Categorieën
BLOGGEN HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw

Update 09/2022

Beste leden van Res~Pe©t vzw, beste (nog niet aangesloten) aandeelhouders van de NBB,

Gezien de talrijke evoluties in ons schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, welke allen heel belangrijke gevolgen hebben en waar Jaak Van Der Gucht ofwel de acties stuurt (en dus ook in elk aspect wordt ingeschakeld) en/of van heel kortbij moet op inspelen, werd er tussenin enige tijd gevonden om elkaar te informeren. Deze korte communicatie is dus eigenlijk zijn boodschap naar onze leden toe.

Eindelijk wordt de Nationale Bank van België geconfronteerd met de verplichtingen van een beursgenoteerde vennootschap, en vooral: vindt onze jarenlange aanklacht ook gehoor bij “de politiek”.
Nadat we eindelijk een bekwaam en gedreven medestander hebben gevonden op het politieke forum (met Sander Loones – NV-A), waarmee de samenwerking werkelijk optimaal verloopt, werd een procedure opgestart in ons Parlement (de Commissie Financiën). Het pad werd geëffend, de financiële actualiteit en de hopeloze situatie waar de NBB zich – noodgedwongen – zelf heeft ingewerkt, zal de rest wel doen. Wij zullen daartoe voor de gepaste druk en confrontatie met de onbetwistbare feiten zorgen.

Daarnaast loopt er ook een procedure voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, nadat de Raad van State zich rechtsonbevoegd heeft verklaard: een beoordeling rond de winstverdeling van de beursgenoteerde NBB zou een inmenging betekenen in het vennootschapscontract met de eigenaars van de NBB, en daar kan enkel een Ondernemingsrechtbank over gaan. Zoals altijd gesteld: de NBB is een genoteerde vennootschap, zoals elke andere … En haar aandeelhouders horen net dezelfde rechten te hebben dan die aandeelhouders van een gewone naamloze vennootschap volgens het gemeen recht!

Inmiddels werd de NBB gedagvaard, en hebben wij hun eerste conclusies mogen ontvangen. Onwaarschijnlijk op basis van welke argumenten zij menen hun zaak te moeten gaan verdedigen. Wij wachten met heel veel vertrouwen het einde van deze procedure en het oordeel van de rechters af. Hieromtrent zal de webpagina zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/14357-2/).

Daarnaast werden er contacten gelegd met de Europese toezichthouder ESMA, die een verdere opvolging en beoordeling van de situatie rond NBB heeft toegezegd. Ook hieromtrent volgt er binnenkort meer info.

De toestand op de financiële markten en de evoluties rond de inflatie en stijgende rentevoeten doen een belangrijk deel van wat in ieder geval stond te gebeuren. De NBB werd toch nog enigszins verrast, en hun crisiscommunicatie in combinatie met een rampzalige houding vanwege de toezichthouder FSMA heeft belangrijke gevolgen gehad voor de beurskoers. Totaal vermijdbaar, indien opnieuw het FSMA zijn opdracht op verantwoordelijke, bekwame en onafhankelijke wijze had vervuld. En het bestuur van de NBB door de feiten verplicht was geweest tot een eerlijke en volledige informatie van de beleggers!

Gaat NBB verliezen lijden? Hoeveel? Meer dan de aangelegde buffers (7,1 miljard euro)? En zelfs al gaan die buffers total loss, dan nog houdt de vennootschap een eigen vermogen over van > 35.000 euro! Bovendien kan een centrale bank niet in faling gaan, dat is nu éénmaal zo … Toch redelijk belangrijke details, die niet ter beschikking van de markt werd gesteld?!

Het probleem is en blijft: de NBB werd gedwongen tot communicatie, en dit door een transparante communicatie van de president van een andere perfect vergelijkbare centrale bank, De Nederlandsche Bank, naar haar eigen aandeelhouder toe. Een aandeelhouder die alle uitkeerbare winsten moet ontvangen, eigenaar is van het eigen vermogen van de centrale bank, een eigenaar die ook eventuele verliezen zal moet incasseren (en eventueel compenseren).

Bij de NBB werden de Statuten NIET gerespecteerd, werden alle winsten jaarlijks onteigend en overgemaakt aan de Belgische Staat, en gaat men er nu van uit dat het de privé aandeelhouders zijn die uiteindelijk de verliezen gaan dragen. DAAR gaat onze procedure over, DIE gaan we winnen! De inzet is het teug inbrengen van de minstens 5,6 miljard euro onteigende winsten, ofwel dat het ook enkel de Belgische Staat is die ook de komende verliezen gaat dragen (zonder aan de buffers te moeten raken).

En waarom kan NBB niet op dezelfde manier communiceren naar haar eigen aandeelhouders toe? Simpel: omdat zij door op dezelfde manier als DNB te communiceren een duidelijk inzicht moeten geven omtrent de juiste vermogensrechten over haar eigen externe reserve-activa, waaronder haar goudvoorraad. Die in de feiten onbetwistbaar van de NBB zijn, doch zogezegd “van de Belgische Staat” …
Op dezelfde wijze, en onder alle omstandigheden, op een consequente manier blijven dezelfde leugens vertellen wordt op een bepaald moment onmogelijk gemaakt! Wij werken daar naartoe … Ook hieromtrent zal de de webpagina zo spoedig als mogelijk worden bijgewerkt (https://activismenbb.be/het-parlement/ )

Ondertussen kent de beurskoers een redelijk dramatisch verloop, als gevolg van de ongeïnformeerde beleggers die misleid en in paniek hun waardevolle aandelen verkopen. Gisteren werd in de Kamer een urenlange bevraging van de Minister van Financiën georganiseerd, waarvoor de gouverneur reeds een tweede maal heeft geweigerd om zich voor het Parlement te verantwoorden. U kan deze discussie hier volgen: https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U3206 . U zal merken dat nu meerdere partijen het hebben over een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België. Het mag niet worden uitgesloten dat men onnodige paniek heeft gecreëerd met als enige bedoeling een uitkoopbod te lanceren tegen een veel te lage waarde. Bij deze geef ik onmiddellijk ook het advies: blijf ook op dat moment rustig, kijk de kat uit de boom, passend advies aan de leden zal ongetwijfeld volgen.

Wij blijven, samen met de VZW, de aandeelhouders de kans geven zich op een deftige wijze te organiseren en dit met slechts één doel: het respect afdwingen voor onze statutair verankerde (vermogens)rechten.
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, en wensen u nog enige sterkte en juiste inzichten toe.

Categorieën
BLOGGEN

HOLD-UPS: een vergelijking

Eén van de meest bekwame onderzoeksjounalisten van ons land geeft terecht passende aandacht aan een belangrijk financieel schandaaldossier:

De duizenden kleine beleggers in de Nationale Bank van België moeten het betreuren dat vooral deze journalist maar daarnaast ook geen enkele andere media er toe te bewegen blijft om een zelfde aandacht te geven aan wat er allemaal gebeurt bij deze eveneens beursgenoteerde vennootschap.
Als centrale bank en als toezichthouder nochtans de belangrijkste instelling van ons land, met de Belgische Staat als meerderheidsaandeelhouder met een onbetwistbare voorbeeldfunctie bovendien.

De aangeklaagde feiten zijn niet min, en de gelijkenissen met wat er bij Nyrstar allemaal is kunnen gebeuren zijn werkelijk opvallend.

Een meerderheidsaandeelhouder die zich in een positie wringt die toelaat dat miljarden euro’s eigen vermogen (meerwaarden, jaarwinsten) worden weggesluisd (bij NBB naar de Schatkist van de Belgische Staat), waarbij “een financiële structuur werd uitgewerkt waardoor de minderheidsaandeelhouders geen lucht konden krijgen van wat hen te wachten stond”.
Bij de NBB: de minderheidsaandeelhouders werd elke essentiële beslissingsbevoegdheid ontnomen (de Regentenraad keurt in hun plaats de jaarrekeningen en de winstverdeling goed), de Regentenraad bepaalt zelf op welke wijze zij haar financiële “waarheidsgetrouwe” verslaglegging aflevert (opgemaakt volgens haar eigen sui generis boekhoudkundig referentiekader), de meerderheidsaandeelhouder regelt het zo dat de toezichthouder FSMA geen enkele controlebevoegdheid heeft over die financiële rapportering, de externe revisor zou enkel aan het bestuur zelf mogen rapporteren (kan of mag geen enkele verantwoording afleggen of informatie verstrekken aan de minderheidsaandeelhouders). De Nationale Bank van België wordt door geen enkele instelling gecontroleerd, dus ook niet gecorrigeerd noch ter verantwoording geroepen. De meerderheidsaandeelhouder kiest en benoemt ALLE bestuurders, er zetelt geen enkele onafhankelijke bestuurder en de minderheidsaandeelhouders hebben GEEN ENKELE vertegenwoordiger in de raad van bestuur (en dus ook geen enkele informatie noch inspraak langs die weg). De NBB moet net als elk genoteerd bedrijf de regels inzake corporate governance toepassen, alleen: de Regentenraad heeft ook hier voor een eigen versie gezorgd … (“die strenger zijn dan de regels die gelden voor de gewone vennootschappen”).

De “echte vraag” die journalist Dendooven zich stelt in het schandaaldossier Nyrstar zal men zich hoogstwaarschijnlijk ook gaan stellen rond de Nationale Bank van België:
“Het duurde zorgwekkend lang vooraleer de alarmerende signalen van de kleine aandeelhouders werden opgepikt, en de echte vraag is HOE DIT ALLEMAAL MOGELIJK WAS?”.

Inderdaad, ook de NBB is beursgenoteerd en zelfs onze belangrijkste vennootschap, zou heel scherp in de gaten moeten worden gehouden. Alleen, na voorgaande onwaarschijnlijke opsomming aangevuld met het feit dat bij de NBB die meerderheidsaandeelhouder bovendien ook nog over wetgevende macht beschikt, en er niet voor terugdeinst om deze macht ook in zijn voordeel te misbruiken, gaat die vraag zelfs maar durven stellen nog meer misplaatst zijn dan dat dit bij Nyrstar (en andere Arco-schandalen) het geval is.

Hij die elke transparantie weigert heeft NOOIT eerlijke bedoelingen. En zonder transparantie heeft men op een beurs niets te zoeken ..!

In het schandaaldossier van de Nationale Bank van België blijft iedereen wegkijken van er allemaal fout gaat. De meerderheidsaandeelhouder blijft de vrije hand krijgen om, waarschijnlijk in het algemeen belang (?) maar onbetwistbaar ten koste van de rechten van de minderheidsaandeelhouders, miljarden euro’s van het vennootschapsvermogen over te sluizen naar de eigen schatkist.

Wanneer alle machten falen is het altijd aan een sterke 4e macht om haar rol te spelen. In het geval van de Belgische Staat en onze beursgenoteerde centrale bank blijft die 4e macht morsdood !!
De enige echte vraag: WAAROM, en HOE LANG NOG ??!

Categorieën
FINANCIËLE COMM. HET AANDEEL MARKTMISBRUIK

Respect voor de kleine belegger (van de NBB)

De bescherming van de duizenden kleine beleggers in de Nationale Bank van België stelt NIETS voor.

De “belangen van de Belgische Staat” blijken al te groot te zijn.

Toezien op de goede werking van de financiële markten (het respect voor de regels inzake marktmisbruik), op het naleven van de transparantiewetgeving, het doen naleven van de dwingende regels inzake informatieverplichtingen zoals die gelden voor elke beursgenoteerde vennootschap, … enz.
Allemaal onderdelen van de opdracht die de toezichthouder FSMA heeft om de duizenden kleine beleggers te beschermen.

Voor de kleine aandeelhouders van de Nationale Bank van België, toch onbetwistbaar ook kleine beleggers welke de wetgevers hebben willen beschermen (?), heeft het FSMA van voorzitter Servais nog niet zoveel voordelen opgeleverd:

  • in het verleden werd een gerechtelijk onderzoek naar duidelijk manipulatie van de beurskoers “tegengewerkt”, waardoor het Parket het onderzoek heeft stopgezet,
  • in het kader van hetzelfde onderzoek bleek dat bepaalde marktpartijen op hetzelfde moment tienduizenden aandelen NBB verhandelden. Ook in het kader van de transparantiewetgeving werd nooit enige verduidelijking gegeven …?
  • ook wat betreft de informatieverplichtingen dient de aandeelhouder niet op het FSMA te rekenen: de toezichthouder controleert op geen enkele manier de financiële communicatie vanwege de Regentenraad. Meer nog: de jaarrekeningen noch de gepubliceerde balansen worden door geen enkele instelling gecontroleerd!

De markt ontbreekt elke informatie om dit aandeel correct te kunnen waarderen. De enige beschikbare informatie is bedrieglijk EN misleidend, geen enkele instantie kan, wil of mag optreden!

Minstens even erg is het feit dat de markt het zelfs NIET WEET dat de Nationale Bank van België door niemand wordt gecontroleerd.

Zelfs de destijds bevoegde Minister van Financiën wist dit niet! Erger nog:
hij heeft toen geweigerd om op te treden, en deed onze vragen af gebruik makend van een onwaarschijnlijke leugen!

De beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België heeft reeds vele jaren totaal niets meer vandoen met de werkelijke waarde, en heeft het laatste jaar een opvallende verdere koersduik laten optekenen. Een gevolg van alle hiervoor beschreven feiten vooral.
Aan deze koersevolutie geeft journalist Wouter Vervenne nu op een opvallende manier aandacht. Opvallend, zowel inzake de timing van het artikel (het aandeel NBB krijgt NOOIT enige gefundeerde aandacht in de – gespecialiseerde – media) als aangaande de gemaakte conclusies.
Met het artikel lijkt men de finale ontmoedigende duw in de rug van de kleine aandeelhouder te willen geven?

De voorgaande opmerking krijgt een bijkomend belang en ondersteuning gezien het feit dat nauwelijks twee dagen later De Tijd ook dit weekend de aandacht geeft aan een uiteenzetting welke deze week voor de Commissie Financiën werd gegeven, waarbij het eventueel de bedoeling zou kunnen zijn om “alle aandelenparticipaties van de Staat onder te brengen in één autonoom staatsinvesteringsfonds”, zogenaamd omdat men “alle mogelijke belangenconflicten voor de Staat – tussen zijn rol als aandeelhouder, beleidsmaker en regulator – uit de weg wil ruimen”.

Ik benadruk hier dat de 50%-participatie van de Belgische Staat in de Nationale Bank van België in het artikel NIET werd vermeld, maar wijs er ook op dat, mocht de Staat zulke transactie overwegen, alle opgegeven redenen voor de eventuele oprichting van het fonds vooral van toepassing zijn op haar participatie in het aandeel Nationale Bank van België.

Het inbrengen van de bestaande 50 %-participatie in een dergelijk fonds zou op korte termijn misschien ook geen belangrijke gevolgen moeten hebben op de marktwaardering, noch op de werkelijke waarde van het aandeel. Het zou echter iets anders KUNNEN zijn mocht men daarnaast ook nog bijkomende plannen hebben, waarbij bijvoorbeeld het fonds de intentie zou hebben om de bestaande positie in onze centrale bank verder uit te breiden. In navolging van wat in het verleden elk ander land van het ESCB heeft gedaan om op correcte wijze over de uiteindelijke eigendomsrechten over het vermogen van de Nationale Bank te beschikken. En dus om uiteindelijk ook op die manier de belangrijke ontstane problemen op te lossen, en “verdere belangenconflicten te vermijden”.

Een dergelijk plan vanwege de meerderheidsaandeelhouder zou meteen een verklaring kunnen zijn voor bepaalde reeds dikwijls gesignaleerde “opvallende marktpraktijken” en voor de recente nog meer opvallende koersprestaties en koersevolutie, met de absurd lage koers als tijdelijk eindresultaat.
Ik wijs in dit verband ook op de uitlatingen van de Gouverneur van de Nationale Bank van België, die wees op “de moeilijkheid om uit de geschiedenis te stappen zonder dat de meerderheidsaandeelhouder een heel hoge prijs zou moeten betalen.” Op dit moment zou het heel erg meevallen met die prijs, zou er “loon naar werken” kunnen zijn …

Deze week had ik aandacht gevraagd voor de probleemsituatie waar de Belgische Staat zich zelf heeft in geplaatst, met de totale medewerking van het bestuur van de Nationale Bank van België (de Regentenraad, welke is samengesteld uitsluitend met leden welke die aandeelhouder zelf kiest en laat benoemen) en via het misbruik van haar wetgevende macht.
Ik benoem dit als een werkelijke “Catch 22-situatie”:

  • het Artikel 9bis en het Artikel 32 van de Organieke Wet moesten enerzijds de onteigeningen van miljarden euro’s eigen vermogen toedekken en verder mogelijk maken,
  • diezelfde gecreëerde “vluchtwegen” maken nu echter elke evidente transparantie onmogelijk, en zijn de oorzaak van de enorme onderwaardering van het aandeel.
  • Alles doen wat men van een beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, moet kunnen verwachten wordt hier onmogelijk gemaakt zonder werkelijk zware financiële gevolgen te hebben!

De enige bedoeling was een oproep te doen om hieraan dringend een einde te stellen, het nodige te doen opdat de kleine particuliere aandeelhouder die wenst uit te stappen dit kan doen en hierbij de benaderende juiste waarde voor zijn belegging kan realiseren. Wat de bedoeling moet zijn voor het handhaven van een beursnotering.

Ik begin en eindig met de toezichthouder, het FSMA:

Zelfs wanneer u geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft over de financiële communicatie van de NBB, zal het moeilijk te verantwoorden zijn wanneer u GEEN ENKEL gevolg zal geven:

Actie 1: Verwittig en informeer eindelijk de markt van het feit dat de financiële communicatie vanwege de NBB door geen enkele instantie wordt gecontroleerd op waarheid, juistheid noch volledigheid.
Minimaal! Dit is zonder meer van werkelijk groot belang voor de duizenden kleine beleggers!

Actie 2: Verplicht de betrokken partijen, zowel de meerderheidsaandeelhouder als het bestuur, om de markt onverwijld correct te informeren omtrent eventuele kapitaalstransacties (met hun eventuele “begeleidende markttussenkomsten”)

Actie 3: controleer de markt in het aandeel van de Nationale Bank van België. Zelfs als zijn er ernstige tekortkomingen inzake informatieverplichtingen: een beurskoers van 5 % van de waarde van het boekhoudkundige eigen vermogen kan wijzen op nog andere, niet toe te laten marktpraktijken?

Kan een eventuele intentie vanwege de meerderheids-aandeelhouder een verklaring zijn voor de toch heel opvallende beurskoersevolutie?
En kan zelfs dit gegeven u niet inspireren om enige actie bij een toezichthouder los te weken?

De beurskoers van het aandeel Nationale Bank van België staat absurd laag, heeft totaal niets vandoen met haar werkelijke waarde. Deze onderwaardering is zeker het resultaat van bedrieglijke en misleidende financiële communicatie, en heeft reeds bij heel veel beleggers belangrijke verliezen veroorzaakt.

Het is zeker de verantwoordelijkheid van het FSMA om te vermjden dat nu ook nog de resterende, langdurig ontmoedigde kleine beleggers, met de extra duw na de recente (onverklaarbare en/of uitgelokte) koersduik met bevestigende argumentatie vanwege specialisten, bij een eventuele koersopleving als gevolg van marktspeculaties rond de berichtgeving omtrent het fonds, snel gaan verkopen opdat zij hun verlies alsnog zouden kunnen beperken? Integendeel hun verlies zullen finaliseren, opnieuw omdat hen de correcte informatie werd ontzegd!

Aandeelhouders van de Nationale Bank van België:

wees niet overhaast in het maken van uw keuzes. Laat u niet verleiden tot het maken van overhaaste en dan ook verkeerde keuzes, zonder over de volledige en juiste informatie te beschikken.

Organiseer u in de Vzw Res~Pe(c)t en stuur de link van dit bericht door naar elkeen die in dit dossier het verschil kan/moet maken. Alleen op die manier dwingen wij die noodzakelijke waarheidsgetrouwe informatie af!

Categorieën
FINANCIËLE COMM. HET AANDEEL WINSTVERDELING

Etterende immoraliteit…

Meyrem Almaci:

Buffers leeghalen
om dividenden uit te keren in crisistijd: het is als spuwen in het gezicht van de samenleving.
Maar ook:
immoraliteit die zonder gevolg blijft, blijft verder etteren.

Meyrem heeft ongetwijfeld gelijk. Maar wanneer doet het Parlement iets aan “de immoraliteit” van de Belgische Staat als meerderheidsaandeelhouder bij de NBB ?

Categorieën
RES~PE(c)T vzw

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen.

Het is zonder enige twijfel de moeite waard om te blijven vechten opdat de continue verdere onteigening van het eigen vermogen van de vennootschap zou stoppen. Om te beletten dat de verdere afbraak van onze evidente rechten als eigenaars van deze vennootschap zich doorzet (en om deze rechten te herstellen), voor het verkrijgen van de eerlijke vergoeding voor onze investering (en de hieraan verbonden risico’s), voor het realiseren van de juiste en eerlijke waarde wanneer wij onze belegging van de hand wensen te doen.

De particuliere minderheidsaandeelhouders van de NBB zijn ook kleine beleggers, hebben ook recht op de bescherming waar de diverse wetgevers beweren zoveel belang aan te geven! Wij gaan dit voortaan op verenigde wijze afdwingen. Het is hoog tijd dat de Belgische Staat de daad bij het woord voegt, en als meerderheidsaandeelhouder de onbetwistbare voorbeeldfunctie vervult die zij heeft bij wat ongetwijfeld de belangrijkste vennootschap van ons land is.

Gedaan met stilzwijgend dit schandaaldossier verder te laten rotten, en ondertussen in het nadeel van de eigen burgers in de kas van de centrale bank te blijven graaien. Gedaan met loze beloftes omtrent het belang van de bescherming van weerloze kleine beleggers, maar er ondertussen alles aan te doen om ze zelf te bestelen.

Wij verenigen ons NU, maken ons SAMEN sterk, wij willen absoluut een volgende Nyrstar of ARCO-ramp voor de kleine belegger vermijden !!

Wij aanvaarden zelf geen enkel excuus vanwege onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, laat ons zelf geen excuses zoeken om ons niet te gaan verenigen in deze waardevolle strijd.

Categorieën
EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw WINSTVERDELING

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

De CEO van de beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, verhardt de standpunten:

“Het bestuur communiceert niet meer over het vermogen van de NBB in termen van eigen en vreemd vermogen.”

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap?

Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor men het vermogen in beeld zou mogen brengen zoals men dit zelf passend acht.
Het werd ook zo geregeld dat het bestuur van de NBB werd vrijgesteld van de controle vanwege het FSMA: haar rapportering als beursgenoteerde vennootschap moet niet worden gecontroleerd, door geen enkele instantie trouwens!
Er is wel “een controle”: door een externe revisor, Mazars Bedrijfsrevisoren (en eerder Ernst Young). Alleen: die rapporteert uitlsuitend aan het bestuur van de vennootschap zelf! Weigert elke verantwoording of informatie te geven aan de eigenaars van de vennootschap!

De Belgische Staat is met 50 % van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, benoemt de volledige raad van bestuur van de vennootschap.

Die raad mag een boekhouding voeren zoals ze dit zelf passend acht, die door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. De minderheidsaandeelhouders worden alle rechten ontnomen, zelfs hun recht op informatie en vraagrecht wordt nu uiteindelijk ook nog geweigerd.

En wanneer het dan nog fout zou gaan in dit proces van georganiseerde misdaad, dan beschikt de meerderheidsaandeelhouder nog altijd over zijn wetgevende macht om één en ander te herstellen.

De voorbeeldfunctie van onze Belgische Staat ??

In aanloop naar de algemene vergadering van 18 mei 2020 werden onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, en de actuele Minister van Financiën op hun verantwoordelijkheden gewezen:

De diverse wetgevers hebben groot belang gegeven aan de bescherming van de kleine beleggers. De particuliere aandeelhouders van de NBB zijn kleine beleggers, en hebben dus minstens volkomen vraagrecht en het recht op een volledige, consequente en waarheidsgetrouwe informatie.

Het is AAN ELK VAN onze volksvertegenwoordigers om hier dringend in te grijpen:

  • als controlerende vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder,
  • een duidelijk signaal te geven aan andere beursgenoteerde vennootschappen: dat respect voor de wetten inzake informatieverplichtingen niet enkel voor hen en hun aandeelhouders van belang zijn,
  • consequent te blijven t.o.v. elk van de tienduizenden professionele beleggingsadviseurs, welke hun klanten WEL extreem moeten informeren omtrent elke eurocent kosten of elk potentieel risico met een bepaalde belegging,
  • opdat uiteindelijk het FSMA als toezichthouder niet elke autoriteit zou verliezen. Immers: waarom zou elke Belg regels en wetten moeten respecteren, die de Belgische Staat zelf naast zich mag leggen wanneer haar belangen betrokken zijn?

Aan elke aandeelhouder, van om het even welke vennootschap:
wijs uw verkozen vertegenwoordiger in het Parlement op het belang van dit dossier, en van deze vraag tot zijn/haar tussenkomst !

Categorieën
EIGEN VERMOGEN

Voies de fait

In een ander belangrijk financieel schandaaldossier uit de recente geschiedenis van ons land valt een vergelijkbaar feit vast te stellen.

De auteur (Wim Van Den Eynde) legt in het Hoofdstuk 16 uit wat “Feitelijkheden” zijn (“Voies de fait”):

Voies de fait. Feitelijkheden. Het is het sleutelelement in het Fortis-arrest van Paul Blondeel en Mireille Salmon. Een voie de fait is een concept uit het administratief recht. Het gaat om een daad, gesteld door een overheid, waarbij deze overheid niet het recht had om deze daad te stellen, waarbij deze daad op illegale wijze een (zware) schade heeft veroorzaakt aan een fundamentele vrijheid, zoals bijvoorbeeld het private eigendomsrecht.

De rechtbanken, en waarschijnlijk de Wetgever zelf ook, zal in de toekomst moeten bekijken in hoeverre men met de invoering van het Artikel 9bis zijn boekje te buiten is gegaan, zich schuldig heeft gemaakt aan “voies de fait”…
Of, net zoals de auteur in Fortisgate het stelde: “Een werkelijke stresstest voor Justitie !!

Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR

De molens van het Gerecht…

malen traag. We werden ervan in kennis gesteld dat, exact vier jaar na aanvang van de procedure voor het Hof van Beroep, er zal worden gepleit
op datum van 10 september 2019.

Wij rekenen er op dat deze procedure moet leiden tot een transparante, consequente en waarheidsgetrouwe financiële communicatie vanwege het bestuur van deze beursgenoteerde centrale bank.

Categorieën
BLOGGEN WINSTVERDELING

De Raad van State

kreeg van de Wetgever een alles behalve eerlijke kans om de gevolgen van het invoeren van het Artikel 32 in de Organieke Wet van de Nationale Bank van België grondig en ernstig te beoordelen.

Na exact 10 jaar toepassing van deze Wet zijn de gevolgen heel duidelijk. Zij worden uitvoerig beschreven op de webpagina, onder het hoofdstuk ” Dossiers / Actie verdeling van de winst “, op de verschillende pagina’s.

De bedenkingen van de Raad van State in 2009 waren heel terecht. Wij hebben op 8 mei 2019 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State, waarbij wij vragen om de vernietiging van de beslissing van de Regentenraad van de Nationale Bank van Belgie van 27 maart 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van het boekjaar 2018 en de regeling van de winstverdeling voor dat boekjaar.
(zie: Actie verdeling van de winst / Evolutie van de actie)

Als aandeelhouders van de NBB en als burgers van dit land stellen wij veel vertrouwen in wat waarschijnlijk de enige resterende werkelijk onafhankelijke instelling van ons land is.

Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL WINSTVERDELING

Mijn vragen aan de Directie van de NBB

Onze vragen aan het bestuur van de vennootschap.

Na de algemene vergadering worden er op de pagina “Alg. vergadering 2019” verdere toelichtingen gegeven.