Geen seigneuriage, geen vergoeding

In antwoord op een Advies van de Raad van State (van 22 december 2008) heeft de Wetgever uitdrukkelijk gesteld dat hij met de invoering van het Artikel 32 een onafhankelijke Regentenraad de mogelijkheid wou geven om
uitsluitend de seigneuriage te vergoeden, en dit zonder afbreuk te doen aan het fundamentele onderscheid tussen de seigneuriage (de relatie centrale bank – soevereine Staat) en de vergoeding van het kapitaal de (relatie Nationale Bank – aandeelhouders, inclusief, sinds 1948, de Staat

Elders op deze pagina werd toegelicht wat het begrip “seigneuriagewinst” inhoudt:

En dat deze seigneuriagevergoeding, om enigzins correct te zijn, ALTIJD zou moeten gebaseerd zijn op het seigneuriage-inkomen zoals dit in het ESCB berekend en verdeeld wordt over alle NCB’s:

De seigneuriage-inkomsten voor het hele Europese Stelsel van Centrale Banken, en bijgevolg dus ook van toepassing op de Nationale Bank van België, werd bepaald als volgt:

Bankbiljettenomloop X Basisherfinancieringsrentvoet
 • Gezien de steeds verder dalende evolutie van de basisherfinancieringsrentevoet,
 • tot 0,00 % sedert 16 maart 2016 en onveranderd tot op vandaag,
 • werd de seigneuriage van het Europees Stelsel van Centrale Banken herleid tot exact nul euro.
DE SEIGNEURIAGE VAN DE ECB – ALS DE ENIGE JUISTE REFERENTIE
 • De ECB geeft zelf geen bankbiljetten uit, zij krijgt 8% van de globale bankbiljettenomloop van het ESCB toegewezen om als haar aandeel in de globale schuld op haar eigen balans tot uiting te brengen,
 • De tegenpost voor deze eigen schuld is een vordering op het acief van haar balans, voor hetzelfde bedrag: “Nettovorderingen uit hoofde van de toebedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem“,
 • de ECB boekt haar seigneuriage-inkomsten in de rubriek van haar resultatenrekening: “Rentebaten uit de toebedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem“,
 • deze seigneuriage maakt onderdeel van haar jaarwinsten, en wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

In het jaarverslag van de Europese Centrale Bank:

Rubriek 7. Langetermijn-ontwikkelingen in de jaarrekening van de ECB ):
“ … De nettowinst van de ECB werd in dezelfde periode beïnvloed door onderstaande factoren: de rente op de basisherfinancieringstransacties daalde, en daardoor liepen de SEIGNEURIAGEinkomsten van de ECB sterk terug.
Jaarverslag ECB

In 2016 bedroeg de gemiddelde rente 0,01 %, vergeleken met 4 % in 2008. Daardoor daalden de rentebaten uit de bankbiljetten in omloop van 2,2 miljard in 2008 naar 0,01 miljard in 2016. “
Bron: Jaarverslag van de ECB 2016, pagina A 19

“ Deze rentebaten waren nihil in 2017, als gevolg van het feit dat de rentevoet op de basisher-financieringstransacties gedurende het hele jaar 0 % bedroeg. “
Bron: Jaarverslag van de ECB 2017, pagina A 58:

De ECB geeft aan dat haar seigneuriagewinsten jaarlijks verder sterk teruglopen, om over de jaren 2017 tot en met 2021 volledig onbestaand te zijn.

Wanneer voor de ECB zelf en voor elke NCB van het Europees Stelsel van Centrale Banken de seigneuriage jaarlijks verder terugloopt, dan kan dit voor de Nationale Bank van België niet anders verlopen.
Zelfs niet wanneer een onafhankelijke Regentenraad een enigzins andere methode zou hanteren om dit voordeel van het verkregen emissierecht te berekenen?

De Europese Centrale Bank en de NBB : DE VERGELIJKING VAN DE SEIGNEURIAGE

We stellen hierbij vast dat:

 • de bankbiljettenomloop van de ECB voortdurend beduidend meer dan het dubbele bedraagt dan de omloop van de NBB,
 • dat de seigneuriage-inkomsten van de ECB inderdaad jaarlijks verder afnemen, om vanaf 2012 zelfs lager uit te komen dan de seigneuriage van de NBB,
 • Waar de seigneuriage van de ECB vanaf 2016 verminderd is tot nagenoeg nul euro, begint de seigneuriage welke de Regentenraad toekent aan de Belgische Staat zelfs jaarlijks fors te stijgen.
SEDERT 2016 GEEN SEIGNEURIAGE MEER … EN TOCH NOG EEN CORRECTE VERGOEDING ?

Het gaat er dus om, EN SLECHTS OM, de Staat verlener, en aldus, de collectiviteit van burgers die hij vertegenwoordigt, de correcte vergoeding te verzekeren voor het zo aan de centrale bank verleende privilege, waarvan de uitoefening specifieke inkomsten genereert, SEIGNEURIAGE genaamd.
Bron:  Wetsontwerp  Doc  52  (1793/01)  pag. 6

Dit was het uitdrukkelijke standpunt vanwege de Wetgever op het moment van invoeren van het Artikel 32 in de Organieke Wet, geformuleerd in antwoord op de Raad van State.

Sedert 2016 kunnen centrale banken geen seigneuriage meer realiseren, ook de ECB zelf bevestigt dit. Desondanks is de Regentenraad ongestoord “correcte vergoedingen blijven toekennen aan de (soevereine) Belgische Staat, in totaal over deze zes jaren voor een bedrag van 1.619.711.000,00 euro:

 • 2016:  262.776.000,00 euro
 • 2017:  265.300.000,00 euro
 • 2018:  317.393.000,00 euro
 • 2019:  363.598.000,00 euro
 • 2020: 288.164.000,00 euro
 • 2021: 122.480.000,00 euro

Elders in de Memorie van Toelichting had de Wetgever het ook over een fundamenteel onderscheid tussen de seigneuriage enerzijds (de “relatie centrale bank – soevereine Staat”) en de vergoeding voor het kapitaal (de “relatie Nationale Bank – haar aandeelhouders, inclusief sinds 1948 de Staat”).

En ook:
” Dit voorstel van herziene financiële bepalingen raakt niet aan de eigendom van het kapitaal van de Nationale Bank, noch aan de rechten van de aandeelhouders ten aanzien van de gereserveerde winsten. “
Bron:  Wetsontwerp  Doc  52  (1793/01)  Memorie van Toelichting (pag. 7)

 • Gezien de sedert 2016 aan de Belgische Staat uitgekeerde 1.619.711.000,00 euro jaarwinsten ONMOGELIJK seigneuriagewinsten kunnen uitmaken,
 • en gezien het fundamentele verschil tussen seigneuriage en de vergoeding voor het kapitaal,

Is er geen ander besluit mogelijk dan dat de Regentenraad de Statutair bepaalde eigendomsrechten van de particuliere aandeelhouders van de NBB, eens te meer, gewoon naast zich heeft gelegd.

Deze 1,62 miljard euro jaarwinsten werden NIET aan de reserves toegevoegd, werden NIET als dividend aan de eigenaars van de vennootschap uitgekeerd.
En dus werd er WEL aan de eigendomsrechten geraakt! Onbetwistbaar!