SEIGNEURIAGE


DE INFORMATIE DOOR DE  NBB AANGEREIKT:

1) De Nationale Bank van België – Hoofdactiviteiten (April 2010):  de brochure

2) Het jaarverslag 2015 (pagina 37):   2.1.2.1 Beheer van de financiële risico’s

SAMENGEVAT:reussir-la-note-de-synthese-tpe-grille-dautoevaluation1

 1. SEIGNEURIAGE (of muntloon) zijn de inkomsten die de emittent verwerft door de emissie van bankbiljetten;

 2. Bankbiljetten zijn voor de centrale banken passiva waarover zij geen rente moeten vergoeden;

 3. Als tegenwaarde van die passiva staan activa die wel rente opbrengen;

 4. Wat de inkomsten van de Bank betreft, zijn die welke voortvloeien uit de emissie van bankbiljetten veruit de belangrijkste;

 5. Als tegenprestatie voor het aan de NBB verleende emissierecht, heeft De Staat recht op het saldo van de winst van de Bank;

 6. De volatiliteit van de seigneuriage-inkomsten wordt in de eerste plaats gedragen door De Staat;

 7. In alle centrale banken zorgen verdelingsregels ervoor dat het surplus van de inkomsten, na dekking van hun kosten, aan de Staat toekomt.hd-wallpapers-STAY048

ANALYSE van deze informatie:

HOE FOUT KAN DE FINANCIËLE COMMUNICATIE
VAN EEN BEURSGENOTEERDE TOEZICHTHOUDER ZIJN ??

 

 

Punt 7)
In welke andere nationale centrale bank (NCB) dan de NBB, uitdrukkelijk bij naam genoemd, zorgen “verdelingsregels” ervoor dat “seigneuriage-inkomsten” (uitdrukkelijk en als dusdanig benoemd), aan “de Soevereine” Staat toekomen?
Wat bedoelt zij met dergelijke regels, wat zijn dit dan wel voor regels?

 • Is de overdracht van “seigneuriage-inkomsten” voor één NCB een werkelijke kostenpost, opgenomen als dusdanig in haar winst- en verliesrekening?
  (Winst- en verliesrekening van een NCB)

 • Is er één andere NCB welke nog een dergelijke overdracht van winst-na-belasting (eigen vermogen dus) overmaakt aan haar Soevereine Staat?

En wat zou het nut van die regels dan wel moeten zijn?
De NBB is de enige NCB met een gemengd aandeelhouderschap, bij elke andere NCB is de Staat de enige aandeelhouder.

De NBB bedoelt hier met “het surplus van de inkomsten na dekking van de kosten” niets anders dan DE GEREALISEERDE WINST van de centrale bank.

Andere “verdelingsregels” zijn bij andere NCB’s totaal overbodig.
Bij andere NCB’s worden de gerealiseerde winsten inderdaad (indien het bestuur van de NCB dit opportuun acht) integraal uitgekeerd aan hun Staat.
Maar dan wel onder de vorm van een dividend, uitgekeerd aan de Staat als (enige) aandeelhouder! Als een vergoeding voor het kapitaal, als vergoeding voor de gelopen risico’s.

Het weze hier opgemerkt dat ook de ECB haar eigen seigneuriage-inkomsten uitkeert, maar dan wel: AAN HAAR AANDEELHOUDERS !!
Beoordeling van deze info:  error-803716_960_720


Punt 4)
De inkomsten van de Bank welke voortvloeien uit de emissie van bankbiljetten, zijn veruit de belangrijkste “:

Per 31/12/2015 bedraagt de bankbiljettenomloop van de NBB = 35.086,85 miljoen euro:

BANKBILJETTEN

 • eigen uitgifte = 23.239,9 miljoen euro

 • de haar (binnen het ESCB) toebedeelde omloop = 11.846,9 miljoen euro (gemiddeld over 2015 = 12.595,8 miljoen euro)

Geen enkele nationale centrale bank houdt op haar balans afgezonderde (en dus duidelijk identificeerbare) activa aan welke de rechtstreekse belegging van de uitgegeven bankbiljettenomloop vormen. Ook de NBB niet.
Daardoor kunnen “de inkomsten welke voortvloeien uit de emissie van bankbiljetten” slechts op volgende wijze worden berekend (voor boekjaar 2015):

 1. De in aanmerking te nemen opbrengsten uit de activa van de NBB  = 754,39 miljoen euro

  • De totale opbrengsten uit de activa van de NBB = 919,55 miljoen euro
  • De opbrengsten van de statutaire portefeuille =  – 158,76 miljoen euro
  • De opbrengst uit de toebedeling van bankbiljetten (ESCB) =  – 6,40 miljoen euro
 2.  De verhouding bankbiljetten / vreemd vermogen van de NBB  =   30,68 %

  • De eigen uitgifte van bankbiljetten  =  23.239,90 miljoen euro
  • Het vreemd vermogen van de NBB = Balanstotaal (88.966,40) – Kapitaal en reserves (5.216,685) – Herwaarderingsmeerwaarden (7.441,017) – de jaarwinst (550,196)  =  75.758,50 miljoen euro
 3. De theoretische inkomsten “uit de emissie van bankbiljetten”  =  237,85 miljoen euro

  • 754,39 miljoen (1) x 30,68 % (2) + 6,4 miljoen (3) = 237,85 miljoen euro
  • De 6,4 miljoen euro zijn “de seigneuriage-inkomsten” verkregen vanuit het ESCB, als opbrengsten voor de gemiddelde omloop bankbiljetten welke de NBB worden toegekend (gemiddelde omloop over 2015 = 12.595,80 miljoen euro).
   (Meer info hieromtrent: zie pagina “De Winst”)
 4. De synthese:

  • de “inkomsten verkregen uit het emissierecht” bedragen een 238 miljoen euro, de totale inkomsten van de NBB bedragen een 920 miljoen euro;

  • m.a.w.: een 682 miljoen euro opbrengsten komen uit vermogen andere dan de bankbiljetten, ofwel een 74 %. Tegenover slechts een 26 % uit het zogenaamde “emissierecht”.

  • We moeten in deze berekening op geen miljoentje kijken, maar:
   Stellen dat de inkomsten voor de NBB, verkregen uit het emissierecht, VERUIT DE BELANGRIJKSTE zijn wordt niet onmiddellijk door de werkelijke cijfers bevestigd.

Beoordeling van deze info:  error-803716_960_720


Punt 2)
Bankbiljetten zijn voor de centrale banken passiva waarover zij geen rente moeten vergoeden:

Aan deze stelling kan niet worden getwijfeld:

Bankbiljetten zijn voor de centrale bank EIGEN PASSIVA, waarover zij geen rente verschuldigd is.
Eigen schulden, waarvoor de vennootschap zelf instaat met al haar activa!

Ter illustratie: Gouverneur Maurice Frère, op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 27 mei 1957:
” .. De Bank is debiteur tegenover de houders van haar bankbiljetten voor het totaal nominaal bedrag van de circulatie. Zij is eveneens debiteur voor de creditsaldi der rekeningen die in haar boeken zijn geopend. Ten slotte heeft zij andere schulden die, ofschoon niet dadelijk opeisbaar, ongetwijfeld verbintenissen zijn.
Voor al die schulden staat de Bank in met al haar activa …”.

DAARENBOVEN:

Punt 3)
Als tegenwaarde van die passiva staan activa die wel rente opbrengen;
en

Punt 1)
SEIGNEURIAGE (of muntloon) zijn de inkomsten die de emittent verwerft door de emissie van bankbiljetten;

De Nationale Bank van België gaat, net als elke andere nationale centrale bank:

 • haar (eigen en haar vreemd) vermogen beleggen in diverse activa,

 • het aanhouden van deze activa houdt belangrijke en diverse RISICO’S in.
  Zoals blijkt (ook) uit de jaarverslagen van de NBB nemen deze risico’s zelfs voortdurend en in belangrijke mate toe,

 • wanneer de NBB echt belangrijke verliezen zal moeten incasseren op die activa, is de het de vennootschap ZELF die deze verliezen zal dragen,

  • waarbij zij op elk moment al haar EIGEN SCHULDEN (haar vreemd vermogen), waaronder ook haar bankbiljettenomloop, moet kunnen terugbetalen,

  • dit ten koste zal gaan van haar EIGEN VERMOGEN , opgebouwd via het ingebrachte kapitaal en de gerealiseerde winsten welke het bestuur beslist heeft in het vermogen van de vennootschap te behouden.

SEIGNEURIAGE

 1. zijn niet gewoon zomaar “alle gerealiseerde inkomsten” uit activa, aangekocht met bankbiljetten.

  Die inkomsten en meerwaarden moeten ook dienen om de kosten en latere verliezen op die activa op te vangen;

 2. aan de betaling van de zogenaamde “seigneuriage-inkomsten” door de NBB aan De Belgische Staat is op geen enkele manier een staatswaarborg verbonden welke de risico’s op verliezen op de eigen activa van de NBB indekt.

  De NBB, en al haar aandeelhouders, lopen die risico’s dus volledig zelf !!

 3. De NBB staat hier gewoon een heel belangrijk deel van de winsten, eigen vermogen van de vennootschap en toebehorend aan haar aandeelhouders, af aan De Belgische Staat.
  Zonder enige tegenprestatie door de genieter van deze inkomsten;

 4. Eigen vermogen welke de vennootschap moet toelaten om toekomstige verliezen op te vangen.

DE BELGISCHE STAAT ONTVANGT DE  ZOGENAAMDE SEIGNEURIAGEWINSTEN
EN LAAT ALLE RISICO’S AAN DE PARTICULIERE AANDEELHOUDERS VAN DE NBB !!

Wanneer de NBB aan Belgische Staat al een soort vergoeding zou willen betalen voor het verkregen emissierecht, dan kan dit enkel worden gerechtvaardigd onder volgende voorwaarden:

 1. deze seigneuriagevergoeding zou voor de vennootschap minstens EEN KOSTENRUBRIEK moeten zijn,

  • opgenomen in haar winst- en verliesrekening (met een belangrijk fiskaal verschil, want dan een kostenrubriek en niet langer een vergoeding uit de reeds belaste winst zoals nu het geval is);

  • waardoor de NBB opnieuw het Artikel 4 van haar Statuten zou respecteren (de winst komt elke aandeelhouder in dezelfde mate toe);

 2. deze vergoeding zou moeten indekken waar zij voor staat:

  • de NBB beschikt dankzij het verkregen emissierecht over eigen schulden waarvoor zij geen rente moet betalen;

  • de aan de Staat te betalen vergoeding zou minstens EEN BEREKENDE vergoeding dienen te worden (en geen totale willekeur inhouden, zoals dit nu absoluut wel het geval is);

  • deze vergoeding zou in functie moeten staan van DE RENTE !

   • de NBB kan aan De Staat een rentevergoeding betalen, berekend over haar eigen bankbiljettenomloop,

   • de rentevoeten waartegen nationale centrale banken zich (op de markt) kunnen financieren zijn (laag en) gekend !!

DE ENIGE TE VERANTWOORDEN “SEIGNEURIAGEVERGOEDING
IS EEN RENTEVERGOEDING
BEREKEND OVER DE BANKBILJETTENOMLOOP !!!

Mocht een centrale bank NIET over het emissierecht beschikken, dan zou zij om al haar opdrachten onveranderd te kunnen uitvoeren zich voor het bedrag van haar bankbiljettenomloop op een andere manier moeten financieren.
En bijgevolg op deze aan te gane eigen schulden WEL een rentevergoeding moeten betalen.

Dit is ook de redenering die The Riksbank aanhaalt, o.a. in haar jaarverslag van 2014
The Riksbank is de oudste en meest transparante centrale bank ter wereld.

Beoordeling van deze info:  error-803716_960_720


Punt 5)
Als tegenprestatie voor het aan de NBB verleende emissierecht, heeft De Staat recht op het saldo van de winst van de Bank;

HET EMISSIERECHT:

 1. is niets meer dan EEN RECHT om bankbiljetten uit te geven,

 2. de Belgische Staat brengt zelf GEEN enkel vermogen in,

  • is geen schuldeiser van de NBB,

  • zelfs inbrengers van vreemd vermogen kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op de winsten welke de vennootschap realiseert met het ter beschikking gestelde vermogen,

 3. de NBB brengt gewoon eigen schulden in omloop,

 4. gezien aan het emissierecht GEEN STAATSWAARBORG is gekoppeld,

 5. staat de NBB zelf in voor de terugbetaling van AL HAAR EIGEN SCHULDEN,

 6. en draait zij zelf op voor ALLE VERLIEZEN op de aangekochte EIGEN ACTIVA.

OP WELKE MANIER KAN AAN HET VERSTREKKEN VAN
EEN RECHT MET DERGELIJKE ONBESTAANDE  “VOORDELEN”
DE UITBETALING VAN OOK MAAR 1 EUROCENT EIGEN VERMOGEN WORDEN VERANTWOORD ??

Er bestaat echt wel een reden waarom andere NCB’s GEEN SEIGNEURIAGE-VERGOEDING , andere dan een dividend, betalen!!

Beoordeling van deze info:  error-803716_960_720


Punt 6:
De volatiliteit van de seigneuriage-inkomsten wordt in de eerste plaats gedragen door De Staat;

De Nationale Bank van België geeft jaarlijks een willekeurig bepaald bedrag eigen vermogen van de vennootschap weg aan de Belgische Staat.
Vermogen uiteindelijk toebehorend aan de aandeelhouders van de NBB.

Dergelijke uitspraak, dat De Staat hier in de eerste plaats bepaalde risico’s draagt, isBONTENBLAUW een nieuwe harde kaakslag voor de particuliere aandeelhouders van de NBB !!
Niets minder dan dat.

In welke mate deze uitspraak de particuliere aandeelhouders belachelijk maakt, wordt eveneens verder toegelicht op de pagina “De Winst”.

 

Beoordeling van deze info:  error-803716_960_720error-803716_960_720CityNight

%d bloggers liken dit: