VERLOOP VAN DE ACTIES

DE NATIONALE BANK VAN BELGIË NBB2       

Mijn brief aan de Regentenraad (13/01/2011)   en   het antwoord
Mijn brief aan de Gouverneur (11/04/2011)   en   het antwoord
Mijn brief aan de Gouverneur (27/10/2011)   en  het antwoord
Mijn brief aan de Gouverneur (21/05/2012)   en  het antwoord
Mijn brief aan de Gouverneur (05/06/2012)   en   het antwoord
Mijn mail aan de Gouverneur (14/06/2012)   en   het antwoord
Mijn brief aan de Gouverneur (20/06/2012)
Mijn brief aan de Gouverneur (van 16/07/2012)   en   het antwoord

 

Waarna de Gouverneur dus blijkbaar alle communicatie wil stoppen. Aan geen enkel van alle vragen werd echter tegemoet gekomen, alle problemen blijven bestaan!!

Hierna neem ik het besluit mijn belangen verder te verdedigen, doch mij te laten bijstaan door het advocatenkantoor Monard-d’Hulst.

Brief advocaten aan de Gouverneur (14/05/2013)   en   het antwoord

 


DE EUROPESE CENTRALE BANK
ECB_Frankfurt

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank waakt er over dat de nationale centrale banken de bepalingen van de Richtsnoeren onverkort en correct toepassen.
De Raad van Bestuur heeft hier alle bevoegdheden, en kan alle maatregelen nemen om een NCB te verplichten die bepalingen nauwgezet toe te passen.

Onze brief aan de ECB (06/11/2013)

De ECB ontvangt onze brief (dd 06/11/2013) met een volledig dossier in bijlage, waarbij wij aankondigen juridische stappen te zullen ondernemen tegen één van haar nationale centrale banken. Wij mogen echter geen enkele reactie ontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging van onze brief !?!
Zijn onze opmerkingen dan onterecht? Zijn onze vaststellingen verkeerd?
WAAROM TOONT DE ECB HAAR DESKUNDIGHEID TERZAKE NIET, EN WAAROM WEERLEGT ZE DAN NIET ONMIDDELLIJK ONZE FOUTE AANTIJGINGEN ??
OM ZO VERDERE (IMAGO)SCHADE VOOR HAAR LID (EN VOOR HAAR ZELF) TE VERMIJDEN??

DE ECB KAN HET ZICH TOCH NIET PERMITEREN IN DEZE MATERIE AAN DE KANT TE BLIJVEN STAAN  !?!

Dus: onze brief aan de ECB (10/04/2014)

Na ontvangst van de brief van de Europese Commissie (dd. 15/07/2014) werd een nieuwe brief aan de ECB gericht, deze keer rechtstreeks naar haar adres in Frankfurt.
Gezien deze brief belangrijke en duidelijke standpunten van de NBB herneemt, (op 30/04/2014) verkregen uit haar conclusies in het kader van onze rechtszaak, wordt de inhoud van deze brief op dit moment nog niet weergegeven. Zodra dit kan zonder juridisch nadelige gevolgen wordt deze hier gepubliceerd.

De ECB heeft nooit geantwoord op onze (in totaal drie) brieven en de toegestuurde (omstandige) argumentatie.

Ik kan deze houding op dit moment niet anders interpreteren dan dat de ECB zich een ” trouwe partner in crime” toont van de NBB,  en dat zij de particuliere aandeelhouders van de NBB volledig aan hun lot overlaat.
Schuldig verzuim is hier een passende omschrijving.

DE ECB NEEMT HIER EEN TOTAAL ONVERANTWOORDE HOUDING, EEN CENTRAAL BANKIER ONWAARDIG !!!

Onze brief aan de ECB van 07/08/2014


DE MINISTER VAN FINANCIËN266px-minister_geens

In beide zaken liggen de verantwoordelijkheden bij de Minister van Financiën. Ook in het dossier “koersmanipulatie” werden brieven geschreven, doch zolang het gerechterlijk onderzoek loopt worden deze hier (normaal gesproken) niet openbaar gemaakt.

In de andere zaak werd de tussenkomst van de bevoegde Minister gevraagd.

Onze brief aan de Minister van Financiën (06/08/2013)

Omdat een antwoord al te lang uitblijft:  onze herinnering van 30/08/2013

Na een volle maand ontvangen wij volgend antwoord van de Minister (30/09/2013)

De Minister werd door ons volledig geïnformeerd en we hebben om een gesprek gevraagd om de zaken in redelijkheid te kunnen oplossen. Na twee maanden bekomen we dus een dergelijk antwoord, welke er op neer komt dat hij AL zijn verantwoordelijkheden van zich af schuift!!

“De NBB doet wat ze moet, onder toezicht en verantwoordelijkheid van het FSMA”!
Is dat zo!?!?  Als CD&V stelt altijd haar verantwoordelijkheid te nemen, toont Minister Geens hier waarom hij “gene gewonen” is.

Ik ben benieuwd waar deze houding zal toe leiden, en wie de uiteindelijke factuur zal betalen. Eén ding is zeker: ondertussen zijn het de privé-aandeelhouders die continu verder worden bestolen, en wordt elke belegger op de beurs verder misleid (zie elders).

Na de rechtszaak in eerste aanleg, waar alle punten duidelijk werden gemaakt:

johan-van-overtveldt-n-va-v-teken

Ondertussen met een nieuwe Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt.

Een man die perfect weet wat een centrale bank is en deze situatie zonder enige twijfel correct kan ontleden, inschatten en oplossen.

We rekenen op de verandering waar zijn partij voor staat !!

 

 


DE EUROPESE COMMISSIE

De Europese Commissie hecht groot belang aan de bescherming van spaarders en beleggers, en heeft hiertoe uitgebreide wetgeving uitgevaardigd (zie elders). Daarom werd zij, vooraleer de NBB te dagvaarden, aangeschreven.

Onze brief aan Europees Commissaris Michel Barnier, Interne Markt en Diensten (06/11/2013)

De Commissie werd volledig geïnformeerd omtrent de door ons aangeklaagde feiten, en antwoordt ons een onderzoek in te stellen.

Het antwoord van de Europese Commissie (20/12/2013)
De conclusie van de Europese Commissie (ongedateerd, ontvangen op 03/03/2014)

Vier maanden na ontvangst van onze brief beëindigt de Europese Commissie dus “haar onderzoek” met de melding dat “volgens hun informatie de NBB uitzonderingen geniet inzake hun informatieverplichtingen”.Europese_Commissie

En dat NBB “informatie mag weglaten” wat niet had gekund indien zij onderworpen was geweest aan IFRS of aan de Belgische GAAP.
Een dergel
ijk antwoord, terwijl zij een gedetailleerd verslag van bedrijfsrevisoren mochten ontvangen welke al deze elementen herneemt en de vinger nadrukkelijk en precies op de wonde legt?
Met alle respect, maar van een antwoord zonder enige inhoud gesproken.
Dergelijke brief lijkt slechts twee doelen te hebben: de zaak van de schouders te kunnen gooien (want te delicaat?) en de verdediging van NBB van een bijkomend mogelijk argument te voorzien.
De absolute bezorgdheid voor het belang van de bescherming van de (kleine) beleggers lijkt plots heel ver weg te zijn !!!

Dus volgt onze brief aan de Europese Commissie (11/04/2014)
Het antwoord van de Europese Commissie (15/07/2014)
De Europese Commissie stelt niet bevoegd te zijn “voor de handhaving van de Richtsnoeren van de ECB” !!
 1. Was zij zich hier niet bewust van op het moment van ontvangst van onze eerste brief?
 2. waarom stelde zij dan, na enkele weken bedenktijd, toch een onderzoek in, gevolgd door een absoluut nietszeggend antwoord? Zonder ons in datzelfde schrijven meteen op de hoogte te stellen van het standpunt welke zij nu inneemt?
 3. Als zij dan toch niet bevoegd is, waarom onthoudt zij zich niet om in haar antwoord van 03/03/2014 een voor NBB passende passage op te nemen gevolgd door haar conclusie “Er lijkt dan ook geen sprake te zijn van een schending van het EU-recht”?
Wat nu wel heel duidelijk is: de talrijke particuliere aandeelhouders van (en de potentiële beleggers in) de Nationale Bank van België horen voor de Europese Commissie niet tot de categorie beleggers welke zij wenst te beschermen!
Zij illustreert hier dan ook op treffende wijze wat de burgers van een ééngemaakt sterk Europa mogen verwachten: mooie principes en doelstellingen, een overvloed aan wetgeving en regeltjes. En op het moment dat de daad bij het woord dient gevoegd volgt een ontvluchten van alle verantwoordelijkheid. En wordt die burger totaal aan zijn lot overgelaten.

Wat mag de burger nu eigenlijk van Europa verwachten?
Niets, absoluut NIETS !!!
      We gaan hier later zeker op terug moeten komen.


HET FSMAJean-Paul-Servais-CBFA-

 • (04/03/2011)   Ontvangst van een brief van het FSMA
  (waarin deze aankondigt te zullen onderzoeken of ze een klacht wegens laster en eerroof tegen mijn persoon zullen indienen (met dreigement belangrijke financiële boetes te zullen toepassen)   (dossier koersmanipulatie)

 


HET GERECHT

 • 07/04/2009          Klacht ingediend bij CDBGEFD   (dossier koersmanipulatie)
 • Oktober 2010       Klacht met burgerlijke partijstelling, onderzoeksrechter Calewaert wordt justitiaaangesteld (dossier koersmanipulatie)
 • 02/02/2011           De bevestiging van mijn klacht  (dossier koersmanipulatie)
 • 03/01/2014             Dagvaarding van de NBB nv, met betrekking tot belangrijke tekortkomingen in de financiële rapportering    (dossier financiële comm.)
 • 24/01/2014             Inleidende zitting in de rechtzaak   (dossier financiële comm.)
 • 30/04/2014            Ontvangst van de conclusies van de NBB (financiële communicatie)
 • 31/07/2014             Onze reacties op de standpunten van NBB, hernomen in haar conclusies van 30/04/2014  (fin. comm.)

 ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

 • 05/04/2011           Staatssecretaris Devlies beantwoordt vragen voor de commissie voor de justitie   (dossier koersmanipulatie)

 

 

 

%d bloggers liken dit: