Werkelijke fouten, pure leugens

De seigneuriage-inkomsten worden samengevoegd op het niveau van het Eurosysteem en herverdeeld tussen de centrale banken van het Eurosysteem:

Het gaat er dus om, EN SLECHTS OM, de Staat verlener, en aldus, de collectiviteit van burgers die hij vertegenwoordigt, de correcte vergoeding te verzekeren voor het zo aan de centrale bank verleende privilege, waarvan de uitoefening specifieke inkomsten genereert, SEIGNEURIAGE genaamd.

Bron:  Wetsontwerp  Doc  52  (1793/01)  pag. 6

” In de veronderstelling dat de verzoekende partijen, anders dan andere aandeelhouders van naamloze vennootschappen, worden geraakt in hun vermogensrechten als aandeelhouders van de NBB en, zodoende, in hun recht op ongestoord genot van eigendom zoals gewaarborgd bij artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,

dient te worden opgemerkt dat de wetgever te dezen een oogmerk van algemeen belang nastreeft dat erin bestaat DE « SEIGNEURIAGE»-inkomsten van de Belgische Staat in verhouding tot het emissie-privilege van de NBB binnen het ESCB te waarborgen , en dat (…) “.

Het Grondwettelijk Hof  (GwH 23 juni 2010, nr. 74/2010)
B.23. (pagina 29 – 30)

De bedoelingen van de Wetgever zijn voor geen enkele interpretatie vatbaar, het nagestreefde oogmerk van algemeen belang werd bevestigd in een procedure voor het Grondwettelijk Hof, en desondanks:

Directeur Tom Dechaene
Algemene vergadering der aandeelhouders van 15 mei 2017:

Er bestaat geen enkele koppeling tussen het saldo van de winst die de NBB uitkeert aan De Staat, en de omvang van de omloop van de bankbiljetten”.

De “seigneuriage van het ESCB” werd bepaald in het Verdrag.
Regentenraad legt gewoonweg de methode naast zich welke elke NCB van het ESCB volgt om de seigneuriage te bepalen en te verdelen.

De ” seigneuriagewinst ” verschilt fundamenteel van de totale jaarwinsten van een centrale bank …

Er zijn GEEN seigneuriagewinsten meer … en dan zijn er natuurlijk ook GEEN winstafdrachten meer aan De Staat ?!

De Wetgever geeft de verondersteld onafhankelijke Regentenraad alle vrijheid en de totale bevoegdheden om een eigen dividend- en reserveringspolitiek te bepalen, welke moet leiden tot

De aandeelhouders van de NBB werden met het invoeren van het Artikel 32 nu ook nog hun allerlaatste fundamentele rechten als eigenaars van deze vennootschap ontnomen:

Ondertussen heeft de Nationale Bank van België moeten antwoorden op een eerste vragenlijst vanwege het Parlement.

Het blijkt dat de Regentenraad, vanaf de aanpassing van het Artikel 32 in 2009, de “ratio legis” vanwege de Wetgever (en bevestigd voor het Grondwettelijk Hof en recent door de Raad van State) gewoon naar eigen inzichten heeft ingevuld !!??