandeel), om de (jaarlijkse) aanpassingen in het kapitaal van haar eigenaars (de Nationale Centrale Banken, waaronder de NBB) mogelijk te maken. Niets bijzonders, essentieel.

Directeur Tim Hermans, lid van het bestuur van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap,
geeft volgend antwoord aan de eigenaars:

” Het bestuur van de Nationale Bank van België wenst in de toekomst niet langer over het vermogen van de centrale bank te spreken in termen van eigen vermogen en schulden van de vennootschap “.

Het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap, dat uitdrukkelijk en zonder blozen bevestigt ELKE TRANSPARANTIE te weigeren ?
Omtrent het meest essentiële, namelijk de componenten en omvang van het eigen vermogen, een duidelijk beeld van de schulden ?

Weigert een waarheidsgetrouw en transparant beeld van het vermogen van de vennootschap te brengen ??! Elke inschatting van de gelopen risico’s onmogelijk maakt ??

Moet er naar een andere reden worden gezocht waarom de beurskoers rond de 2.400,00 euro noteert, terwijl de boekwaarde (berekend volgens dezelfde criteria als de ECB dit doet) om en bij de 37.000,00 euro bedraagt ??

Wat de finale bedoelingen zijn van dit jarenlange proces van (onteigenende) ingrepen door de Wetgever?
Met als laatste doch essentiële stap het invoeren in de Organieke Wet van het Artikel 32 ?

Hij die elke logische transparantie weigert heeft NOOIT eerbare bedoelingen !!