HET BELANG VAN DE VENNOOTSCHAP

cropped-nbbgebouw.jpg

De Nationale Bank van België is de centrale bank van ons land. Een vennootschap met een volledig afgeschermd eigen vermogen.

De Wetgever heeft de eigenaars van deze vennootschap elke mogelijkheid tot inspraak ontnomen en heeft ALLE bevoegdheden, macht  en verantwoordelijkheden bij de Regentenraad gelegd.

 

Macht en verantwoordelijkheid houden echter ook verantwoording en aansprakelijkheid in. 

Dit orgaan bepaalt autonoom het beleid en het bestuur over de vennootschap. De Regentenraad zijn de feitelijke bestuurders van de vennootschap en moeten waken over de belangen en het vermogen van zowel de vennootschap zelf, als over het respecteren van de belangen en de eigendomsrechten van haar eigenaars.  

Op geen enkel moment moeten zij aan de aandeelhouders, de uiteindelijke eigenaars van het vermogen van de vennootschap, rekenschap geven over de kwaliteit en de duidelijk rampzalige gevolgen van hun beleid.

De Regentenraad geeft immers de Directie van de NBB (en dus zich zelf) kwijting !?!

Hierna volgt een beschrijving van de financiële gevolgen van dit beleid op het vermogen van de vennootschap.


1)  DE OVERDRACHTEN VAN ” DE SEIGNEURIAGEVOORDELEN”:

De Regentenraad heeft van de Wetgever alle macht gekregen om, in volledige onafhankelijkheid en de belangen van de vennootschap indachtig, de jaarlijkse winsten een bestemming te geven.

Zelfs al voorziet de Wet in de mogelijkheid om een deel van de winst over te dragen aan de Staat:
de Regentenraad heeft de absolute macht om de volledige winst te bestemmen aan een dividend en de toevoeging aan de reserves.
De normale bestemming welke eigen vermogen altijd zou moeten krijgen!

Op andere pagina’s werd duidelijk aangegeven dat de NBB alle diverse risico’s zelf draagt, zowel wat betreft de verliezen op haar eigen activa als wat betreft de terugbetaling van haar eigen passiva.
Er kan bijgevolg GEEN ENKEL geldig argument worden ingeroepen om een overdracht van om het even welk aandeel van de winsten, eigen vermogen van de vennootschap, zo maar af te staan aan de Belgische Staat.

Maximaal kan een kostenpost worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarbij aan de Staat een interestvergoeding wordt uitbetaald, berekend over de bankbiljettenomloop van de NBB.

Een vergoeding dus vergelijkbaar met wat de ECB verstaat onder “seigneuriage-inkomsten”.

Een berekening werd gemaakt van het verschil in benadering tussen:
 • het onverantwoord bestuur vanwege de Regentenraad: hoe sterk de risico’s op verlies van de activa ook zijn, ten allen tijde een heel belangrijk en willekeurig bepaald aandeel van de winst weggeven aan de Staat,
 • aan de Staat een vergoeding afstaan, berekend over de bankbiljettenomloop en gekoppeld aan het renteverloop. Zodanig dat aan de Staat een bepaald seigneuriagevoordeel wordt uitbetaald, ondanks het feit dat deze geen enkel vermogen ter beschikking stelt van de NBB.
Methode van de berekening: 
 • periode: vanaf het boekjaar 2009 tot en met 2015;
 • wat de ECB als haar ” seigneuriage-inkomsten ” benoemt (de rentebaten verkregen uit de haar toebedeelde bankbiljettenomloop), in verhouding geplaatst tot haar bankbiljettenomloop, levert de overeenstemmende rentevoet op;
 • deze zelfde rentevoet werd toegepast op de bankbiljettenomloop van de NBB op hetzelfde moment, wat resulteert in rentebaten welke eveneens als “de eventuele seigneuriage-inkomsten ” van de NBB kunnen worden beschouwd;
 • deze aldus bekomen bedragen werden afgezet tegenover de bedragen welke de Regentenraad reëel aan de Belgische Staat heeft weg geschonken.
 • En daarnaast de rentevoet waar deze afdracht van de winst aan De Staat als seigneuriage overeenstemt.
 • Het resultaat van de berekening van de seigneuriage van de NBB  

 • Argumenten tegen deze foute ingreep van de Wetgever: De winst van de vennootschap  en De seigneuriage

De synthese van de berekening:

 1. van het boekjaar 2009 tot en met 2015, het weggegeven aandeel in de winst, eigen vermogen van de vennootschap:  3,92 miljard euro.
  Laat het duidelijk zijn:
  vermogen dat ALTIJD ofwel gereserveerd had moet zijn, ofwel aan de eigenaars van de vennootschap uitgekeerd !!

 2. over dezelfde periode zou ” een faire seigneuriage van de NBB ” op slechts 1,4 miljard euro zijn uitgekomen (mocht de berekening zoals bij de ECB zijn gebeurd);

 3. hetgeen een meeruitgave betekent van 2,52 miljard euro.
  Of duidelijker:    6.292,10 euro per aandeel NBB !!!

 4. Had de Regentenraad beslist enkel deze verschillen jaarlijks te reserveren, dan was het eigen vermogen van de vennootschap per eind 2015 voor 7.195,82 euro per aandeel hoger uitgekomen.

 5. Eind 2015 bedraagt de bankbiljettenomloop van de ECB 51,59 miljard meer dan die van de ECB.
  De NBB betaalt echter “een seineuriagevergoeding” welke 178,94 miljoen euro hoger ligt dan die van de ECB !!
  Op die manier kost het voordeel van het emissierecht van de NBB 13 x meer dan dat van de ECB !!


2)  DE OVERDRACHTEN VAN ” DE GOUDMEERWAARDEN”:

Sedert 1989 heeft de Nationale Bank van België van België goudmeerwaarden overgedragen aan de Belgische Staat:

 • in navolging van het Artikel 55 van de Statuten:          20,67 miljoen euro
 • opgebouwd in navolging van het Artikel 20bis van de Organieke Wet:          8.144,09 miljoen euro
 • de meerwaarden onterecht volgens het Artikel 20bis geboekt:          177,1 miljoen euro

De synthese:

 1. Sedert 1989 werd voor een totaal bedrag van 8.341,86 miljoen euro eigen vermogen aan de Belgische Staat overgedragen,

 2. ofwel duidelijker: 20.854,65 euro per aandeel;

 3.  De NBB geeft aan dat er nog 9 ton goud in aanmerking komt om te worden verkocht aan de Koninklijke Munt, in de onbeschikbare reserverekening staat een bedrag van 298,9 miljoen euro geboekt,

 4. de Regentenraad, bestuurders van een vennootschap EN centrale bankiers, hebben zich op geen enkele manier verzet tegen deze roof van het eigen vermogen van de centrale bank.
  Integendeel: er bestond zelfs “een nauwe samenwerking”. Die na verloop van tijd alleen maar hechter is geworden. Partners in crime !!


3)  ANDERE CADEAUS AAN DE STAAT VAN EIGEN VERMOGEN:

 • Het erkende probleem “Compensatie voor de meeruitgaven die voor de Staat voortvloeien uit de conversie van de overheidsschuld”: (sedert 2010):   146,40 miljoen euro

 • teruggenomen provisies:   470,00 miljoen euro


De Regentenraad zijn de bestuurders van de vennootschap Nationale Bank van België nv.
Het bestuur is verantwoordelijk om de belangen van de vennootschap ten allen tijde te verdedigen, en daarbij ook de belangen van de eigenaars van de vennootschappen te bewaken.
Als centrale bankiers beschikken zij hierbij over extra machten. 

Het moet duidelijk zijn dat de Regentenraad aan deze verantwoordelijkheid volledig voorbij gaat. De enige belangen die voor haar tellen zijn die van de Belgische Staat!!

Volgende berekening is alles zeggend:kasse

 • HAD men alle (sedert 1989) onterecht aan de Staat overgemaakte bedragen datzelfde jaar telkens aan de reserves van de vennootschap toegevoegd,
 • en die bedragen dus belegd in de Statutaire portefeuille,
 • en men berekent de opbrengsten van die beleggingen tegen de reële rentevoet welke die portefeuille elk jaar  heeft opgebracht,
 • en die opbrengsten werden elk jaar op hun beurt mee gereserveerd,
 • dan had de Statutaire portefeuille per 31/12/2015:
  • voor 9,54 miljard euro groter geweest,
  • ofwel voor 53.287,00 euro per aandeel meer reserves!!

SYNTHESE:

De Regentenraad is er verantwoordelijk voor dat meer dan 53.000,00 euro eigen vermogen niet langer beschikbaar is voor de vennootschap om financiële schokken op te vangen.
Gezien de toenemende risico’s die moeten worden genomen, en de geldende wettelijke beperkingen op het gebruik van het nog resterende eigen vermogen, zal dit niet zonder belang blijken te zijn.

Nog altijd lijkt de Regentenraad de ernst van de situatie en van de gevolgen van haar wanbeleid niet in te zien. Onderneemt zij geen enkele handeling om de gemaakte fouten te herstellen, het verdere wegvloeien van eigen vermogen te stoppen.

Het moet duidelijk zijn dat hier aansprakelijkheid zal worden ingeroepen.


maxresdefault10

%d bloggers liken dit: