Vonnis 1e aanleg


Wat valt er te leren uit dit vonnis dd. 22 mei 2015 ?vonnis-2

 1. Het vonnis:

 2. ” de gerealiseerde meerwaarden werden geboekt conform Artikel 30 (lid 1), op een onbeschikbare reserverekening (passiefrubriek 10.3). De boeking is dus correct “;

 3. de titel van deze rubriek is “Overige passiva”, niet “Vreemd vermogen”; 

 4. ” tot dat aan de (gerealiseerde) meerwaarden (op de goudvoorraad) een bijzondere bestemming is gegeven, zijn deze deel van het patrimonium van verweerster (de NBB dus) “.

In haar eigen conclusies van 30 april 2014 zegt de NBB het explicieter :    

 1. ” Zolang de wetgever aan die meerwaarden geen bijzondere bestemming van algemeen belang heeft gegeven, blijven die meerwaarden tot het vermogen van de Nationale Bank behoren en zijn zij derhalve geenszins een schuld aan de Staat. ”

 2. ” Hun boeking op een onbeschikbare reserve heeft enkel tot gevolg dat zij niet beschikbaar zijn voor courante winstuitkeringen aan de aandeelhouders. ”

 3. ” Dit verandert evenwel niets aan het feit dat, zolang de wetgever niet specifiek is tussengekomen, de gerealiseerde meerwaarden op goudreserves in het vermogen van de Nationale Bank blijven en niet kunnen worden beschouwd als een schuld aan de Staat. ” 

De Rechter neemt deze standpunten over in zijn vonnis.

Hiermee is het belangrijkste doel van deze rechtszaak in ieder geval bereikt:
enerzijds toont de NBB de goudvoorraad en zijn ongerealiseerde meerwaarden op haar balans, als toebehorend tot haar eigen vermogen !! 
En anderzijds erkent de NBB nu ook dat deze balansposten tot HAAR vermogen behoren, en dat de gerealiseerde goudmeerwaarden GEEN SCHULD uitmaken voor de vennootschap !!

De bekomen erkenningen zijn een eerste belangrijke stap naar een ondubbelzinnige en transparante financiële communicatie.


 

Wat valt er te leren uit het persbericht van de NBB (van 9 juni 2015) ?     

De Nationale Bank van België stelt dat:

 • de boeking van de gerealiseerde goudmeerwaarden conform de wet gebeuren, en dus correct is,

 • het vonnis bevestigt dat die gerealiseerde goudmeerwaarden tot haar patrimonium behoren. Zij verwijst naar een eerder persbericht (van 16 maart 2007) waarbij zij stelt dat “de NBB al omstandig communiceerde over de goudeigendom en de verwerking van de goudmeerwaarden”.
  Doch:

  • dit persbericht van 16 maart 2007 :  

  • waarin zij stelt dat “het goud en de andere officiële externe reserves van de Belgische Staat zijn (1);

  • en dat “de eigendom over de goudvoorraad als “fiduciair” moet worden gekwalificeerd” (2);

  • en “we haar moeten vergelijken met centrale banken als DNB en Deutsche Bundesbank (3)!

De inhoud van “deze omstandige communicatie”, welke totaal tegengesteld is met de standpunten welke de NBB nu verdedigt in deze rechtszaak (in haar eigen conclusies van 30 april 2014) en met de lange lijst argumenten hernomen op deze webpagina (tab “Situering”), doen mij met veel aandrang stellen dat NBB nog heel veel werk heeft om tot een transparante en éénduidige communicatie te komen !!

In andere tabs op deze webpagina maak ik uitdrukkelijk wel de vergelijking (die NBB nalaat volledig te brengen) met die andere centrale banken (zie vooral  “NBB versus DNB” en “NBB versus ECB”).

En het moet duidelijk zijn dat:

 • de boekhoudkundige behandeling van de goudvoorraad en zijn meerwaarden (door NBB) absoluut op geen enkele manier te vergelijken valt met die welke de geciteerde centrale banken hanteren !!

 • Net zo min als het respect voor het afgescheiden vermogen van die vennootschappen te vergelijken valt met de NBB, noch de uiteindelijke eigendomsrechten (welke bij die centrale banken WEL uitsluitend bij de aandeelhouders van die vennootschap liggen) !!

Door hier bij herhaling deze verwijzingen te blijven gebruiken, echter zonder zelf de volledige en juiste informatie te leveren, bewijst de NBB haar slechte bedoelingen.
De NBB blijft haar traditie van bewust onvolledige, foute en misleidende communicatie getrouw.

Dit feit is een belangrijke aanleiding om mijn rechtszaak te voeren.

Als toezichthouder en beursgenoteerde vennootschap op dergelijke manier met zijn informatieverplichtingen omgaan kan, mag en zal niet ongestraft blijven.


 

Werd de gevraagde transparantie via deze rechtszaak en vonnis nu bereikt?

 • Voor de eerste keer werd bekomen dat de NBB zekerheid brengt omtrent het statuut van haar goudvoorraad met zijn meerwaarden: deze zijn, net als de rest van de officiële externe reserves, componenten van het eigen vermogen van de NBB;

 • Ondanks een sluitende en sterk uitgebouwde argumentatie heeft de Rechtbank nagelaten het bestuur van de NBB te dwingen om volledige transparantie te brengen, in de eerste plaats via (de gevraagde correcties op) haar balans.
  Dit was een belangrijke reden om deze rechtszaak te starten;

 • Waarnaast de NBB ook nu nog de totaal ongepaste houding blijft aannemen om opnieuw persberichten te verspreiden waarin zij opnieuw twijfel zaait en verder verkeerde informatie geeft;

 • Een beursgenoteerde vennootschap moet haar aandeelhouders correct en volledig informeren. Die aandeelhouders moeten niet zelf op zoek gaan naar die informatie, en zouden zich al helemaal niet tot een rechtbank moeten richten om deze informatie af te dwingen.

Volgende punten blijven onbehandeld:

 • Wanneer de NBB de gerealiseerde goudmeerwaarden in een onbeschikbare reserverekening boekt,

  • en deze rekening op haar balans niet uitdrukkelijk onder haar EIGEN vermogen onderbrengt (wat die andere centrale banken uitdrukkelijk wel doen),

  • en deze reserverekening integendeel onder “Overige passiva” boekt,

  • een balanspost waarvan alle andere rubrieken uitdrukkelijk uiting geven aan een bestaande schuld,

  • en de vennootschap NBB keert alle inkomsten van deze onbeschikbare reserverekening uit aan de Belgische Staat,

  • is het niet relevant dat de benaming van deze rubriek niet “VREEMD VERMOGEN” is, doch wel “OVERIGE PASSIVA”,

  • als de NBB stelt dat de “Onbeschikbare reserverekening” tot haar vermogen behoort:

  • Mag het niet anders zijn dan dat de vennootschap de opbrengsten van een component van haar eigen vermogen voor zich zelf mag houden? En dus niet rechtstreeks aan de Staat moet uitbetalen? Net zoals men dat bij een schuld zou moeten doen?

 • “de NBB volgt de Organieke Wet”.
  Dat betekent dat de door NBB gevolgde werkwijze per definitie correct is?
  Of kan het zijn dat de Wetgever hier zijn boekje (ver) te buiten is gegaan?
  Dit werd in deze rechtszaak niet behandeld noch beoordeeld. Als men de juiste vermogensrechten omtrent de goudvoorraad boekhoudkundig correct verwerkt zal dit echter onvermijdelijk het geval blijken te zijn;

 • als de Wet (Artikel 30) bepaalt dat de gerealiseerde meerwaarde in een (onbeschikbare) reserverekening moet worden geboekt,

  • en de NBB bevestigt dat de goudvoorraad tot het vermogen van de vennootschap behoort,

  • en die vennootschap boekt die meerwaarden, tot op het moment van hun effectieve realisatie, in een rekening “Herwaarderingsmeerwaarden”,

  • een balanspost welke inderdaad bevestigt dat een eigen actief in waarde is gestegen,

  • zou het dan niet juister, transparanter en consequenter zijn om die onbeschikbare reserverekening ook op te nemen onder het eigen vermogen van de vennootschap (onder Kapitaal en reserves dus)?

  • net zoals die andere centrale banken (als DNB en Deutsche Bundesbank) dit ook doen?

 • Waarom blijft de NBB het normaal vinden dat:

  • de verdere opbrengsten van eigen vermogen rechtstreeks aan de Belgische Staat worden afgestaan, en niet aan de vennootschap zelf toekomen?

  • Bij een eventuele vereffening van de vennootschap NBB, het aan de Wetgever zou toekomen om te bepalen wat er met een belangrijk deel van het eigen vermogen van die vennootschap zou moeten gebeuren?
   Het eigen vermogen van een vennootschap waarvan de eigendomsrechten voor 50% bij privé aandeelhouders liggen?

  • dit vermeende recht vanwege De Staat een voldoende reden is om “de onbeschikbare reserverekening” niet onder het eigen vermogen op haar balans te plaatsen?

 • De goudvoorraad vervult geen enkele monetaire rol meer.
  In die zin is hij verworden tot een gewoon actief van een centrale bank, een actief welke niet meer dan “een ultieme vertrouwensfunctie” heeft. Een actief op de balans van de vennootschap, net als de andere activa behorend tot haar vermogen. Op welke basis kan het worden verantwoord dat aandeelhouders van de NBB enkel en alleen op (de meerwaarden van) deze goudvoorraad geen enkel recht zouden kunnen laten gelden ??

Deze en verschillende andere punten maken het verkregen resultaat ontoereikend.

krant Mijn persbericht                  

De media

 

 


 

 

Het vooropgestelde doel werd onvoldoende bereikt:

 1. Er bestaat nu wel onbetwistbare duidelijkheid dat de goudvoorraad en zijn meerwaarden de vennootschap Nationale Bank van België zelf toebehoren;

 2. de NBB blijft echter de transparantie weigeren om dit feit op een correcte manier op haar balans (en in de verbonden toelichtingen) tot uiting te brengen;

 3. vooral omdat zij blijft verdedigen dat de aandeelhouders op geen enkel moment de uiteindelijke eigenaars zijn van het vennootschapsvermogen, ondanks het feit dat

  • dit bij de andere centrale banken waarmee zij zich vergelijkt ontegensprekelijk WEL het geval is,

  • er op dit moment GEEN ENKELE wettelijke basis meer is waar zij zich hiertoe kan op baseren.

Daarom werd op 16 juli 2015 beroep aangetekend ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Wij hopen dat de voornoemde partijen de resultaten van deze procedure niet zullen afwachten om te doen wat van hen moet worden verwacht.


 

Presentatie

Kunnen de betrokken partijen nog langer de kop in het zand steken?

 1. Het FSMA:

  • de NBB is een beursgenoteerde naamloze vennootschap, welke beroep heeft gedaan op het openbaar spaarwezen;

  • als centrale bank heeft zij verkregen dat verschillende van de informatieverplichtingen op haar niet van toepassing zijn (tussentijdse rapportering, waarderingsmethodes als IFRS niet te volgen, e.d.m.);

  • maar kan het FSMA aan de kant blijven staan als een vennootschap haar bestaande aandeelhouders, en de markt in zijn geheel,  TOTAAL FOUTE informatie geeft omtrent het meest essentiële gegeven: het (EIGEN) VERMOGEN van de vennootschap?

  • naargelang het thema van een rechtszaak met veel overtuiging stelt dat de goudvoorraad “niet echt” tot haar vermogen behoort, en in deze rechtszaak dan weer een totaal tegengesteld standpunt inneemt en dat deze wel degelijk tot haar vermogen behoort,

  • doch nog altijd moeite heeft om het uitdrukkelijk als effectief eigen vermogen te benoemen,

  • maar vooral daarenboven ook blijft verkondigen “dat de aandeelhouders van de vennootschap GEEN ENKEL RECHT zouden hebben op dit eigen vermogen”? Opnieuw, zonder dat zij op enige manier verplicht wordt toe te lichten op welke (wettelijke) argumenten zij zich hierbij baseert ?!

  • VINDT HET FSMA, ALS TOEZICHTHOUDER, DAT DE NBB HIER OM HET EVEN WAT MAG BLIJVEN VERKONDIGEN ??

  • De NBB heeft een totaal vernieuwde webpagina. Het belangrijkste ontbreekt echter: een uitgebreide en duidelijk geargumenteerde informatie naar haar aandeelhouders toe omtrent:

   • zijn de goudvoorraad en zijn meerwaarden een onderdeel van het eigen vermogen, of niet?

   • een duidelijke argumentatie waarom de aandeelhouders geen enkele (eigendoms)recht kunnen laten gelden op dit eigen vermogen (of eigenlijk wel?),

   • een toelichting waarom de onbeschikbare reserverekening onder “Overige Passiva” wordt geboekt, en welke rol het Artikel 20bis hierin heeft gespeeld. En of het huidige Artikel 30 nog altijd voldoende wettelijke basis is om dezelfde werkwijze onveranderd te blijven hanteren?

   • als zij er op wijst op dezelfde manier te handelen als DNB en Deutsche Bundesbank, op een eerlijke en vooral volledige manier zelf aan te tonen dat de werkwijzen VOLLEDIG identiek zijn. Aandeelhouders moeten niet zelf op zoek gaan naar o.a. volgende informatie:

    • waarom koopt de Duitse overheid het goud aan van de Deutsche Bundesbank (tegen marktprijs), en op welke manier verloopt dit in België?

    • deze centrale banken plaatsen de goudvoorraad en zijn ongerealiseerde meerwaarden op hun balans. Maar op welke manier verwerken zij, op het moment van realisatie, diezelfde meerwaarden op hun goudvoorraad? Eveneens identiek aan de methode van de NBB? En waarom zou men in België op een andere manier tewerk mogen gaan?

    • hoe liggen in die landen de verhoudingen tussen de centrale bank en De Staat? En wie kan op welke manier welke vermogensrechten laten gelden op het eigen vermogen van de centrale bank?

   • Als je de aandeelhouders MOET informeren, doe dit dan EERLIJK en VOLLEDIG !!

 2. De Europese Centrale Bank:

  • Heeft Richtsnoeren uitgevaardigd welke door de aangesloten NCB’s verplicht dienen gevolgd te worden,

  • Deze Richtsnoeren zijn gebaseerd op transparantie, het waarheidsgetrouw beeld, het “voorzichtigheidsbeginsel”, enz.,

  • De ECB heeft de verantwoordelijkheid en de macht om in te grijpen wanneer er zich op het vlak van de strikte naleving van deze pricipes problemen voordoen. Dit is bij de NBB overduidelijk het geval. De ECB kan het zich echt niet permiteren in deze aan de kant te blijven staan, en op die manier haar eigen geloofwaardigheid op het spel te zetten. De ogen sluiten, wetende dat er zich een probleem stelt, maakt haar tot medeplichtige in deze bankroof.

 3. Het IMF:

  • De NBB is de monetaire autoriteit van België. Zij vervult deze opdracht als principaal,

  • de NBB dient dus volstrekt eigenaar te zijn van al de officiële externe reserves (welke zij op haar balans plaatst);

  • als het IMF gedragcodes opstelt waarin zij zelf het hoogste belang geeft aan de absolute transparantie die er moet zijn omtrent de eigendomrechten van de officiële externe reserves van een land: dient het IMF hier dan niet in te grijpen en de NBB te verplichten om deze transparantie eindelijk te verzekeren?

  • Kan het zijn dat het IMF niet op de hoogte is van dergelijke problemen bij één van haar aangesloten lidstaten?

 4. Onze volksvertegenwoordigers:

  • Het invoeren van het Artikel 20bis in de Organieke Wet van de NBB had dezelfde bedoelingen als die welke de wetgevers in de ons omringende landen in dezelfde periode hebben gehad: bij verkopen van goud door hun centrale bank de gerealliseerde meerwaarden binnen het vermogen van die centrale bank houden. Dit door een verplichte reservering op te leggen,

  • de Belgische Wetgever is afgeweken van de maatregelen die de andere landen invoerden, en is een belangrijke stap te ver gegaan: alle opbrengsten van de reserverekening dienden aan de Staat te worden overgemaakt, en bij vereffening van de centrale bank diende de onbeschikbare reserverekening eveneens aan haar te worden uitgekeerd,

  • dit was niets minder dan een pure onteigening, waarbij aan de vermogensrechten van zowel de vennootschap zelf als aan die van haar eigenaars volledig werd voorbijgegaan !!
   Wees intelectueel eerlijk en doe wat de NBB zelf vraagt:
   maak de simpele vergelijking met DNB en Deutsche Bundesbank, en stel vast dat deze fouten daar absoluut NIET werden gemaakt !!

  • Het huidige artikel 30 is een gedwongen afzwakking van het Artikel 20bis, het Artikel 9bis slechts een flauwe poging om een bepaalde verdediging te kunnen voeren in een totaal scheefgetrokken situatie. Financieringsproblemen, begrotingstekorten, gemakzucht en onwetendheid maken dat men steeds verder durft te gaan. De wet van 2009 (die de winstverdeling “herschikt”) is een logische volgende stap onder het motto “aandeelhouders van de NBB kunnen geen enkel recht laten gelden, het zijn niet meer dan goudrovers”.

  • Opnieuw: vergelijk met de andere landen als Nederland en Duitsland !!

  • De Wetgever ligt aan de basis van de ontstane problemen. Het is absoluut ook de Wetgever zelf die aan deze problemen nu dringend moet verhelpen !!

 5. Ernst & Young, de externe bedrijfsrevisor van de Nationale Bank van België:

  • levert jaarlijks een verslag af “zonder enig voorbehoud”, stelt dat de balans van de NBB een waarheidsgetrouw beeld geeft van haar vermogen,

  • dit feit wordt door de NBB juridisch misbruikt,

  • een eerste bedenking voor deze revisor:

   • wanneer de NBB de ongerealiseerde goudmeerwaarden op haar volledige goudvoorraad boekt als eigen vermogen, en er per 31/12/2015 meer dan 9 ton goud in aanmerking komt voor verkoop aan de Koninklijke Munt,

   • waarbij de dan gerealiseerde meerwaarden met zekerheid onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen van het Artikel 55 van de Statuten (en met zekerheid NIET tot het vermogen van de vennootschap zullen worden toegerekend, want aan de Belgische Staat over te maken):

   • in welke mate geeft de balans dan een waarheidsgetrouw beeld van het vermogen van de vennootschap?
    Dient men voor dergelijk feit, goed voor honderden miljoenen euro’s, er bij de vennootschap niet op aan te dringen dit op een transparante manier te presenteren op de balans? Minstens te vermelden in een verslag?

   • er zijn meerdere andere ernstige inbreuken. Dit maakt het verslag van de revisor zonder waarde voor de aandeelhouder, tenzij in een onvermijdelijk later stadium: als basis voor volgende rechtszaken om de zware schade vergoed te krijgen.  

 6. Het bestuur van de Nationale Bank van België:

  • levert (bewust) foutieve en misleidende informatie, op basis waarvan dagelijks aandeelhouders hun aandelen blijven verkopen

   • tegen minder dan 10% van de reële waarde van het aandeel. Welke correct geïnformeerde aandeelhouder zou dit doen?

   • het aantal potentiële schadeclaims neemt dagelijks toe, advocatenkantoren en andere belangengroepen zullen deze aandeelhouders groeperen om hun schade te verhalen. Een miljardenfactuur dreigt !

  • moet onverwijld haar financiële communicatie aanpassen. Als beursgenoteerd bedrijf is zij hiertoe verplicht. 

  • moet er bij de Wetgever op aandringen dat de obstakels worden weggenomen, opdat zij inderdaad kan handelen op dezelfde manier als die andere centrale banken dat wel kunnen doen.

  • ik verwijs in dit verband zeker naar de tab “Het bestuur – aansprakelijkheid”.

  • Als de NBB in haar conclusies stelt dat “problemen met bestaande wetten” op een ander forum dan de rechtbank dienen besproken te worden, heeft zij deels gelijk. Zij heeft hierbij echter zelf ook een heel belangrijke rol te spelen, en moet minstens stoppen er alles aan te doen opdat het totstandkomen van dit forum onmogelijk blijft.


cropped-economistactivisme.jpg

 

 

 

%d bloggers liken dit: