Overeenkomstig artikel 105, lid 2, van het Verdrag zijn de via het ESCB uit te voeren fundamentele taken o.a. het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten.
(Artikel 3 van de Statuten van de ECB)

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (het ESCB) publiceert een geconsolideerde balans, waarop zij in alle transparantie een waarheids-getrouw beeld geeft van het globale vermogen, en op welke manier dit vermogen werd belegd.

Op die geconsolideerde balans worden alle officiële reserve-activa, de volstrekte eigendom van de ECB en elke andere Nationale Centrale Bank (NCB), tot uiting gebracht. De uitsluitende en volstrekte eigendom van de NCB, want de bindende regels en voorschriften van het Richtsnoer van de ECB bepalen dat activa en passiva alleen op de balans van de rapporterende entiteit worden verantwoord wanneer aan ALLE voorwaarden is voldaan (waaronder dat in wezen ALLE risico’s en voordelen verbonden aan de betreffende actief- of passiefpost voor rekening komen van de rapporterende entiteit).

De betrouwbaarheid van de geconsolideerde balans van het ESCB wordt onderuit gehaald door de Nationale Bank van België.

Die stelt immers dat de officiële externe reserve-activa welke zij op haar eigen balans tot uiting brengt:

  • de eigendom zijn van de Belgische Staat (Artikel 9bis van de Organieke Wet)
  • zij die activa enkel maar zou beheren,
  • de opbrengsten van deze activa ook aan de Belgische Staat zouden toekomen (en niet aan de vennootschap of haar aandeelhouders).

Wanneer deze uitgangspunten vanwege de Belgische Wetgever en het bestuur van de centrale bank inderdaad correct zijn, dan kan de ECB de gegevens hernomen op de balans van de Nationale Bank van België NIET hernemen op de geconsolideerde balans van het ESCB.