STANDPUNTEN OMTRENT HET DOELVERMOGEN VAN NBB

Pinocchio.JPG

Coene

Liegen-q1


HET ARTIKEL 9bis REGELT OP GEEN ENKELE MANIER
DE EIGENDOMSRECHTEN (VAN DE – GEREALISEERDE – MEERWAARDEN)
VAN HET DOELVERMOGEN
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË.

Niet op het moment van de realisatie van die meerwaarden, niet op het moment van een eventuele vereffening van de vennootschap.

Of blijft men bij de stelling dat het over “de officiële externe reserves van de Belgische Staat” gaat? Het IMF en de ECB eisen in ieder geval totale transparantie omtrent de exacte eigendomsrechten over deze activa. Het is hoog tijd dat de NBB de nodige inspanningen hiertoe levert.

Het begrip “doelvermogen” staat dus op zich. Feit welke de vergelijking met andere nationale centrale banken essentieel maakt. Wat betekent “doelvermogen” voor die andere NCB’s als het over de uiteindelijke eigendomsrechten gaat? 


 

EEN OVERDUIDELIJKE ILLUSTRATIE VAN HET SPEL MET WOORDEN:

fraud

” VAN BELGIË ”  VERSUS 

” VAN DE BELGISCHE STAAT “

TER INLEIDING (en verduidelijking):

 1. Wanneer men naar de webpagina van de Nationale Bank van België surft, naar de tab “Over de Nationale Bank”, leest men inleidend: “De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.”
  • Men heeft het hier toch niet over de centrale bank van de Belgische Staat? Men zou beginnen twijfelen over de waarde van de aandelen welke ingeschreven staan in zijn effectenrekening, toch?
 2. “De Rode Duivels zijn de nationale voetbalploeg van België.” Of “van de Belgische Staat“?
  • Ook hier: als onze nationale trots inderdaad de Belgische Staat zou toebehoren maakt dit van Kompany en zijn ploegmaten (redelijk goed betaalde) ambtenaren?

Aandachtspunten:

 1. De vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maken onderdeel uit van de officiële externe reserves van België;

 2. Uit deze documenten blijkt duidelijk dat de NBB de schuldvordering van de Belgische Staat op het Internationaal Monetair Fonds als een volwaardig eigen bezit in haar boeken heeft opgenomen: het is de NBB die het nodige goud en biljetten heeft gestort en de kredieten ten gunste van het Fonds heeft verstrekt,

 3. België is “lid in naam” van het IMF, doch alle voor België ingebrachte middelen werden door de NBB (met eigen tegoeden) gefinancierd.

Op 16 december 2013 dient Minister van Financiën Koen Geens een wetsontwerp in (DOC 53, 3251/001), betreffende “de aanwending van de door het IMF uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop.

parlement federaal

Wetsontwerp 3251/001

De samenvatting van dit wetsvoorstel

De memorie van toelichting

 

 

Vaststellingen:

 • De vorderingen bij het IMF (staan op naam van en) zijn de eigendom van de NBB;

 • Als het IMF dividenden uitkeert, dan doet zij dat aan de NBB, als eigenaar van de reserves!

 • Deze ontvangen dividenden maken deel uit van de resultaten van de vennootschap NBB nv.

En komen dus haar aandeelhouders ten goede.

 1. De Belgische Staat ontvangt “haar deel” uit de samenwerking met het IMF op onrechtstreekse wijze, in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de NBB!
  En deelt deze opbrengsten met de andere aandeelhouders (weze het dat die bedrijfsresultaten sedert 2009 op een onrechtvaardige manier worden verdeeld, resultaat van een ander misbruik van de wetgevende macht).
  Het betreft hier dus geen “inkomsten die rechtstreeks de Staat toekomen”;

 2. Als België de akkoorden wil nakomen en de “subsidy account” bij het IMF moet spekken via giften, doet zij dit (nu “budgetneutraal”) met eigen middelen. Zij doet dit zogenaamd met de gelden die zij als aandeelhouder van de NBB ontvangen heeft.

Wat stellen we hier vast, en wat denkt u dan? Welke vragen stellen zich dan nog?

 1. Het lijkt mij dat, bij een correct taalgebruik (“België” / “Belgische Staat“), het wel degelijk duidelijker wordt wat de reikwijdte is van “de officiële reserves van België” en hoe de echte eigendomsrechtenvan de Belgische Staat” zich daarbij verhouden?

 2. Het IMF verkoopt een deel van haar goudvoorraad, verwerkt de winsten via haar resultatenrekening, en keert (logisch) de opbrengsten uit aan de eigenaars van de ingebrachte middelen;

 3. En dit is dus duidelijk niet de Belgische Staat (noch haar burgers), doch wel de Nationale Bank van België nv (en haar aandeelhouders);

 4. De resultaten van de deviezenvoorraden en van de vorderingen op het IMF komen WEL rechtstreeks in de resultatenrekening van de NBB terecht. 

Wat maakt die ene andere component van de “officiële externe reserves” (de goudvoorraad dus) zo bijzonder dat (en dan nog uitsluitend) de meerwaarden ervan (buiten de resultatenrekening om) aan de Belgische Staat en haar burgers zouden toebehoren??       

ENKEL HET BESTAAN VAN EEN BEPALING “DOELVERMOGEN” IN DE ORGANIEKE WET ??

WAAROM TOCH ONTVANGT DE BELGISCHE STAAT NIET RECHTSTREEKS DE MEERWAARDEN EN OPBRENGSTEN VAN DE OFFICIËLE EXTERNE RESERVES VAN DE BELGISCHE STAAT ?? (artikel 9bis)

OMDAT HET DE OFFICIËLE EXTERNE RESERVES VAN BELGIË ZIJN ! ! !

EN DAT DIE DE UITSLUITENDE EIGENDOM VAN DE NATIONALE BANK ZIJN ! ! ! 

” DE NBB IS EEN ATYPISCHE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. “
==>  ” WAARSCHIJNLIJK, MAAR IS DE NBB OOK EEN ATYPISCHE CENTRALE BANK  ??

OFWEL:  WAT MAAKT DE SITUATIE IN BELGIË DAN TOCH ZO ANDERS DAN DIE IN DE ANDERE LANDEN ? 

Ook andere centrale banken vervullen hun opdrachten “in het algemeen belang”, en worden verondersteld hun vermogen (waaronder “de officiële externe reserves van hun land”) in te zetten om dat doel te dienen. Wat natuurlijk bepaalde beperkingen zal inhouden, waardoor winstmaximalisatie niet altijd kan worden nagestreefd.
Ondanks dit gegeven, en ondanks het feit dat de centrale banken van die andere landen slechts één aandeelhouder hebben, blijft men ook daar de volle eigendomsrechten (ook over de officiële externe reserves) toch uitsluitend aan de centrale bank toekennen.
En het enige recht dat de Staat van dat land heeft (en eventueel beperkt kan laten gelden)
is in haar hoedanigheid van aandeelhouder van die vennootschap.  Als EIGENAAR.
Laat er nu precies bij één van de enige landen waar er ook privé-aandeelhouders zijn, op deze regel een afwijking bestaan. Precies in dat ene land acht men het nodig “De Staat” op te splitsen in “een Soevereine Staat” en “een Staat als aandeelhouder”. Waarbij die Soevereine Staat zich dan preferente rechten (op de meerwaarden van één component van de officiële externe reseves) meent te mogen toekennen.
Met welk argument?  Heeft zij het vermogensbestanddeel (de goudvoorraad) aan de vennootschap overgedragen, ter beschikking gesteld? Zonder opmaak van enige overeenkomst, zonder een correcte verwerking in de balans? NEEN!
Waarom dan wel?  Men heeft niet het respect voor onze Grondwet opgebracht, en de nodige belastinggelden aangewend om de privé-aandeelhouders uit te kopen. Om op die manier hun eigendomsrechten te verwerven, en dan wel in dezelfde situatie te verkeren van alle andere staten.
HET GEMENGD AANDEELHOUDERSCHAP IS EEN FEIT.   DEZE BELEIDSKEUZE IS EEN FOUT
MAAR HIER ZIJN DE PRIVE AANDEELHOUDERS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR !!
RESPECTEER HUN AANWEZIGHEID IN HET KAPITAAL, EN HUN EIGENDOMSRECHTEN !

 

City2

%d bloggers liken dit: