PLUS – LID

U wenst als PLUS – lid toe te treden tot
de Vzw RES~PE©T


Na aanvaarding van uw lidmaatschap betaalt u een basislidgeld van 75,00 euro.

Door betaling van dit lidgeld bent u een aangesloten lid voor de periode van 1 april van het jaar van uw aanvaarding als lid, tot 1 april van het daaropvolgende jaar.

Op 1 maart van elk volgend jaar zal het bestuur bepalen welk lidgeld zal worden betaald. Tot zolang de beurskoers beneden de 5.000,00 euro blijft zal het basislidgeld voor het volgende jaar op 75,00 euro behouden blijven.

Pas bij overschrijding van de koerslimiet van 5.000,00 euro (op 1 maart van elk jaar te bepalen) zal een volgend lidgeld wijzigen en als volgt worden bepaald:
wanneer de beurskoers uitkomt boven de 5.000,00 euro (maar beneden de 6.000,00 euro blijft) wordt het voor 1 april te betalen basislidgeld op 100,00 euro vastgelegd.
Per tranche van 1.000,00 euro dat de beurskoers verder (dan 6.000,00 euro) is gestegen wordt het basislidgeld voor het daaropvolgende jaar bijkomend verhoogd met 50,00 euro.
Het maximum lidgeld wordt begrensd op 500,00 euro.

Een voorbeeld: op 1 maart 2021 zou de beurskoers van NBB uitkomen op 5.450,00 euro. Het lidgeld voor de periode van 1 april 2021 tot 1 april 2022 (te betalen voor 1 april) komt uit op 100,00 euro.

Is de beurskoers op datzelfde moment 4.200,00 euro dan blijft het basislidgeld voor het volgende jaar 75,00 euro, is de koers dan 7.210,00 euro is voor dezelfde periode een lidgeld van 200,00 euro verschuldigd.


Het variabel PLUS – lidgeld:

Bovenop het basislidgeld betaalt een toetredend PLUS-lid, op het moment van aansluiting (en dus éénmalig) een zelf gekozen variabel bedrag:

een minimum van 75,00 euro of een veelvoud van 75,00 euro.


De Vzw RES~PE©T zal zeker ook claimacties gaan uitwerken om de enorme schade, met zijn verschillende oorzaken en in zijn diverse vormen, te gaan recupereren.
Bij elke aangekondigde claimactie zal u, als aangesloten lid, worden geïnformeerd (zowel omtrent het inleiden als aangaande de details van deze actie) en zal u telkens de vrije keuze kunnen maken om al dan niet aan te sluiten tot die actie.

Wanneer deze claimacties tot financiële successen leiden voor de aangesloten leden, zal een PLUS – lid 10 % van “het behaalde resultaat” afdragen aan de Vzw RES~PE©T.

De Vzw wendt deze ingehouden bedragen aan om de werkingskosten en vergoedingen aan de advocaten te betalen.

Aanvullende bepalingen:

Bij claimuitkeringen zal de afdracht van 10 % over “ het behaalde resultaat ”, verbonden aan het PLUS lidmaatschap, worden bepaald door het betaalde variabel lidgeld:
per schijf van 75,00 euro variabel lidgeld (50,00 euro tot de algemene vergadering van 18 mei 2020) zal het PLUS-lid één aandeel kunnen inbrengen waarbij een inhouding zal gebeuren tegen voordeeltarief van 10 %.

Wanneer het PLUS – lid aansluit tot een claimactie voor een groter aantal aandelen, dan zal de afdracht bij claimuitkeringen  voor dat eventuele surplus aangesloten eigen aandelen worden berekend tegen het tarief van 15 %.

  • Bij claimacties ingesteld door (of met de steun van) de Vzw RES~PE©T zal het lid uitsluitend aandelen kunnen inbrengen waarvan het lid zelf de eigenaar is,
  • Gedurende de inschrijvingsperiode van een claimactie zal elke toetreding tot de Vzw als nieuw PLUS-lid worden geweigerd.
    Een nieuw PLUS-lidmaatschap zal dus enkel mogelijk zijn buiten lopende inschrijvingsperiodes, en enkel recht geven op deelname (tegen het verbonden voordeeltarief van 10 %) aan de daarna volgende nieuwe claimacties,
  • Wanneer een aangesloten PLUS-lid in een latere fase meer aandelen wil kunnen aansluiten tegen voordeeltarief, dan kan dit altijd worden aangevraagd. Voor zover dergelijke aanvraag gebeurt buiten de inschrijvingsperiode van een aangekondigde claimactie kan het bestuur van de Vzw dit aanvaarden, het lid betaalt dan het overeenstemmende tarief (50,00 euro / 75,00 euro per aandeel, de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op het moment van zijn aansluiting).
  • Dergelijke aanvullende aansluitingen zullen door het bestuur worden beoordeeld, en kunnen als “tactische werkwijze” worden beoordeeld. Het bestuur heeft de vrijheid dergelijke aanvragen dan te weigeren.
  • Het bestuur zal geen terugbetalingen doen van gestorte variabele lidgelden.
  • Een latere upgrade in lidmaatschap (van ACTUM of van BASIC) naar PLUS-lid zal niet worden aanvaard. Uw oorspronkelijke keuze heeft dus zeker zijn belang,
  • In geval van overlijden van een PLUS-lid zullen de wettelijke erfgenamen een lidmaatschap in eigen naam kunnen aanvragen, en dit in dezelfde categorie als het overleden lid. Voor de dan lopende claimacties zal het aantal aan te sluiten aandelen beperkt zijn tot het totaal aantal aandelen van het overleden lid.

Belangrijk:
Onze Vzw zal de aansluiting van nieuwe Plus-leden beperken tot de datum van 1 augustus 2021.
Vanaf die datum zullen aandeelhouders van de NBB enkel nog kunnen toetreden als een Basic-lid of als een Actum-lid. De financiële inspanningen, het getoonde vertrouwen en de eigen doorzetting en overtuiging van de aangesloten Plus-leden wordt door het bestuur sterk gewaardeerd. Wij willen de verbonden (financiële) voordelen dan ook beperken voor die Plus-leden die onze verdere acties voluit mogelijk hebben gemaakt.

Let op:
voor de reeds aangesloten Plus-leden geldt het ook dat de mogelijkheid voor bijstortingen (indien er – ondertussen – meer aandelen dan op het moment van aansluiting in het bezit zijn) uiterlijk op dezelfde datum zal worden stopgezet. De betaling van het reeds betaalde – éénmalige – variabele lidgeld zal dan het aantal aandelen bepalen welke bij latere acties en/of claims zullen kunnen aansluiten tegen het voordeeltarief (van 10% succesvergoeding).