Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL WINSTVERDELING

Een juister beeld op een waar financieel schandaaldossier

Deze webpagina werd geactualiseerd, enerzijds met de nieuwe en geplande (gerechtelijke) procedures en initiatieven en anderzijds de gekende jaarresultaten over 2018.

De bedoeling van de webpagina is correct te informeren omtrent wat zich rond de beursgenoteerde Nationale Bank van België nv afspeelt. Een tegengewicht te betekenen voor de desinformatie welke het bestuur van onze centrale bank voert.

Wij willen niet dat onze monetaire geschiedenis wordt herschreven, wij willen onze evidente rechten van eigenaars van deze vennootschap hersteld zien.

Wij lezen graag uw reacties en meningen omtrent de feiten en standpunten. Maak hiertoe zeker gebruik van de blog op deze pagina en de andere sociale media.

Categorieën
GOED BESTUUR

Respect voor ELKE wet !!

De Nationale Bank van België is een beurgenoteerde naamloze vennootschap.
Het is in het absolute belang van elke aandeelhouder of andere stakeholder dat het bestuur respect toont voor elke wetgeving en reglementering welke zo’n beursnotering met zich meebrengt.

De Regentenraad meent dat zij zich, vanuit haar eigen “Sui Generis” rechtskader, buiten zowat ELKE wetgeving mag plaatsen: strenge informatieverplichtingen? Sui generis … Genderquota? Sui generis …. De regels van goed bestuur? Sui generis … Grondwettelijke eigendomsrechten? Sui generis …

De particuliere aandeelhouders zijn de eerste slachtoffers van een dergelijke houding vanwege het bestuur. Ook om het herstel van onze evidente rechten te herstellen achten wij ook deze piste niet zonder belang, en dus:

Alle verdere informatie en toelichtingen kan u vinden elders op deze webpagina (onder Dossier / Actie goed bestuur).

Categorieën
FINANCIËLE COMM.

De waakhond waakt … niet ?

Na ontvangst van de brief vanwege de voorzitter van het FSMA, waarin deze stelt GEEN toezicht te houden op de periodieke financiële communicatie vanwege de Nationale Bank van België, en het uitblijven van een antwoord vanwege de actuele Minister van Financiën Alexander De Croo, meen ik dat onze “Vertegenwoordigers van het volk” aan zet zijn.

De toenmalige Minister van Financiën Koen Geens wentelde immers alle gegronde vragen af door te stellen dat de tussentijdse en andere financiële rapportering vanwege de NBB onderworpen was aan het bekwame toezicht van het FSMA. Gezien het grote belang welke de diverse (internationale) Wetgevers hebben gegeven aan de bescherming van de kleine beleggers kan men niet om de feiten heen:

ook de kleine aandeelhouders van de Nationale Bank van België verdienen de bescherming welke al die wetten moeten garanderen !

Het is aan het Parlement om de Regeringen (en de Ministers van Financiën) te controleren, er op toe te zien dan de verschillende instellingen hun opdrachten naar behoren uitvoeren.
Kan het zijn dat een bestuur van een beursgenoteerde vennootschap/centrale bank “niet correct” met het eigen vermogen van de vennootschap omgaat, zelf instaat voor de financiële communicatie (en opmaak van de balans) om die misdrijven te camoufleren en te verbergen, waarbij die rapportering enkel wordt gecontroleerd door een extern revisor die echter uitsluitend aan dat frauderende bestuur zelf moet rapporteren? En niet aan de eigenaars van die vennootschap? En zonder dat die financiële rapportering door de toezichthouder FSMA wordt gecontroleerd?

Vandaar onze mail aan het voltallige Parlement, individueel aan elke volksvertegenwoordiger:

Mail aan het Parlement van 26 maart 2019

Benieuwd wie van hen en met hoeveel zij effectief de belangen van de beleggers zullen gaan verdedigen.

Categorieën
WINSTVERDELING

De ingezette werkmiddelen, en het rendement

Het bestuur van de Nationale Bank van België communiceert nog altijd dat de uitgegeven bankbiljetten de bron zijn van het overgrote deel van de winsten van de centrale bank. Dit ter verantwoording van een jaarlijkse overdracht van een belangrijk deel van de jaarwinsten van de NBB.
Niet aan de aandeelhouders, doch wel aan de Soevereine Staat. Zogezegd als vergoeding voor het verkregen emissiemonopolie.

Bovenstaande grafiek toont dat de werkelijkheid anders ligt. De bankbiljettenomloop (het totaal van de licht- en donkerblauwe staafjes) groeit wel licht aan, maar de toename van de activa van de NBB (vooral de gele staafjes, de effecten aangekocht in het kader van de monetaire programma’s) wordt gefinancierd met werkmiddelen waarover de NBB wel degelijk een rente vergoed (althans: in normale rente-omstandigheden).

En wat vooral van belang is: deze werkmiddelen worden vergoed tegen de korte-termijnrentevoeten, terwijl de aangekochte effecten rendementen opleveren welke voor lange looptijden onveranderd laag zullen blijven. We kunnen vaststellen dat de gele rendementslijn gedaald is tot beneden de 1%, en van toepassing is op meer dan 100 miljard euro!!

Wanneer de rentevoeten terugkeren naar normale verhoudingen zullen het vooral de rentedragende werkmiddelen zijn welke hun vergoeding snel zullen aangepast zien (lees: een hogere en sneller stijgende kost zullen betekenen), terwijl de effecten nog jaren tegen dezelfde lage rente zullen renderen.

Het logische gevolg zal kleinere winsten of zelfs (belangrijke) verliezen zijn voor de NBB.

Directeur Tim Hermans stelt het in ieder geval heel duidelijk:

Blijkbaar kan “seigneuriage” alleen maar een positief verhaal zijn voor de Soevereine Belgische Staat:
wanneer die verliezen zich zouden gaan voordoen zal het de vennootschap NBB zelf (en haar eigenaars) zijn die deze zal dragen.

De Belgische Staat waarborgt geen verliezen, ontvangt enkel winsten. En heel veel meer dan wat die “seigneuriage” zou kunnen inhouden!

We merken eveneens op dat de vergoeding voor de bankbiljetten welke de NBB niet zelf in omloop brengt (de donkerblauwe lijn) de laatste jaren continu daalt, om de laatste twee jaar 0% te blijven.
Met andere woorden: de vergoeding voor de activa, tegenpost van dit gedeelte van de bankbiljettenomloop van de NBB (activa welke dus niet op haar eigen balans staan), is reeds jaren 0,00 euro !

Wat het bestuur van de NBB “seigneuriagevoordeel” noemt !

Categorieën
GOUDVOORRAAD

Het goud van Italië

Recent is er nogal wat te doen omtrent de goudvoorraad van de Banca d’Italia.

Vice-premier Matteo Salvini denkt erover om, op aangeven van de Vijfsterrenbeweging, een deel van de goudvoorraad van Italië te verkopen. Dit om dreigende btw-verhogingen te vermijden.

Net als in België dreigt het Italiaanse parlement dus het vermogen van de centrale bank over te willen hevelen naar de schatkist.

De eigendomsrechten over de Italiaanse goudvoorraad zijn statutair duidelijk omschreven: de eigendomsrechten van de hoofdzakelijk privé aandeelhouders zijn beperkt tot het kapitaal van de centrale bank en een maximaal dividend van 6% van dat kapitaal. De goudvoorraad is echter, zoals bij elke Nationale Centrale Bank van het ESCB de volstrekte eigendom van de centrale bank zelf!

Bijgevolg komt het de Banca d’Italia zelf toe te beslissen tot een verkoop van het goud, of niet!

Met andere woorden: het gaat hem hier NIET over “de officiële externe reserves van de Italiaanse Staat”, doch WEL over de Italiaanse officiële externe reserves.
De eerste betreft een rechtspersoon, bij de tweede gaat het over een land …

De ingreep van de Wetgever om via de wet van augustus 2002 retro-actief het Artikel 9bis in de Organieke Wet op te nemen was niets anders dan paniekvoetbal.

Op deze manier werden de officiële externe reserves van België deze van De Belgische Staat!

De ingreep was dringend nodig om aan de zware gevolgen van gerechtelijke procedures te kunnen ontsnappen. Wat gelukt is, een aangrijppunt waar rechters dankbaar gebruik hebben van gemaakt.
De historische waarheid zegt echter anders, de samenhang met de rest van de Organieke Wet is verloren gegaan en aan de voorwaarden van het IMF en de Richtsnoeren van de ECB wordt blijkbaar niet langer beantwoord. In de feiten wel, volgens de actuele bepaling in de Statuten, Organieke Wet en in de toelichtingen van het jaarverslag niet.

Niets is zo moeilijk als op een consequente manier blijven liegen.

Categorieën
BLOGGEN EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL MARKTMISBRUIK WINSTVERDELING

HET EERSTE BERICHT

De start van een hopelijk leerrijke blog.